Regionstyret til Ergoterapeutene Sør er kjent med at arbeidsforholdene ved Smidsrød helsehus i Færder kommune har vært problematisk for ergoterapeuter og fysioterapeuter siden oppstart av nytt helsehus i 2013.

Under omorganiseringen i 2013 ble ergoterapeutene presset inn i pleieturnus, der de går i stell og matservering hver tredje helg og røde dager. Grunnet helgejobbing får ikke pasientene oppfølging av terapeuter når de har turnusfri. Vi vet at dette har medført blant annet at noen pasienter har fått utsatt hjemreise fra institusjonen fordi hjelpemidler ikke er i orden før hjemreisen. Det er dårlig ressursutnyttelse og lite bærekraftig å ha en ergoterapeut i matservering og stell, når dette går utover de pasientene som trenger opptrening og kartlegging i hjemmet for å kunne reise hjem og være selvstendige. Dette er løftet til ledelsen i mange år uten at terapeutene føler de har blitt hørt.

Hvis man studerer tallene på landsgjennomsnitt er det 5,9 ergoterapeuter per 10.000 innbygger. Færder ligger langt under landsgjennomsnittet med 3,0 ergoterapeuter per 10.000 innbyggere. Dette må kommuneledelsen og politikerne i Færder kommune ta på alvor. Denne tematikken har vært en pågående sak over mange år, der det til syvende og sist rammer pasientene og innbyggerne i kommunen.

Vi er kjent med at en pasient har hatt hele syv ulike ergoterapeuter på 12 måneder. Dette er svært uheldig og minner om dårlig organisering av tjenesten. At en pasient skal måtte fortelle det samme på nytt og på nytt, og ikke har en ergoterapeut som følger hele forløpet er ikke god pasientbehandling. Dette tilfelle mener vi er helt unikt i et landsperspektiv.

Flere norske kommuner melder om lange ventelister for ergoterapi etter pandemien, og disse ventelistene vil bare øke hvis man ikke unytter ergoterapeuters kompetanse på en god og hensiktsmessig måte. Hvis en ergoterapeut forhindrer kun ett langtidsvedtak i institusjon i året, er lønnen til terapeuten allerede dekket. Ergoterapeuter gjør hverdagslivet mulig for enda flere, og bidrar til å løse samfunnets helse- og velferdsutfordringer i årene som kommer. Dette er også i tråd med en bærekraftig helsetjeneste og «leve hele livet» reformen som mange kommuner nå implementerer.