I løpet av januar skal politikerne i Færder kommune ta stilling til utbyggingsplanene omtalt som Borgheim syd. Planforslaget innebærer en storstilt utbygging bestående av 340 nye boliger og 25.000 m2 næringsareal. Resultatet: omlag 70 dekar matjord og kulturlandskap går tapt.

Historisk sett har Borgheim utviklet seg rundt dagens rundkjøring, og det er her forretningene ligger i dag. Skal man oppnå et attraktivt sentrum kreves det en tilstrekkelig mengde sentrumsnære boliger, og erfaring viser at sentrumskjernen bør være kompakt, med tilbud av varierende art. Dette har man allerede på Borgheim, i tillegg til et stort potensial for flere sentrumsnære boliger. Nøkkelen til god stedsutvikling ligger derfor i å bygge videre på Borgheim sin karakter og identitet. En storstilt utbygging på jordet sør for Tinghaug vil ikke bidra til å styrke Borgheim sentrum på samme måte. Selv om Borgheim ikke viser seg fra sin beste side i dag, burde man heller ta i bruk det potensialet som ligger i den eksisterende sentrumskjernen.

BAKGRUNN: Les alt om utbyggingen av Borgheim Syd

Når andelen eldre øker blir det desto viktigere å tiltrekke seg barnefamiliene. Med nærhet til barnehage, skole, matbutikk, bakeri, idrettshall, kulturhus, flotte turområder, golfklubb og bussholdeplass fremstår Borgheim som et svært attraktivt sted å slå seg ned. Et variert boligmarked med større spenn av boligtyper og boformer gir erfaringsmessig større attraksjonskraft. For å utnytte dette potensialet er man nødt til å bygge alternativer til blokkbebyggelsen. Gjennom selskaper eier Færder kommune flere sentrumsnære tomter på Borgheim og har derfor en gylden mulighet til å være en toneangivende aktør i tettstedsutviklingen.

I Sande hadde man en lignende situasjon for noen år siden. Der var det også konkrete planer om å bygge ut sentrum på en tilgrensende åker. Konklusjonen ble at ved å rive noe, bygge om og bygge større innenfor eksisterende sentrum, ville kommunen få dekket sitt behov for boliger, forretning og næringsareal fram til 2040. Dette uten å bygge ned matjord.

Man kan oppnå det samme på Borgheim. KOHT Arkitekter legger fram et alternativ som innebærer opp mot 250 nye boenheter fordelt på rekkehus, eneboliger og leilighetsbygg, og over 2000 m2 nytt næringsareal. Alt dette uten å røre matjord. Dette er nok til å dekke behovet for boliger og næringsareal på Borgheim de neste 10-15 årene, uten å true Teie sin posisjon som handelssenter i kommunen. Arealkrevende næringsliv bør ikke lokaliseres på matjord.

Bygger vi ned matjorda er den tapt for alltid. Borgheim trenger en utvikling som kombinerer god stedsutvikling med jordvern. La det vises i administrasjonssenteret til landbrukskommunen Færder at man tenker langsiktig nok til å verne om den matjorda man har. Det er fremtidsrettet.