Politikerne må snarest innse at jernbanestasjonen kommer til å ligge der den ligger i dag over bakken med rundsløyfe tilnærmet der den ligger. Stasjonen ligger sentralt til, perfekt til i sentrum. Tønsberg har blitt oppholdt av Jernbaneverket i mange år med drømmeplaner.

Trafikkproblemet blir større og større når flere tog skal passere. Dette er gunstig for Tønsberg. Det er på høy tide at politikere i Tønsberg innser at det må gjøres noe med trafikk problemene i for forbindelse med jernbane bommene som stopper trafikken.

Dette problemet påfører kommunen store problem og kostnader. Jeg tillater meg og komme med en løsning på problemet. (Se vedlagt kart)

Forslag til løsning er: Løfte Halfdan Wilhelmsen allé fra Hvalenkrysset over Jernbanegaten og jernbanesporene og videre til krysset ved Stenmalveien.

Dette vil bidra til at togene, biltrafikken i Halfdan Wilhelmsen allé og Jernbanegaten kan gå uhindret. Gang- og sykkeltrafikk må fremdeles reguleres bom under broa. Buss/kollektiv trafikk må om Jernbanen. Jernbanen er og blir et kollektivt knutepunkt i fremtiden.

Busser kan kjøre Grev Wedels gate ned Tollbodgaten til Jernbanestasjonen der bussene har stoppested. Bussene kan da kjøre videre til Grev Wedels gate så til Hvalenkrysset til Møllergaten eller til Tollbodgaten alt etter hvilken løsning som blir valgt for fremtiden bussterminal.

Å heve veien vil kun sjenere en liten del av nedre del av kommunehuset. Krysset i Halfdan Wilhelmsens alle og Stenmalveien er en sinke i trafikken. Dette må løses med rundkjøring.

Veiproblemet må løses i samarbeid mellom Tønsberg kommune, Jernbaneverket og Statens Vegvesen. Tønsberg må være pådriveren. De kan ikke lengre sitte på gjerdet og vente.

De aktuelle høyder er gunstige. Hvalenkrysset ligger på kote 17. Jernbanesporene ligger på kote 15. Krysset Stensarmen kote 18.

Halfdan Wilhelmsens alle over jernbanesporene må løftes ca. 6 meter. Det vil si at det blir minimal stigning for og komme over høydekravene til jernbanen.

Håper politikerne nå reagerer og innser at noe må gjøres snarest og finner en løsning.