Tidlig på jobb. Klokken er 05.04, og bussgarasjen på Hvasser bader i belgmørket.

Hvasser og halve Brøtsø er strømløst, regnet er vannrett. Kjøreporten til spor 1 åpnes, og innenfor står buss nr. 1314 klar for mørkets utfordringer.Olje og vann peiles, bussen startes, og rygges ut. Tur settes på billettmaskinen og riktig destinasjon angis. Bussen sjekkes innvendig og utvendig, og at alt lys virker. For lyset er viktig, særlig på utsiden, -- for der er det «bælmørt».

Trafikkleder i Tønsberg ringer, for å sjekke at man er på jobb, hvilken buss som skal benyttes og at alt er i orden.
Aktuell bussfører er som vanlig utstyrt med infrarøde briller, som gjør at en ser like godt om natten som midt på dagen.

Radaren og det varmesøkende kameraet aktiveres, slik at en kan observere mørkkledde fotgjengere og passasjerer uten refleks på mange hundre meters avstand. Tror passasjerene?, -og fotgjengerne? – som etter sigende lever i sin egen verden, gjerne påsatt hodetelefoner og er derved ekstra utkoblet.

Turen begynner

Første avgang fra Sandøsund mot Tønsberg og Horten går kl. 05.22, og spillet er i gang. Den første mørklagte passasjeren «detekteres» midt på Hvasser. Rolig spaserende utfra et bekmørkt busskur, mørk-kledt og uten refleks, lett viftende med hendene. Vi er i gang, på jakt etter trofaste kamuflerte passasjerer – som er hellig overbevist om at vi ser dem, stopper i tide, så de kommer trygt om bord.

Tankene kommer

Tankene hos en bussfører, av og til med hjertet i halsen, kommer snikende. Oppdager jeg passasjerene i tide, har jeg kjørt fra noen, er det folk jeg ikke ser som plutselig løper ut foran bussen…?

For bussen veier 12 tonn uten passasjerer, og hvis det er glatt trenger jeg mye større stopplengde, og kjører jeg for sakte klarer jeg ikke å holde ruten. Det er mange ting å ta hensyn til, men sikkerheten må komme først.

Fakta

«Trygg Trafikk» hevdet tidligere i år at anslagsvis 85% av påkjørslene kunne vært unngått, om alle brukte refleks». Statens Vegvesen uttalte i 2013 at « 40% av alle fotgjengerulykker skjer i mørket. 46% av personene som ble DREPT, brukte ikke refleks».
På landsbasis bruker i snitt 29% refleks, det betyr at 7 av 10 bruker IKKE refleks.

7 av 10 bilister oppgir at de nesten har kjørt på en fotgjenger uten refleks.

En bilist som kjører i 50-sonen med nærlys, har bare 2 sekunder på å oppdage en fotgjenger UTEN refleks – og vil først oppdage denne på 25-30 meters avstand.

Tilsvarende tall MED refleks er 10 sekunders oppdagelsestid, og med en avstand på 140 meter. Bruker bilisten fjernlys, vil en fotgjenger med refleks oppdages på 400 meters avstand.

Stopplengde

Med stopplengde, forstås førerens reaksjonstid (normalt ett sekund) pluss kjøretøyets bremselengde. Her er et farlig paradoks: Stopplengden øker ofte dramatisk i den mørke årstiden pga. vinterføre og kraftig nedsatt friksjon. Ved 40 km/t på sommerføre har vi normalt en stopplengde på omtrent 19 meter.

Tilsvarende på vinterføre er omtrent 43 meter, dvs. over en dobling av stopplengden. Ved 80km/t på sommerføre vil normal stopplengde være omtrent 54 meter. Tilsvarende på vinterføre er omtrent 149 meter, dvs. nesten tre ganger så langt.
Vi ser altså at man i 40km/t på vinterføre med nærlys, ikke er i nærheten av å kunne klare å stoppe for en person uten refleks. 

Hva sier loven?

