Du kan påvirke utviklingen

Tønsberg kommune er i gang med å utarbeide byplan. Den skal være avsluttet før sommeren og den første innstillingen kommer i februar.

Vi trenger et gjeldsregister

Regjeringen har lagt forslaget om et sentralt gjeldsregister på is. Vi i DNB ønsker et slikt register for registrering av enkeltpersoners kreditt.

Tid for stillhet og nærvær?

At mange mennesker søker kontakt med engler og avdøde, har i den senere tid fått stor oppmerksomhet.

Bevar utsikten, spar penger!

Redaktør Morten Wang konkluderer med at økonomien kan bli utslagsgivende for at vi ender med ei bru fra Kaldnes til Korten (i kommentaren «Hva er prislappen på en utsikt?» 26/11).

Tydelig svar fra innbyggerne i Re

Bør Re inngå i en ny kommune? I tilfelle – hvem bør vi slå oss sammen med? Dette var kjernespørsmålene i en befolkningsundersøkelse som nylig er gjennomført i Re. Den er representativ for hele Res befolkning. Som det har framgått i oppslag i bl.a. Tønsbergs Blad og ReAvisa, svarer et flertall av innbyggerne «nei» på hovedspørsmålet.

Jeg ble mobbet, ble du?

Jeg husker følelsen av stå alene i friminuttene og late som alt var greit. I dag er jeg psykolog og tror jeg vet hva som kunne ha hjulpet.

Vi skal styre oss selv!

November. verken sommer eller vinter, men noe surt midt imellom, som kalles høst. Det kan, i disse dager, virke som om hele høsten er samlet i disse fire ukene, for nærmest å understreke årstiden.

«Småkonger» ødelegger

Jeg sitter hjemme og funderer på hvordan det er mulig for noen politiske «småkonger» i Vestfold å ødelegge samarbeidet og utviklingen i et helt fylke. Det er alvorlig når noen pønsker ut noe og fordeler verv som premie, om det er det som har skjedd eller kommer til å skje.

Et meget uklokt vedtak

Stokke kommunestyres vedtak 3. november, om at hele kommunen skal høres i spørsmålet om Vears kommunetilhørighet, vil med stor sannsynlighet medføre at dagens grense mellom Vear og Hogsnes-Bjelland blir værende der den er i dag.

Bukken og havresekken

Ikke alle tenker seg om to ganger før de går ut offentlig med kritikk av andre. Særlig når hensikten er å forsvare venner og kollegers handlemåte. Da bruser de i vei.

Stopp volden mot kvinner

I dag markeres FN-dagen for avskaffelse av vold mot kvinner, og starten på en 16 dagers verdensomspennende kampanje. Siden 1999 er dagen markert i en rekke land av et bredt spekter av kvinneorganisasjoner og kvinnegrupper som jobber for å synliggjøre vold mot kvinner.

Neste akt for Teater Ibsen

Fylkestinget i Vestfold fattet følgende vedtak juni 2012:

Fortsatt strengt i strandsonen

Det er ikke riktig når Tønsbergs Blad 20. november skriver at det skal bli enklere å få ja til byggetiltak i strandsonen. Byggeforbudet er akkurat det samme som før. Det som derimot er riktig, er at enkelte saker i etablerte bolig- og hytteområder vil få en enklere saksbehandling.

Vanskelig kommunikasjon

Kommunikasjon er vanskelig. Det er ikke alltid mottakeren leser det avsenderen ønsker å formidle. Når jeg leser Geir Jordals svar, synes jeg det er preget av det jeg frykter mest i sammenslåingsprosessen, nemlig følelser.

Byutvikling på feil premisser

I «Debatt på feil premisser» (TB 7/11) irettesetter arkitekt Magnus Jørgensen meg for ikke å ha tatt hensyn til de forutsetninger som eksplisitt er formulert i mulighetsstudien for Kanal-området i Tønsberg. Det har han helt rett i.

Hvorfor sammenslåing?

Rådmennene i Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme kommuner (TNT) fikk sommeren/høsten 2013 i oppdrag av respektive kommunestyrer å starte utredninger om kommunesammenslåing.

Stopp en hal, Tønsberg

Jeg har ofte kommentert utbyggingen i Tønsberg. Det er derfor med stor interesse jeg leste TB 7. november, der professor Birger Sevaldson fra Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo kommenterte planene for byen. Han sammenlignet den byplanen som nylig er fremlagt for Tønsberg med Kina og Dubai i måten de tenker på.

VIB brukte ikke giftig slukkeskum

I Mandagens Tønsbergs Blad skriver professor emeritus Rolf A. Andersen i en kronikk at Vestfold Interkommunale Brannvesen (VIB) benyttet slukkeskum med miljøgiften PFOS, perfluorerte sulfonater, under Revac-brannen. Det medfører ikke riktighet, da slukkeskum med PFOS har vært forbudt siden 2007.

Myter om velferdsstaten

Det er ikke noe nytt at velferdsdebatten dreier seg om plikter, frykt for misbruk og hvem som er verdig trengende, men nå ser vi en tydelig dreining i de velferdspolitiske diskusjonene.

Hva koster rådhuset oss?

Tønsberg bystyre har vedtatt å bygge ut Byfogdløkka for å erstatte dagens rådhus i Tollbodgata. Bakgrunnen for vedtaket er en miljørapport som viser at mange blir syke av det dårlige inneklimaet i dagens rådhus. Det er derfor stor fare for at Arbeidstilsynet vill stenge bygget.

Bedre tjenester er målet

18. juni i år vedtok Stortinget kommunereformen. Reformen skal sikre gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uansett hvor de bor, den skal styrke rettssikkerhet i saksbehandlingen og skape bedre vilkår for planlegging og utvikling.