Dette er en god regel synes jeg, og den utdypes med de tre punktene nedenfor:

  1. Har forholdene endret seg?
  2. Har noen i følget problemer med å gjennomføre?
  3. Revurder planen fortløpende og velg «plan B» lenge før du blir utslitt!

I formannskapets møte 6. februar stemte ni av elleve medlemmer mot rådmannens innstilling om å legge områdeplanen ut på høring. 

Dette vedtaket er bra for lokaldemokratiet og viser at sterkt tverrpolitisk engasjement kan endre historiens gang.  Det er selvsagt viktig for en kommune å opptre forutsigbart og at man som hovedregel bør kunne forholde seg til vedtatt planverk. Men de som er aktører i slike utbyggingssaker vet utmerket godt at forholdene kan endre seg og at pådrag av kostnader skjer for egen regning og risiko.

Det bør neppe komme som en overraskelse at risikoen for endring i folkeopinion, vektlegging av kulturlandskap og jordvern, samt ikke minst behovet for en så omfattende utbygging kan endre seg mye fra 2003 og frem til i dag.  Hadde behovet og markedskreftene for prosjektet vært sterkt nok, tror jeg området ville vært ferdig utviklet for lenge siden.

 

19 saker i arkivet

Formannskapsvedtaket er en konsekvens av at forholdene har endret seg mye, ikke minst fordi man nå næringspolitisk i kommuneplansammenheng også må tilrettelegge for en bærekraftig utvikling og offentlige tjenester for tidligere Tjøme kommune.

Færder kommune er sterkt involvert i prosjektet som grunneier, tilrettelegger og prosesseier. Hele 19 politiske saker ligger i arkivet hvorav flere så sent som i 2018.  I tillegg har kommunen forskuttert millionbeløp i forbindelse med nødvendig omlegging av høyspentledningen over utbyggingsområdet.  

Kommunale utlegg, store flyttekostnader for teknisk etat samt mulige erstatningskrav fra utbyggerne har jevnlig blitt brukt fra ledende politikere som argument for å gjennomføre planen, noe som lenge dempet stigende motstand i egne partigrupper. Ikke uventet er kommunens rådgiver, Advokatfirmaet Mageli som har utredet saken for Rådmannen, helt klar i sin konklusjon: «Etter vårt syn kan kommunen velge å tilbakeføre området på Borgheim Syd uten at det oppstår plikt til å erstatte utbyggernes tap.»   Ser man forholdene ovenfor i sammenheng, kan det være grunn til å spørre seg om konsekvensen burde være at Kommunestyret i Færder er uhildet reguleringsmyndighet for Borgheim Syd da flere av kommunestyrerepresentantene har fattet politiske vedtak frem mot reguleringssaken på feil premisser.

Tønsberg ett felles arbeidsmarked

Den planlagte dagligvareforretningen i prosjektet vil høyst sannsynlig bli kommunens største i omsetning og styrkes ytterligere med den bruløsningen som nå er valgt. Taperne her vil bli de eksisterende butikker som er Rema på Borgheim, Kiwibutikkene i Vestskogen og Kjøpmannskjær samt dagligvarebutikkene på Tjøme. Hvis Maxbo på Husøy flytter hit slik de har ønsket, gir det dårlige odds å tippe at virksomheten på Tjøme etter hvert vil bli lagt ned. Hva boligbehov angår, så har vel aldri boligreserven vært høyere om man tar med Husøy og nordre del av Nøtterøy.  Disse boligprosjektene har det til felles at beliggenheten er vesentlig mer attraktiv og miljøvennlig enn Borgheim Syd, da disse lokasjoner har eksisterende infrastruktur og de fleste i gang-/sykkelavstand til Tønsberg. Utbygger lokker med at prosjektet vil gi 150 arbeidsplasser.  Det er for så vidt ikke usannsynlig, men poenget er jo at de fleste av disse er i kommunen allerede på andre lokasjoner hvor det allerede er foretatt investeringer.  For alle praktiske formål utgjør Tønsberg regionen ett felles bolig-/handels-/og arbeidsmarked.

Landbruket i Færder kommune er i vinden. Selv om dyrket areal kun utgjør 5 % av landbruksarealet i Vestfold produserer de 44 landbruksbedriftene i kommunen likevel henholdsvis 39 og 18 prosent av fylkets grønnsaker og bær.  Arealet til disse produktene samt poteter øker sterkt i kommunen og har de siste tre år medført en årlig vekst i førstehåndsverdi på 10% fra NOK 132 mill i 2014 til NOK 172 mill i 2017. Bransjen sysselsetter i 2017 66 årsverk samt ca 200 sesongarbeidere og er sannsynligvis en av kommunens største private arbeidsgivere.  Potensialet for ytterligere vekst er betydelig ved økt satsing på produktutvikling og markedssamarbeid.  Pådriverne for prosjektet har hevdet at kvaliteten på matjorda på Borgheim Syd er dårlig til tross for at den i offentlige registre er klassifisert som «svært god».

Store områder å utvikle

Med tanke på påstått behov for nye næringsarealer er det mange gode alternativer på Borgheim som ikke går på bekostning av kulturlandskap og landbruksarealer.  Bare ved å utvikle kommunens egne arealer ved brannstasjonen, området øst for kulturhuset, ved «Sentrumsgården» og Østegaard vil man kunne tilby gode løsninger som skaper et tettere og styrket Borgheim sentrum. Deler av den kommunale tekniske driften samt brannstasjonen kan med fordel flyttes andre steder, f.eks til Lofterød, da disse tjenester også skal betjene Tjøme, Hvasser og Brøtsø.  Området ved tidligere Guttormsens Gartneri bør kunne delvis omdisponeres fra boligområde til areal også for håndverksbedrifter og f.eks. Maxbo om bedriften mener det er behov for et stort areal i et sterkt stigende digitalt forbruksmarked. I gartnerianlegget er det allerede etablert en bilpleievirksomhet.

Ordfører antyder nå et politisk kompromiss med en løsning der man vil tillate 70 boliger på en 8,5 dekar parsell langs Semsveien tilhørende Gaute Tjøm.  Forslaget er oversendt kommuneplanutvalget.  Det er et tankekors at denne grunneieren var den eneste av grunneierne i prosjektet som var i mot å endre planstatus fra LNF til bolig/næring i 2003.   

Formodentlig vil det bli satt sluttstrek for «Områdeplan Borgheim Syd» i kommunestyremøte den 13. februar.  Hvis ikke vil vi få en sak til høstens kommunevalg om verdisyn og ivaretakelse av eksisterende næringsliv på Tjøme og Nøtterøy.  La oss utvikle Færder kommunes egenart og potensiale som vertskap for og porten til Færder nasjonalpark.  Vi som er så heldige å bo her, ser kanskje ikke godt nok våre naturgitte muligheter som vi alle har et ansvar for å utvikle og forvalte for kommende generasjoner.