«Det blir interessant å se hva som kommer ut av den orienteringen kommunestyret skal få om ressurssituasjonen i pleie- og omsorgstjenesten der det er påvist at Færder kommune er blant de kommuner i landet med lavest bemanningsfaktor. Det er lett å se for seg at dette kan være årsak til for dårlig tjenestekvalitet. Likeledes er det lett å se for seg for seg at slik lav bemanningsfaktor har sin årsak i at det politiske flertallet ikke har vært villig til å utnytte det kommunale inntektsgrunnlaget i form av eiendomsskatt. Derfor er det også interessant å se hvor lenge Færder kommune kan unnlate å utnytte dette inntektspotensialet i en situasjon med eldrebølge og forgubbing i befolkningen.»

Eiendomsskatt nødvendig?

Jeg har i ettertid ikke sett noe referat fra slik orientering i kommunestyret om dette i verken pressen eller på kommunens hjemmeside. Derfor ber jeg ordføreren gi meg og alle andre som har interesse av dette en fyllestgjørende orientering om hvordan det kan ha seg at Færder har en bemanningsfaktor langt under landsgjennomsnittet, om og i tilfelle hvorfor dette er tilfredsstillende sett i forhold til lovpålagt og ønsket tjenestekvalitet og hva ordføreren mener om hvordan Færder kommune skal finansiere det som synes å være et stort udekket ressursbehov både hva gjelder antall ansatte og kompetansekrav.

Det er spesielt interessant å få ordførerens syn på om det er nødvendig å innføre eiendomsskatt for å finansiere eldreomsorgen og annet tjenestetilbud og om det er aktuelt å etablere tiltak i kommunal regi for unge førstegangsetablerere, i tilfelle hvilke, som virkemiddel for å motvirke denne forgubbingen i befolkningen og utarming av skole- og barnehagesektoren på grunn av synkende barnetall med den følge at rammetilskudd fra staten til denne sektoren reduseres.