I byggesaken om Nedre Langgate 19, som i mange andre byggesaker, unnskylder politikerne seg med at saken er vanskelig. Resultatet er at utbygger som hovedregel får gjennomslag for sine økonomiske interesser, mens naboers økonomiske og miljømessige interesser neglisjeres og bymiljøet forringes.

Dette skjer til tross for kommunedirektørens klare advarsler om at omsøkt prosjekt strider mot kommunens overordnede planer med klare føringer for ønsket byutvikling.

LES OGSÅ: Arkitekturens sammenbrudd

Disse politikerne bør huske at de er satt til å ivareta de samfunnsmessige interessene og ikke kortsiktige økonomiske interessene for utbygger og som i dette tilfelle, leietaker. Kommunedirektøren presiserer at avtaler disse imellom ikke på noen måte skal vektlegges i saker om godkjenning av byggeplaner, men som like fullt har fått avgjørende betydning i sak om Nedre Langgate 19. Hvordan kan slikt skje?

Det politiske flertallet gjør her som i mange andre saker knefall for utbyggerinteresser med ultimative krav på en måte som ifølge forvaltningsloven kan skape tvil om korrupsjonslignende forhold hvilket politikere etter loven plikter å styre unna.

LES OGSÅ: Hvorfor har Tønsberg forandret seg så voldsomt? Fordi noen ville det

Politikerne bør også vite at naboer har fått større økonomisk vern gjennom en nylig rettskraftig høyesterettsdom som stadfester rett til klekkelig erstatning for tap av utsikt og miljømessige kvaliteter som følge av nærliggende utbygging. Det er derfor ikke lenger anledning til å ture frem som utbygger uten å måtte betale erstatning for naboers tap av slike kvaliteter.

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Du må tåle så inderlig vel…

Blir pekt nese av

All ære til de mange skribentene som orker å bruke mye tid på å ettergå mildt sagt tvilsomme politiske prosesser og tar til motmæle i en evigvarende bymiljøødeleggende utvikling i Tønsberg. Blant disse samfunnsengasjerte skribentene er flere svært fagkompetente personer som er fortvilet over det de ser og som bryr seg om sitt nærmiljø og øser av sin kunnskap til fordel for alminnelig folkeopplysning og med berettiget håp om at ansvarlige politikere skal bli mer sikre på sitt verdigrunnlag og derved fatte mer samfunnstjenlige beslutninger.

Men, nytter det? Åpenbart ikke, hvilket Nedre Langgate 19 er et grelt eksempel på, sammen med svært mange andre byggesaker. Hvor lenge skal politikere fortsette å peke nese til alle som bryr seg om bymiljøet og Tønsberg som middelalderby? Hvorfor invitere til deltagelse i planprosesser når det eneste som teller er profittjag når beslutninger tas?

LES OGSÅ: Nedre Langgate 19: Fra vondt til verre


Byggesaken vedrørende Nedre Langgate 19 viser til fulle at dagens politiske flertall ikke evner å se, og derved ta konsekvensen av, det engasjementet som stadig vokser i befolkningen for å sette bymiljøet i fokus slik at dette gis førsteprioritet, ikke kortsiktig økonomisk gevinst for utbygger.

Vi trenger politikere med ryggrad, ikke politikere som synes ting er vanskelig fordi de ikke evner å styre i samsvar med sitt samfunnsmessige kompass, dvs bestemmelsene i kommuneplanen. Vanskeligere er det ikke.