Gå til sidens hovedinnhold

Den trafikksikre veien mot klimamålet

Norge skal nå klimamålet for 2030, men veien til målet må ikke nødvendigvis være rasutsatt, utrygg og belagt med hullete asfalt.

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

SVs Lars Egeland mener regjeringen velger vei fremfor klima i Nasjonal Transportplan. Det er feil. Vi prioriterer både en offensiv klimapolitikk og et godt, klimavennlig transportsystem.

I januar la regjeringen frem klimameldingen som forteller hvordan Norge skal oppfylle klimaforpliktelsene, og Nasjonal Transportplan skal bygge opp under klimameldingen. Transportsektoren står for rundt en tredel av Norges klimagassutslipp, og målet er å halvere disse utslippene innen 2030 sammenlignet med 2005-nivå. Både elektrifisering og økt bruk av biodrivstoff har bidratt til at utviklingen går i riktig retning, og fra 2012 til 2019 ble utslippene redusert med 15 prosent.

Les også

Hareide velger vei og bil framfor klima

Nye former for drivstoff gjør altså bilen til en mindre klimatrussel enn den tradisjonelt har vært. Likevel bør vi fortsatt legge best mulig til rette for gange, sykkel og kollektivtrafikk. Derfor er det positivt at regjeringen har prioritert et nytt tilskudd til mindre byområder i NTP. 600 millioner skal brukes på grønn omstilling i fem byområder som ikke har byvekstavtaler, og Tønsberg er en av byene som vil nyte godt av denne ordningen.

Men også jernbanen er viktig. Derfor er jeg glad for at regjeringen har prioritert over 50 milliarder kroner til InterCity-satsingen. Selv om prosjektet er nedskalert sammenlignet med de opprinnelige planene, vil vi oppnå mange av de effektene vi har vært ute etter; Når dobbeltsporet til Tønsberg og parsellen Stokke-Sandefjord er på plass, vil kapasiteten dobles og reisetiden fra Skien til Oslo reduseres med 15-20 minutter. På den måten gjør vi jernbanen mer konkurransedyktig. Når vi i tillegg skal begynne å ta igjen vedlikeholdsetterslepet, starte byggingen av Ringeriksbanen og erstatte dagens signalsystem med en ny, digital løsning, må dette sies å være en ambisiøs satsing på jernbanen.

Likevel forstår jeg at mange ønsker seg dobbeltspor hele veien til Skien. Det gjør jeg også, men ikke først og fremst av hensyn til klimaet. Full utbygging av ytre IC ville kostet 70-80 milliarder kroner mer enn den løsningen regjeringen nå har valgt, men den økte klimagevinsten ville vært marginal. Derimot ser jeg at løsningen gir behov for planavklaringer i byene. Dette har regjeringen sagt at det skal arbeides videre med.

Men regjeringens klimaambisjoner for transportsektoren går lenger. Vi vil stille krav om nullutslippsløsninger på ferger og hurtigbåter, vi vil støtte klimavennlig teknologi gjennom Enova, vi vil bruke den offentlige innkjøpsmakten, og vi vil legge til rette for utvikling av lav- og nullutslippsløsninger innen luftfarten. Klimapolitikken er altså en av denne regjeringens aller viktigste prioriteringer – også i NTP.

Men samferdselspolitikk handler også om å binde landet sammen, og om å sørge for økt trafikksikkerhet. Det handler om å gjøre hverdagen enklere og tryggere for folk i alle deler av landet, og om å legge best mulig til rette for næringslivets transportbehov. Derfor prioriterer vi både ras- og tunnelsikring, nye veiprosjekter og opprusting av fylkesveinettet – uten å miste klimamålet av syne.

Kommentarer til denne saken