Som Tønsbergs Blad tidligere har skrevet, hadde Vika tidligere samme dag drukket en mindre mengde alkohol, men rykket ut til det han selv har omtalt som en krisesituasjon. I etterkant har anonyme varslere stått frem i Tønsbergs Blad og rettet sterk kritikk mot Vika. Kritikken berører ikke bare den omtalte episoden, varslerne har også fortalt om mobbing, trakassering og frykt på arbeidsplassen ved Husøy psykisk helse.

Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn i fjor, og i rapporten derfra opplyses det bl.a. om at bedriftshelsetjenesten ikke vurderte arbeidsmiljøet som trygt og forsvarlig, og tilsynsrapporten påpekte dessuten brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansattes og tillitsvalgtes rett til medvirkning.

Kontrollutvalget fulgte opp saken, og fikk til sitt møte 24. mars en rapport på bordet fra KS Advokatene. Rapporten går i liten grad inn i forholdene som vedrører arbeidsmiljø og lederstil, og konsentrerer seg hovedsakelig om den konkrete tvangsepisoden. Den balanserte fremstillingen konkluderer bl.a. med at tvangsbruken i denne saken mest sannsynlig var uberettiget, selv om den også uttrykker forståelse for at situasjonen opplevdes krevende.

Som kommunalsjef Espen I. Riiser også bekrefter overfor Tønsbergs Blad, jobber kommunen med både arbeidsmiljøet og faglig kvalitet ved Husøy senter. Kommunestyret får en sak om dette på bordet i juni. Vi forventer at kommunen tar de grepene som er nødvendige for å sikre et godt tilbud og ivareta rettssikkerheten til de sårbare barna og ungdommene som bruker senteret. I dette ligger det også at senteret må være godt ledet og ha dyktige ansatte som velger å bli værende over lengre tid.

Av prinsipiell interesse er også rapportens anbefaling om at kommunen avvikler sin spesielle varslingsgruppe, bl.a. fordi det er uklare skiller mellom gruppens og de kommunale ledernes ansvar. I stedet bør varslene følges opp av f.eks. kommunalsjefen for HR eller at oppfølgingen settes ut til en ekstern aktør, mener KS Advokatene. Kanskje er det lettere å gjennomføre tiltak hvis disse pålegges og følges opp av kommunens egen organisasjon. Men samtidig er det helt avgjørende at varslerne kan stole på at varslene deres behandles med integritet og armlengdes avstand til personene eller virksomhetene de varsler mot. Det hensynet tilsier at det er riktigere å flytte ansvaret ut fra rådhuset. Varslerinstituttet kan nok misbrukes, men er en viktig sikkerhetsventil i vår mektige offentlige sektor, både for ansatte og innbyggerne. At varsler håndteres av en aktør som har allmenn tillit er helt fundamentalt.