Den nye kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet hadde knapt rukket å varme stolen på sitt kontor før han foreslo en oppmykning av strandsonevernet. Spesielt gjelder dette i distrikts Norge. Vernet rundt strandsonen, kulturminner og myrer har gjort det for vanskelig å skape utvikling i distriktene, mener Gjelsvik. Hele landet skal tas i bruk.

Solbergregjeringa foreslo differensiert vern i strandsonen. Vernet skulle være sterkt i sentrale strøk, mens strandsonen kunne bebygges mer i distriktene. Miljøpartiene og naturvernorganisasjonene protesterte heftig. Den nye regjeringa ønsker nå å videreføre den samme politikken. Det skal også bli «færre statlige innsigelser». I hvert fylke er det statsforvalterens oppgave å håndheve Stortingets vedtatte lover og regler. Nå annonserer Gjelsvik at kommunene skal bestemme mer sjøl, og at statsforvalters rolle som overordna nasjonal myndighet skal tones ned.

Det er verdt å merke seg at «en mer differensiert forvaltning» er nedfelt i regjeringsplattformen den nye regjeringa styrer etter. Arbeiderpartiet og Senterpartiet er sammen ansvarlig for dette utspill. Bit-for-bit-nedbygginga av strandsonen skal tydelig fortsette.

LES OGSÅ: Nå er kleskongens omstridte bensinpumpe borte

Må ha strengt vern

Lovverket er strengt, og det må det være. Det sikrer mangfoldet av dyre- og planteliv og opprettholder balanse i naturen. Det sikrer allemannsretten med fri ferdsel i skog og mark, og i strandsonen. I vårt distrikt rundt Oslofjorden er 70 prosent av strandsonen bygd ned og dermed utilgjengelig for allmennheten. I andre deler av landet har strandsonen større tilgjengelighet. Feriehus, boliger, brygger og næring blir naturlig nok plassert på steder skjermet for vær og vind, på steder godt egnet for friluftsliv. Dermed blir fine naturområder mindre tilgjengelige for allmennheten også i Distrikts Norge..

LES OGSÅ: Vil rive hytta til 30 millioner kroner for å bygge ny

Plan- og bygningsloven fra 1967 stadfester byggeforbud innenfor hundremetersbeltet i strandsonen. Bestemmelsen skal ivareta hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv og landskapsvern på nasjonalt nivå. Det bygges likevel, i stor grad. Kommunenes dispensasjonsrett benyttes flittig. Sivilombudsmannen har påvist at det store flertall av søknadene om tiltak i strandsonen, ble innvilga. Dette er tydelig ikke godt nok. Høyre- og FrP-regjeringa reduserte naturvernet kraftig. Nå vil Ap og Sp ta utviklinga et skritt videre.

SV mener det nasjonale vernet av natur og miljø må styrkes, ikke svekkes. Miljøbevegelsen og venstresida må reise kraftig motstand. SV er på banen. Strandsonen tilhører folket, ikke enkelte pengesterke utbyggere. Bit-for-bit -nedbygginga må stanses.