Det planlagte anlegget, som vil ligge en knapp mil fra Færder-kysten, har fått navnet Skaga. Norsk Havvind og vindkraftbransjens interesseorganisasjon Fornybar Norge, har så langt fått legge premissene i den forhastede prosessen.  

Vil dere «anmode Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å ta Skaga-feltet med i sin vurdering av områder som bør åpnes for energiproduksjon til havs»? Slik lød spørsmålet fra Norsk Havvind til Vestfold og Telemark fylkeskommune mot slutten av januar. I Færder kommune, hvor mange har kjærlighet til naturen, har kommunestyret sagt nei. Fylkesdirektøren i Vestfold og Telemark ser det annerledes. Den godt dokumenterte trusselen havvindplanene representerer for det unike fuglelivet i området, ser ikke ut til å skremme ham. Flertallet i hovedutvalget for klima, plan og areal i fylkeskommunen sier også ja. Men samarbeidet mellom Norsk Havvind og fylkeskommunen stanser ikke der.  

7. mars deltok fylkespolitikerne på en såkalt «temadag» om kraft, hvor Norsk Havvind fikk legge frem sine planer og idéer helt uforstyrret i tjue minutter. Også Åslaug Haga, som representerer vindkraftbransjen gjennom organisasjonen Fornybar Norge, fikk være premissleverandør. Alle som holdt innlegg støttet oppunder det samme narrativet om at det må bygges ut «Mer av alt- raskere» (NOU 2023:3) uten at det ble problematisert hvordan kraften brukes. Ingen forsøk var gjort på å gi fylkespolitikerne en bredere forståelse for sakskomplekset. Ikke en eneste naturvernorganisasjon fikk komme til orde med innspill. Det er bekymringsfullt at fylkeskommunen ikke vil sikre et bredere kunnskapsgrunnlag før viktige beslutninger fattes.  

Norsk Havvind hevder at det opptegnede planområdet på 200 km2 kan ha en installert effekt på 1400 MW. Det kan ikke være rett, da Utsira Nord, som nettopp er åpnet, er på ca. 1000 km2 og vil ha en installert effekt på max. 1500 MW. Kartene for Skaga-prosjektet viser et område på ca. 1000 km2. Skulle havvind bygges ut her, ville man stenge innseilingen til Oslofjorden og i tillegg legge beslag på svensk territorium. Planene til Norsk Havvind fremstår derfor som urealistiske. 

I et notat fra fylkesdirektøren til fylkesordføreren (23/08709-4) blir det påstått at behovet for ny energi i Grenland er 30 TWh innen 2030. Dette er like mye som økt forbruk for hele Norge fram mot 2030, ifølge Statnett. Det påståtte kraftbehovet er derfor urealistisk.  

Norsk Havvind anslår at det kan bygges ut 1400 MW fra Skaga. Basert på dette kan det være mulig å produsere ca 4 TWh i året. Et område på 200 km2, vil bare kunne produsere 20-25 prosent av dette. Vindkraftverk produserer bare når det blåser, og produksjonen er 30-40 prosent av installert effekt. Resten av energien (balansekraften) må hentes fra andre kilder. I Norge kan det innebære massiv utbygging av vannkraft, noe som fort vil medføre at det vi har igjen av vernede vassdrag må ofres.  

Motvind Norges havvindutvalg ser det som svært uheldig at Norsk Havvind, som har egne økonomiske interesser, har fått være premissleverandør for fylkespolitikerne i en sak som vil kunne få enorm betydning både for naturmangfoldet og eiendomsprisene i fylket.