Gå til sidens hovedinnhold

Barne- og ungdomskulturen skal tas på alvor

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For første gang i historien har en norsk regjering lagt fram en melding med en helhetlig politikk om kunst og kultur for, av og med barn og unge. Stortingsmeldingen har fått navnet «Oppleve, skape, dele — Kunst og kultur for, med og av barn og unge». For denne regjeringen er det utrolig viktig at barn og unge blir hørt og at de får like muligheter uansett hvor de bor i landet.

Det er på høy tid vi løfter blikket når det kommer til barn og unges kulturtilbud. Vi vil at barn skal ha like muligheter til å delta i, og oppleve, kultur av kvalitet, uansett hvor de bor og hvilke ressurser familien har. For selv om mange barn har vært heldige og fått med seg fantastiske kulturopplevelser i bagasjen, er det fortsatt for mange som ikke har det. Én av overskriftene våre i meldingen er «Like muligheter». God kultur skal ikke være et privilegium for de få. Alle barn og unge skal få anledning til å oppleve og delta i kunst- og kulturaktiviteter. De skal høres og bli sett, og tilbudet skal være relevant og mangfoldig.

Barnehagen, skolen, skolefritidsordninga (SFO) og kulturskolen har en stor og viktig rolle i dannelse og utdannelse for barn og unge. Men kunst og kultur skal ikke alltid tjene et pedagogisk formål. Det er en selvfølgelighet i «voksenkulturen» at den har verdi i seg selv. Likevel har ofte barnekulturen blitt framstilt som noe barn skal lære gjennom. Det kan den være. Men det er på tide å rette oppmerksomheten mot kvalitet. Vi må forvente like mye av barne- og ungdomskulturen som av den voksne. Og vi må begynne å se på barnekultur som ytringer, ikke bare verktøy.

Å slå fast at alle barn og unge skal ha tilgang til kultur av kvalitet – og noe som er relevant for dem, handler om demokrati. Kulturskolen og Den kulturelle skolesekken er sentrale virkemiddel for å nå disse målene. Vi skal ha en kulturskole som når flere elever, og gir et mangfold av tilbud å velge mellom. Våre yngste skal ha mulighet til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, teater og billedkunst. Ikke bare gjennom norskfaget i skolen. De skal få oppleve forestillinger, konserter og utstillinger som speiler verdenen deres, gir dem nye perspektiver og får dem til å reflektere. Slik kan de delta mer aktivt i samfunnet, forstå det bedre og utfordre det mer.

Det er særlig fire temaer som løftes frem i meldingen: Medvirkning, like muligheter for deltakelse, et relevant og representativt kunst- og kulturtilbud og samhandling og koordinering. Men innholdet i barne- og ungdomskulturmeldinga er ikke tenkt ut av regjeringen alene. Venstre har lagt også i forarbeidet lagt vekt på medvirkning, og å lytte til dem det gjelder. Hele 1000 barn har kommet med sine innspill til meldingen, og det har vært førende for det som står der i dag.

Et viktig mål for meldingen er at flere skal få delta i kulturaktiviteter. Derfor vil regjeringen videreføre tilskuddsordningen Inkludering i kulturliv og levere en handlingsplan om universell utforming som tar for seg hvordan barn og unge med funksjonsnedsettelse kan få bedre tilgang til kunst- og kulturlokaler. Vi vil ha bedre tilgjengelighet generelt, slik at barn og unge kan få tilgang til kunst- og kulturopplevelser uavhengig av foreldrenes lommebok. Regjeringen foreslår også å styrke den pedagogiske kompetansen i kulturskolen, og stille krav til læringsmiljøet der. Potensialet som integrerings- og inkluderingsarena bør også utnyttes bedre. Og det skal legges til rette for at barne- og ungdomskultur er integrert i kommunal planlegging. Til sist nevner vi at det skal satses på talentutvikling, for å rekruttere nye stemmer til norsk kunst- og kulturliv.

Venstre har lenge kjempet for at barne- og ungdomskulturen skal løftes fram og tas på alvor, og fikk gjennomslag for en egen melding i regjeringsforhandlingene på Jeløya og Granavolden.

Denne meldingen gir et stort kunnskapsløft og legger føringer for hvordan fremtidens fordeling til barne- og ungdomskultur skal se ut. Målet er at vi skal bruke pengene på riktigst mulig måte, og med denne meldingen er vi et godt steg på vei.

Hele Stortingsmelding 18 (2020-2021) finner du på regjeringen.no.

Kommentarer til denne saken