Kjøretøyforskriftene setter en rekke strenge krav til alle kjøretøy, deriblant lys og bremser. Fotgjengerne har ingen tilsvarende krav om å gjøre seg synlige.

Veitrafikklovens §3 sier blant annet at «enhver skal ferdes hensynsfullt og aktsomt i trafikken, og ikke være til fare eller hinder for andre veifarende»...

Denne bestemmelsen gjelder også fotgjengere, og det kan derved være liten tvil om at man man IKKE ferdes hensynsfullt og aktsomt i mørket UTEN refleks.

At  mange fotgjengere i tillegg bruker mørke klær, gjør hensynsløsheten og uaktsomheten mye større. I tillegg sier loven at «glatt føre fritar ikke for skyld, og at farten må avpasses etter forholdene». Altså nok et ansvar, som hviler på føreren.

Farlig spill

Jeg vil våge en påstand om at mange av de kamuflerte spiller «Russisk rullett», med sitt eget liv og med oss kjøretøy-førere som ufrivillig deltagere. Det føles i hvert fall slik. Helt utrolig, å risikere liv og helse bare for å «slippe» refleks. Hva er årsaken?

1) tankeløshet?
2) uvitenhet?
3) likegyldighet?

Mange passasjerer jeg har snakket med, og som har fått en vennlig anmodning om å gjøre seg synlige, har ikke noe entydig svar på hvorfor de ikke bruker refleks. En del ungdommer mener det er «teit», og vil derfor ikke bruke det. De fleste har «bare ikke tenkt på det», altså tankeløshet.

Fotgjengerne må ta ansvar


Hva skjer om en fotgjenger blir påkjørt pga. «usynlighet» i mørket? Livstruende skadet? Invaliditet? Død? Hvem får skylden? Høyst sannsynlig føreren. Mister førerkortet. Mister jobben (hvis yrkessjåfør). Langvarig sykemelding?

Varig arbeidsufør som følge av psykiske plager som følge av å ha forvoldt en annens invaliditet eller død?

For yrkessjåførene er dette snakk om HMS på arbeidsplassen, et meget aktuelt begrep i dagens samfunn.

Tiltak

Hos Unibuss er det gjennomført reflekskampanjer i samarbeid med Trygg Trafikk, der passasjerene har fått gratis refleksbrikker foran hos føreren ved ombordstigning.

Når turen er slutt og bussen gås over, ligger mange av brikkene i søplebøtten ved utgangen bak.

Det er sendt mail til daglig leder i Unibuss Vestfold, VKT og Trygg trafikk er tidligere kontaktet, med ønske om at plakater henges opp på bussene, i leskurene på stoppestedene og på bussterminalen i Tønsberg. Der passasjerene høflig men bestemt anmodes om å bruke refleks. For ikke å bli frakjørt. For ikke å bli påkjørt.

Jeg håper at en slik kampanje snarlig vil finne sted, høstmørket er kommet for lengst.

Kampanjen ble også foreslått under gruppearbeid, ved «dugnaden» til UNIBUSS, et internt samarbeidsmøte som ble avholdt på Kongsberg sist vinter.

Konklusjon

Elevene i barneskolen, joggerne og hundeeierne med hunder er stort sett hederlige unntak, som i stor grad bruker refleks –og refleksvest. Noen sjeldne unntak blant passasjerene våre, fortjener også ros. Bussførerne hos UNIBUSS (og andre selskaper) prøver hver dag å gjøre sitt beste, og kan alltid bli enda litt bedre.

Men det kan dere og kjære fotgjengere; SKJERPINGS FOLKENS!

Det er bare å ta på seg refleksen når det blir mørkt, og jeg garanterer et smil når vi treffes – i hvert fall hos meg.

Etter mitt syn bør et reflekspåbud komme, med mulighet for å bøtelegge. Ikke for at politiet skal fotfølge fotgjengere, men for at fotgjengerne skal ta delansvar. Ulykker koster samfunnet mange penger, i tillegg til de tragedier som kan følge med. Dette er momenter, som alle trafikanter må ta inn over seg.