I lederen 08.04.2022 er overskriften; «Barna må gå foran alt». Det er jeg enig i. Derfor har jeg stått i jobben når det har blåst rundt oss og hatt fokus på de unge vi har ansvar for. Det triste er Tønsbergs Blad også på lederplass velger å la denne saken handle om meg. Selve varslingssaken mot meg er avsluttet. Både KS-advokaten og arbeidstilsynet påpeker at dette ikke handler om meg som leder. Det er kommunene som ansvarlig for tjenesten, for et kontinuerlig forbedringsarbeid og er arbeidsgiver.

Tønsbergs Blads dekning, med tabloide overskrifter og feilaktige påstander om bruk av vold i beruset tilstand, har vært en belastning for meg, men også ansatte og ikke minst ungdommene på senteret og deres familier. Derfor vil jeg gi min versjon av episoden, og dele mine tanker om makt mot barn og varslingssaken.

En episode om meg og bruk av makt.

Statsforvalteren fant ikke grunnlag for å åpne tilsyn. Jeg var ikke beruset, og hadde ikke promille, da jeg for over ett og et halvt år siden dro på jobb på min fridag.

LES OGSÅ: Barna må gå foran alt

Jeg dro på jobb for å hjelpe i en situasjon som var kritisk. Både ansatte og ungdom sto i fare for skade. Ingen andre ledere kunne komme og hjelpe, denne fridagen. Jeg valgte rutinemessig å opplyse i journal om at jeg hadde drukket alkohol, ikke fordi jeg var beruset, men helsepersonell har plikt til avhold åtte timer forut for arbeid.,

Vi debrifet, varslet foresatte og drøftet situasjonen med AMK og politiet da jeg kom på jobb. Vi prøvde å gi omsorg og skape en god situasjon i trygge rammer. Da ungdommene på nytt ville ut, var min vurdering at de fortsatt ville utsette seg for livsfare. Jeg mener vi bruke hensiktsmessig og nødvendig makt for unngå at flere ble skadet.

De ansatte og jeg sto i mange vanskelige vurderinger som fagfolk og helsepersonell må ta. Vi hadde stått i mange kritiske lignende situasjoner med disse ungdommene før, men unngått bruk av fysisk makt. Det gikk ikke denne kvelden. Vi måtte handle der og da, for å gi riktig helsehjelp, og fordi ansvar vårt som omsorgspersoner krevde det.

LES OGSÅ: Nå har eksterne eksperter vurdert saken etter den alvorlige hendelsen ved senteret: – Tvang i denne situasjonen var uberettiget

Maktbruk mot barn og unge må skje på en trygg måte

Ungdommene på Husøy senter klagde ikke til statsforvalteren eller kommunen. Tønsbergs Blads dekning er basert på anonyme varslere mer enn et halvt år senere og kommunens mangelfulle behandling av varslingssaken. Nødvendige nyanser blir borte. En kan ikke vurdere våre og mine enkelthandlinger uten innsyn i journal og fullt innsyn i de berørtes ungdommenes liv. Et liv som skal og må gis anonymitet overfor pressen. Vi skal være ydmyke og lære mye av enkelthendelser, ikke minst for å løse det bedre for de berørte neste gang. Samtidig skal en være varsom med å slutte ut fra én situasjon at fagligheten mangler eller at det er vanlig praksis.

Valget om å bruke fysisk makt er aldri enkelt. Derfor er opplæring, etisk refleksjon og trygge voksne avgjørende. Barn og unge utsettes daglig for makt av foreldre, ansatte i barnehage og skole, av helse- og omsorgsarbeidere og politiet. Fysisk makt benyttes også. Dette er en del av voksnes omsorgsansvar når barn er farlige for seg selv eller andre. Når de er samtykkekompetente kan og skal makt bare brukes i situasjoner som gir grunnlag for nødrett og nødverge.

LES OGSÅ: Vi opplever ikke en fryktkultur på Husøy senter

Husøy avdeling psykisk helse og ambulering jobber systematisk for å unngå å bruke fysisk makt eller tvang overfor barn og unge. Ytterst få blir roligere eller lærer noe av maktkamp med voksne, men opplever det som krenkende og vondt. Ungdommene har krav på selv- og medbestemmelse i møte med oss.

Kritikken Husøy senter har fått av naboer i TB i høst kommer som følge av situasjoner hvor de ansatte ikke brukte makt. Døren er ikke låst, og det er lov å gå ut når en sint eller fortvila. Vi følger ikke etter ungdommene når de ikke godtar det. Vi lykkes stort sett over tid med å skape trygghet sammen med de unge. Husøy senter har, når det har vært nødvendig, ringt nødetatene og politiet som etter egen vurdering har bruk makt og tvang.

LES OGSÅ: Slår alarm om forholdene ved ungdomssenter: Leder skal ha møtt beruset på jobb og utsatt ungdom for fysisk vold

Gode varslingsrutiner er å sikre barna, varslerne, ansatte og ledere og gi rom for læring

Jeg opplevde kommunens varslingsutvalgs behandling som en trussel mot min rettssikkerhet. Derfor informerte jeg kommunens kontrollutvalg. KS-advokatens rapport peker på alvorlige svakheter. Varslingsutvalget undersøkte ikke forholdene tilstrekkelig, de dokumenterte og begrunnet ikke. Utvalget manglet kompetanse på komplekse varslingssaker, og på de helse- og omsorgsfaglige vurderingene. Varslingsutvalget og kommunen skulle, ifølge KS-advokaten, hatt søkelys på hva vi kunne lære, og mindre på å felle en dom. Konklusjonen til KS-advokaten er at varslingsutvalget bør legges ned og rutinen endres.

Det er viktig at Tønsberg kommune sikrer forsvarlig behandling av varsler som bidrar til trygghet hos ledere, ansatte og varslere. En trygghet som er nødvendig for å lede og være ansatt i vanskelige vurderinger og situasjoner. Dette er igjen nødvendig for barns trygghet. De trenger ledere og ansatte som tør å handle, og være ærlige om vanskelige situasjoner hvor vi kan ha trådt feil.

LES OGSÅ: Avdelingsleder ved Husøy Senter får full støtte fra sjefen: – Handlet i nødrett

Husøy avdeling psykisk helse gir et godt og nødvendig tilbud.

Husøy senter avd. psykisk helse er et frivillig tilbud for barn og unge og deres foreldre. Vi gir tilbud om avlastning enten på senteret, eller hjemme og i nærmiljøet. Vi gir foreldreveiledning, støttesamtaler og oppfølging. Vi samarbeider med spesialisthelsetjenesten og barnevernet om tilbudet til tjenestemottakeren og har fått tilbakemeldinger på at vi er et viktig og godt tilbud.

Behovet for hjelp fra Husøys senter er stort, og behovet ser ut til å øke. Husøy senter gir et tilbud som er fremtidsretta og i tråd med barnevernsreformen. Vi gir tjenester som barn og unge med psykiske helseutfordringer har krav på. Det er faglig og emosjonelt krevende å jobbe med unge med psykiske vansker. Derfor trenger Husøy senter en politisk og administrativ forankring med tilstrekkelige rammer, slik at vi har trygghet i den krevende jobben vi utfører.

LES OGSÅ: Olav Sannes Vika slår tilbake i saken om Husøy-senter: – Varslingsutvalget er ikke en domstol

Vi har lært mye, men all negativ oppmerksomhet har tatt tid og tanker vekk fra å gi gode tilbud til de ungene som trenger det. Nå håper jeg TB framover vil ha fokus på de unge som trenger hjelp og på kommunen som arbeidsgivers ansvar for kvalitet i tjenestene.