22. desember er årets mørkeste dag, og sola er på sitt laveste. For noen er alle dager like mørke. Røde Kors retter denne dagen oppmerksomhet mot ensomhet. Alle kan føle seg ensomme, og vi kan alle være den ene personen som spiller en stor betydning for andre. Ved å lyse opp årets mørkeste dag er du med på å minne oss alle om hvor stor betydning ett enkeltmenneske kan ha for noen som trenger det.

LES OGSÅ: Per Øyvind (81) går 12.000 skritt på vakt: – Denne julegleden er til alle, ikke bare meg

Jula kan minne oss på savnet etter familie og venner. Ensomheten kan kjennes ekstra vond når vi opplever at alle andre har sine fellestradisjoner og er sammen. Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Det viktigste og letteste bidraget vi kan gi hverandre er samvær og nærhet – ikke bare i jula, men gjennom hele året.

Ensomhet kommer i mange former. Man trenger ikke være alene for å føle seg ensom. Ensomhet kan handle om at man har få eller ingen venner. Men det kan også handle om at man ikke føler man er inkludert i et fellesskap eller at man opplever at man ikke kan betro seg eller dele sine innerste tanker med menneskene man har rundt seg. Ensomhet er heller ikke en permanent tilstand, men en følelse man kan få iblant og som kan komme og gå. De aller fleste vil kunne si at de en eller annen gang i løpet av livet har følt på ensomhet.

LES OGSÅ: Røde Kors ønsker å se mange barn på denne juletrefesten

Ensomme eldre

* Ensomhet hos eldre har ofte årsak i sosiale ulikheter i helse og levekår. * Depresjon og ensomhet er vanligere hos de aller eldste i befolkningen (Daatland &Slagsvold, 2014). * En av ti norske eldre opplever en betydelig grad av ensomhet (Hansen & Slagsvold 2015). * Eldre som bor i sykehjem, både med og uten demenslidelser, er blant de åtte største udekkede humanitære behovene i Norge (Sosial Puls, 2017). * Det er kvaliteten på nettverket, og ikke størrelsen, som har størst betydning for helsen og ensomhetsfølelsen hos eldre (Aartsen, Veenstra & Hansen, 2017). * Uføre og personer som bor i husholdninger med relativt lave inntekter mangler oftere sosial og emosjonell støtte. Blant personer over 67 år er denne prosentandelen 14 prosent (SSB, 2017). * Eldre personer over 75 år er spesielt risikoutsatte ved ensomhet (Daatland&Slagsvold, 2014) * Eldre som lever alene og er sosialt isolerte, spesielt de med funksjonsnedsettelse eller kognitiv svikt, har økt risiko for sykdom, skade og død. (Meld Meld. St. 15 (2017–2018), Leve hele livet — En kvalitetsreform for eldre)

For å hindre ensomhet må vi forsøke å ha et aldersvennlig samfunn der det er lett å delta sosialt. Vi kan være med og skape møteplasser og aktiviteter i nærmiljøene som alle, på tvers av alder, funksjonsevne og bakgrunn, kan ha tilgang til.

LES OGSÅ: Bjørg og Wenche lager jul for dem som trenger det aller mest

Hva kan du gjøre?

* Engasjer deg og ta vare på dem rundt deg. Kan det være du kjenner noen som er for mye alene? Se. Lytt. Bry deg. * Selv de korte samtalene eller de små møtene mellom mennesker kan utgjøre en stor forskjell. Ta initiativ til en samtale eller besøk. * For den som opplever ensomhet kan et "hei", et smil eller en samtale være starten på en bedre tilværelse. * Engasjer deg i organisert frivillig arbeid. Røde Kors har flere aktiviteter som motvirker ensomhet. Det er også mange andre organisasjoner med gode aktiviteter og tiltak. Undersøk der du bor og bli med!

LES OGSÅ: Fikk kritikk for manglende fyrverkeri i fjor – i år inviterer de til en spektakulær feiring

Hva gjør Røde Kors?

Røde Kors har flere aktiviteter som samler mennesker. Vi jobber for sosial inkludering. Ingen skal føle seg utenfor og alene. Røde Kors har en rekke aktiviteter som både får folk til å komme sammen og engasjere seg – og som gjør at de som trenger det aller mest får noen å snakke med. Vi har aktiviteter som:

• Besøksvenn – vi besøker personer hjemme eller på institusjon
• Sosial omsorg og nettverk – som turgrupper og Nettverk etter soning
• Fellesverket - aktivitetshus for ungdom
• Kors på halsen – et anonymt samtaletilbud for barn og unge på nett og telefon
• Røde Kors Ungdom
• Røde Kors Friluftsliv og Førstehjelp
• Hjelpekorps
• Barnas Røde Kors
• Norsktrening
• Leksehjelp

LES OGSÅ: Gavene fra ukjente reddet jula for tobarnsmoren. Nå kan barna endelig glede seg.

Ta kontakt!

Hvis ingen vet hvordan du har det, er det vanskelig å hjelpe. Første skritt er derfor å tørre å ta kontakt. Alt for mange av oss har få eller ingen å dele tankene og følelsene våre med. Alle kan oppleve ensomhet i perioder. Noen plages av ensomhet hver dag hele året. Når ensomheten blir en varig tilstand, er det alvorlig. Å føle seg isolert kan bli farlig for både sinn og helse.

LES OGSÅ: Røde Kors Besøkstjeneste - 70 år med menneskemøter.

Det er blant de yngste og de eldste blant oss at opplevelsen av ensomhet er størst. Jula kan minne oss på savnet etter familie og venner. Ensomheten kan kjennes ekstra vond når "alle andre" har sine fellestradisjoner og er sammen. Det er derfor viktig å være ekstra oppmerksom og til stede overfor medmennesker i julehøytiden.

Det er avgjørende at vår omtanke for våre medmennesker ikke er forbeholdt høytiden. Den beste medisin for et menneske er et annet menneske. Det viktigste og letteste bidraget vi kan gi hverandre er samvær og nærhet – ikke bare i jula, men gjennom hele året.