Nøtterøys framtid

BYGGES NED? Med dagens politiske kurs har Nøtterøy et bypreg før det er gått 100 år, mener forfatteren. 
Foto: Per Gilding

BYGGES NED? Med dagens politiske kurs har Nøtterøy et bypreg før det er gått 100 år, mener forfatteren. Foto: Per Gilding

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel

Nøtterøy kommunes planer for boligutbygging vil føre til at enda mer god dyrkingsjord blir nedbygget, mener Tor A. Andersen.

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

Som berørt grunneier på Nøtterøy har jeg fått tilsendt fra kommunen et informasjonsbrev vedrørende foreslåtte utbyggingsområder for perioden fram mot 2040.
Jeg bor på og driver eiendommen Snarrønningen som ligger i et av de foreslåtte utbyggingsområder, område C ved Tømmerholt. Totalt er det foreslått fire store utbyggingsområder som vesentlig består av skog, men også noe innmark er med. Totalt ca. 4.000 dekar.

Kommunen mener de har et arealbehov i perioden på 1250 dekar for å tilfredsstille en befolkningsvekst på 1 prosent pr. år. Med dagens politiske kurs vil dette behovet bli langt større.

Plandokumentene inneholder flere feil og mangler. Det er nok å nevne noen av kommunens hovedmål i gjeldende kommuneplan:
■ Det skal føres en aktiv arealpolitikk som verner dyrket mark og viktige kulturlandskap.
■ Det er viktig med «grønne lunger» i boområdene.
■ Friluftsområdene (skogen) skal forvaltes slik at miljøet bevares og mulighetene for gode opplevelser blir ivaretatt, både for dagens og framtidas brukere.

Hva er vitsen med slike hovedmål i en kommuneplan, når politikerne ikke tar hensyn til dem?
Som skogbruker er jeg ikke imponert over kommunal arealplanlegging.
I skogbruket snakker vi om omløpstid (fra liten plante til hogst) fra 50–60 til kanskje 100 år. Jeg savner en kommunal plan som legger føringer for kommunens utvikling de neste 50, ja kanskje 100 år!
Vi har alle et ansvar for å forvalte et unikt naturgrunnlag for kommende generasjoner. Jeg tror de fleste som bor på Nøtterøy i dag ønsker å beholde øya som en landkommune. Med dagens og morgendagens politiske kurs tror jeg øya har bypreg lenge før det har gått 100 år.


Med et så stort arealbehov skal en ikke være veldig framsynt for å skjønne at dette fører til konflikter på mange områder og forringede levekår for oss alle. Skogen på Nøtterøy er viktig, ikke bare med tanke på friluftslivet. Skogen har stor betydning for klimaet vårt, og ikke minst miljøet. Skogen forbruker, gjennom fotosyntesen, store mengder CO2, og karbonet bindes i trær og trevirke.

I tillegg mangler kommunen en infrastruktur som tåler en slik utbygging. Det er vel nok å minne politikerne om at øyenes eneste fastlandsforbindelse er en fredet klaffebro!
De foreslåtte boligområdene er sirlig inntegnet, og for meg ser det ut som om planavdelingen har «lekt seg med rød fargeblyant» på kartet. Jeg er rimelig godt kjent i flere av områdene, og som eksempel kan jeg nevne at område Tømmerholt nord mot Støyten har foreslått grense mot den eksisterende motocrossbanen!
All skog på min eiendom pluss innmark bestokket med juletrær er tatt med. Når planleggerne påstår å ha tatt hensyn til viktige landbruksområder, er dette en hån mot de av oss som prøver å skjøtte og ta vare på viktige landbruksområder på øya for kommende generasjoner. Store deler av skogområdet nord for Snarrønningen, som er foreslått utbygd, består av god dyrkningsjord. Kulturminner i området viser at dette tidligere har vært ryddet og beitet av husdyr.

Landbruk er en felles betegnelse på både jordbruk og skogbruk, og det burde både kommunale og fylkeskommunale planleggere vite! I denne sammenhengen handler det om å ta vare på viktig matjord, også den som i dag er bestokket med skog! Det foreslåtte området mellom Magnhildås og Labakken er et slikt område. Jordkvaliteten her, i kombinasjon med vårt klima, gjør det til et av landets beste områder for å dyrke mat. Plandokumentene utpeker dette området som best skikket til å bygge nye boliger!

Jeg er kjent med at fylkeskommunen gjennom det såkalte 12K samarbeidet er i ferd med å utvikle Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) for de neste 30 år. Vil de lykkes med dette? Neppe.
Problemet er vel at fylkeskommunen ikke har noen instruksjonsmyndighet ovenfor den enkelte kommune. Politikerne lokalt bestemmer. Flere tar nå til orde for at Nøtterøy bør slå seg sammen med sine nabokommuner for å få til en mer bærekraftig arealpolitikk. Egentlig burde vel hele Vestfold ha vært en kommune.

Uansett står vi foran et viktig veivalg. Vi som bor her, og er glad i øya vi bor på, må engasjere oss! Derfor er det viktig at også du sier din mening til de foreslåtte utbyggingsplaner. Vi vil bevare Nøtterøys identitet og ikke bygge ned viktige landbruksarealer og vårt unike kulturlandskap.

Men vær rask – kommunen prøver å vedta dette i stillhet med en kort høringsfrist midt i sommerferien!

Artikkeltags