Gå til sidens hovedinnhold

Byggesaker i strandsonen: Vi forvalter et regelverk vi er imot

Vi i Færder FrP kommer til å fortsette og utfordre lovverket og Statsforvalteren der hvor vi mener at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt og vi mener at grunneiers interesser skal vektes sterkt.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Byggesaker og dispensasjoner i 100 metersbeltet er utvilsomt en kilde til store uenigheter mellom våre politiske partier, men jeg syns det er oppsiktsvekkende at Færder kommunes varaordfører drar offentlige ansatte inn i en politisk debatt, en debatt som ellers burde foregått på Stortinget og hvor hans eget parti Senterpartiet ikke nevneverdig har bidratt i den retningen han ønsker.

Les også

Varaordfører Fossum: – Byråkratene har ofte en politisk agenda som sammenfaller med venstresidens agenda

Jeg ønsker å gi en kort forklaring på Færder FrPs holdning til slike saker.

I de sakene hvor et politisk flertall mener vilkårene for å kunne gi dispensasjon er til stede sendes saken til faglig råd hos Statsforvalteren, svaret er da enten at de ikke vil påklage et positivt vedtak, at de vurderer å påklage et positivt vedtak eller at de vil påklage et positivt vedtak. Sistnevnte er klar tale og vi som lokalpolitikere kan dessverre ikke gjøre noe mer, derimot gir de to førstnevnte etter vår oppfatning en mulighet for at dispensasjon kan gis dersom man gir en god nok begrunnelse for at vilkårene er oppfylt.

Vi vil ikke tillate alt

Vi i Færder FrP kommer til å fortsette og utfordre lovverket og Statsforvalteren der hvor vi mener at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt og vi mener at grunneiers interesser skal vektes sterkt. Vi har gode eksempler på saker hvor det har vist seg å være mulig med riktig begrunnelse, likevel må vi akseptere at Stortinget har vedtatt et lovverk som ikke alltid tillater dette, og at vi derfor forvalter et regelverk vi er imot. Jeg registrerer at enkelte hevder at vi nærmest ønsker å tillate «alt» i strandsonen, det er selvsagt ikke riktig og det finnes gode eksempler på det motsatte hvor vi har sett at det ikke vil være mulig å argumentere for å gi en dispensasjon.

Les også

Varaordfører Fossums påstand er overraskende og helt uakseptabel. Loven gjelder også i Færder.

FrPs stortingsgruppe har ved flere anledninger fremmet forslag om å endre dagens lovverk for bygging i strandsonen, ikke fordi vi ønsker å se bort fra felles interesser eller naturmangfold, men fordi vi ser at dagens lovverk ved noen anledninger er til hinder for det vi mener er fornuftige og helt uproblematiske tiltak.

Kommunen har et visst ansvar for å ha gitt tillatelser

De siste årene har det som kjent blitt oppdaget en mengde ulovlighetssaker vi som lokalpolitikere må håndtere, dette er ofte komplekse saker med mye historikk og behov for stor juridisk kompetanse, en tilstrekkelig juridisk forståelse for dette ligger utenfor hva som er forventet at en lokalpolitiker kan eller skal kunne. Det vi derimot kan mene noe om er hvor mye det skal vektlegges at det i flere av sakene er slik at tiltakshaver har fått en skriftlig tillatelse fra kommunen selv om det viser seg at kommunen selv har gitt den på uriktig grunnlag. Færder FrP har vært tydelig på at i slike saker vil vi tillegge dette særlig vekt da det etter vår oppfatning er slik at kommunen må bære et visst ansvar for å ha gitt en tillatelse, og at vi derfor skal forsøke å «reparere» det vedtaket som er gjort ved at man får i stand riktige tillatelser til det som er bygget. Dessverre er det slik at lovverket ikke alltid tillater slike vedtak og det ligger da utenfor hva vi som lokalpolitikere kan bestemme, slike saker kan da ankes til settestatsforvalter og endelig instans kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les også

Eiendomsutvikler får grønt lys til å avvikle Teie sentrum

Jeg har tillitt til at fagfolkene enten de jobber i Færder kommune eller hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark lojalt gjør slik Stortinget og Regjeringen har bestemt at de skal gjøre, men jeg håper at vi så snart som mulig kan få Stortinget til å innføre en enklere og mer fleksibel praksis hvor vi sikrer både grunneiers råderett over sin egen eiendom, samtidig som vi tar vare på våre felles interesser.

Kommentarer til denne saken