Skrevet av:
Erik Hesby, Lars Erik Gevelt, Magne Berglund, Terje Fusdahl, Berhard Grønnevik, Thomas Alexander Hansen, Anders Brodin, Thomas Holland, Alexander Dunsby

(Fotballtrenere og lagledere i Nøtterøy IF)

Det har vært stor oppmerksomhet rundt planlagt nærings- og boligutvikling på Borgheim Syd. Det er underlig at en annen foreslått endring i kommuneplanen til Nøtterøy knapt har vakt debatt i det hele tatt, nemlig forslaget om å endre et areal i Nesskogen fra rekreasjon til næring.

Del på Facebook

Dersom kommunen får gjennomslag for endringsforslaget, vil dette kunne føre til betydelige endringer i et område som mange på den søndre del av Nøtterøy har et nært forhold til, nemlig Nesskogen Idrettspark med tilliggende barnepark og akebakke.

Motivet for omregulering er at våpenprodusenten Vinghøg har behov for å utvide sin bygningsmasse, og i et boligområde er det i praksis kun i én retning det lar seg gjøre å bygge, inn mot Nesskogen.

Den aktuelle konsekvensen av en utvidelse vil være at det kommer et bygg, angivelig omkranset av et antiterrorgjerde, tett inn på Nesskogen Idrettspark.

Det blir anlagt ny vei, som skal gå inn over treningsfeltet til idrettsforeningen, noe som garantert vil medføre økt trafikkfare i et aktivitetsområde for barn, men også mer støy og dårligere luftkvalitet i dette flotte parkområdet.

Vinghøg vil med utvidelsen nærme seg storindustri, med alt det medfører av transportbehov, og med ny vei som skal passere 5–10 meter fra hovedbanen, vil området ikke lenger få samme preg av å være en grønn lunge.

En utvidelse av bygningsmassen til Vinghøg kan gi konsekvenser som vil kunne prege Nesskogen-området svært negativt.

Ønsket om å omdefinere området må ses i et langt perspektiv. Hvordan ønsker vi at Nesskogen-området skal fremstå om 10, 20 eller 30 år?

Sannsynligheten for økt aktivitet i mengde og tid øker jo større bedriften er. Dersom Vinghøg flytter, og ny bedrift kommer inn, kan vi risikere døgnkontinuerlig drift, syv dager i uka, året rundt, inklusive tungtransport utenfor vanlig arbeidstid.

Vi minner om at Nesskogen Idrettspark med tilliggende områder er den sentrale lekeplassen for barn fra hele Dukenområdet.

Nøtterøy Idrettsforening har kommet med innspill i høringsrunden. Uttalelsen åpner slik: «Nøtterøy IF er generelt positiv til at det legges til rette for Vinghøg i området.» Det tas forbehold om at klubben får være med i det konkrete planarbeidet, og det understrekes at klubben er positiv til en ny vei over idrettsanlegget.

I en sak i Tønsbergs Blad (2. februar 2011) gjentar leder av fotballgruppa at det er positive sider ved utvidelsen av Vinghøg, men tar forbehold om at klubben får kompensasjon for områder som eventuelt går tapt.

Innspillene fra NIF i denne saken, både høringsuttalelsen og fotballederens uttalelser i TB, har en graverende mangel. Meningene som kommer til uttrykk er ikke fundamentert i medlemsmassen.

I basislovnormen til Norges Idrettsforbund heter det seg at arbeidet i en idrettsforening skal preges av demokrati, lojalitet og likeverd, og at all idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

I en sak som kan medføre såpass store endringer i den lokale idrettsparken, burde det være en selvfølge at styret i idrettsforeningen inviterer til informasjons- og debattmøte. Hvorfor ble ikke dette gjort?

Enkelte forhold burde medføre at styret var ekstra påpasselig med å kjøre en åpen og demokratisk prosess rundt dette. Blant annet at lederen som på vegne av klubben står som avsender av høringsuttalelsen, Arve Wilhelmsen, er nærmeste nabo til Geir Vinghøg, som ønsker å utvide bygningsmassen.

Vi ønsker med dette å gjøre Nøtterøy kommune og Vinghøg oppmerksomme på at høringsuttalelsen fra Nøtterøy IF ikke er fundamentert i medlemsmassen, og at det blant mange medlemmer i Nøtterøy Idrettsforening råder en sterk uro over konsekvensene av en omregulering av Nesskogen-området.

Siden høringsuttalelsen ble sendt har det vært valg på nytt styre i Nøtterøy IF.
Vi oppfordrer det nye styret i Nøtterøy IF til å bidra til en ryddig prosess i forhold til kommunen og Vinghøg, og sørge for at klubben fremover driftes i tråd med grunnverdiene til Norges Idrettsforbund.