21. juni skal Vestfold fylkesting vedta en uttalelse om konseptvalg for fremtidens vestfoldbane. Forslaget fra fylkesutvalgets møte i forrige uke, fremmet av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre, om en presisering som omhandler framtidig konsept for jernbane mellom Nykirke og Barkåker, vil da utgjøre en del av innstillingen i saken.

Det foreligger tre ulike forslag til trasévalg i saken:
■ Trasé over Adal og Borreskåla med stasjon på Bakkenteigen.
■ Stasjon på Skoppum øst (sør for dagens stasjon).
■ Stasjon på Skoppum vest.

To av traséforslagene er godt utredet, mens det tredje, Skoppum vest, har kommet inn senere i prosessen.
Den uttalelsen vi fire partier har fremmet som et tillegg har følgende ordlyd:
«Vestfold fylkeskommune slutter seg til høringsuttalelsen for Konseptvalgutredning for Intercitystrekningen Oslo–Skien, med følgende presisering: Basert på det kunnskapsgrunnlag som nå foreligger er alternativet med dobbeltspor og stasjonsetablering i området Skoppum vest å foretrekke, både med hensyn til naturinngrep og langsiktig arealdisponering. Vestfold fylkeskommune ber derfor om at dette alternativet får en bredest mulig utredning sett opp mot framtidig lokal utbygging og arealdisponering.»
Beslutningsgrunnlaget, slik det nå foreligger for alternativet Skoppum vest, er ikke godt nok. Vi er imidlertid bekymret for at sentrale medarbeidere i Jernbaneverkets utredningsstab allerede har uttalelser som går i retning av at de har bestemt seg for at Skoppum vest ikke skal vinne fram.
Dette ble synliggjort i et oppslag i Gjengangeren 26. april med overskriften: «–Skoppum Vest har klare ulemper».
Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre opplever at Jernbaneverket i sin uttalelse til Gjengangeren 26. april ikke tar utgangspunkt i et framtidig bo- og arbeidsmarked, men utelukkende ser på hva som er etablert i dag.
Vi derimot, mener Skoppum vest, med den kunnskap vi nå besitter, har de beste forutsetninger til å ivareta miljøet, fremtidig bosettingsmønster og næringsområder i et noe lengre perspektiv.

Vestfoldbanen må planlegges for årene som kommer. Skoppum vest med stasjon har, med sin lokalisering nær E18 og den nye riksveien fra Horten, også fordeler i et regionalt perspektiv. Løsningen vil bidra til at Re og Horten kommuner sammen kan skape fremtidens arbeids- og bomiljø, og vi kan på lengre sikt få etablert en bedre vest-øst-forbindelse i fylket vårt.

Det er verdt å merke seg at alle de politiske partier i fylkestinget allerede nå har gjort seg opp en mening om trasévalg, med unntak av Kristelig Folkeparti. Høyre og SV har bestemt seg for Bakkenteigen lenge før konseptvalgutredningen startet.
Vi ønsker derfor allerede nå å være tydelige på at for Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre er det Skoppum vest- alternativet som peker seg ut som det mest fremtidsrettede.

Det må være tillatt å stå for et politisk veivalg som folkevalgte i Vestfold. Disse fire partiene ønsker å bidra, og oppfordrer kommunestyrene i Re og Horten til å foreta en eksternutredning om hvilke muligheter som ligger i nettopp Skoppum vest- alternativet. På den måten vil Skoppum vest kunne bli vurdert på lik linje med de to andre alternativene.