↓ Dette er en kommersiell tjeneste fra Amedia Marked
Hjemmeside Telefon Adresser

På nettet

Send epost

Telefon

938 64 150

Besøksadresse

Torggata 10
0181 OSLO
  1. Beskrivelse

Eiendomsrett.no er en ressursside om bolig- og eiendomsrettslige problemstillinger. Eiendomssiden er utviklet av jusstudenter i samarbeid med eiendomsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad. Du kan lese mer om Advokatfirmaet Teigstads eiendomsgruppe her:

https://www.advokat-teigstad.no/eiendomsrett/

Husleiekontrakt og andre maler
På Eiendomsrett.no finner du mange ulike typer maler og kontrakter, som er gratis og enkelt kan lastes ned i PDF og wordformat på flere ulike språk, for eksempel husleiekontrakt. Det er også maler for kontrakt om håndverkertjenester og ulike reklamasjonsmeldinger dersom man har kjøpt ny eller brukt bolig og man har oppdaget mangler og feil.

Lovkommentarer
Nettstedet har også publisert lovkommentarer til de viktigste lovene innenfor bolig- og eiendom. For eksempel avhendingsloven, naboloven, husleieloven, bustadoppføringslova og håndverkertjenesteloven.

Du finner også hundrevis av artikler innenfor bolig- og eiendomsrettslige problemstillinger. En av hovedsatsningsområdene er tvister mellom forbruker og en håndverker, da det er mye tvister på dette området.

Advokathjelp ved klage på håndverker
Et sentralt trekk ved håndverkertjenester, er at de skal utføres på faglig forsvarlig vis og i tråd med kontrakten. Dersom du er misfornøyd med en håndverkertjeneste, kan det være hensiktsmessig å få veiledning eller bistand fra en advokat. For det tilfelle at du ønsker å klage på håndverker, er det noen få ting man bør være seg bevisst.

Forholdet mellom kontrakten og lovgivningen
Dersom man har inngått en avtale med en håndverker om utføringen av en tjeneste, vil man ha en kontrakt som i utgangspunktet regulerer forholdet. Dette betyr at kontrakten må tolkes for å avklare om håndverkeren har brutt den, slik at visse rettigheter utløses. Det vil ofte være hensiktsmessig å få juridisk bistand fra en advokat ved tolkningen av kontrakten, så vel som eventuell kommunikasjon med motparten.

Det må også vurderes om kontrakten eventuelt stiller forbrukeren i en mindre gunstig stilling enn det håndverkertjenesteloven (hvtjl.) tilsier. Dersom dette er tilfelle vil lovens løsning gå foran kontrakten, jf. hvtjl. § 3. Det kreves juridisk kyndighet å vurdere hvilke løsninger henholdsvis kontrakten og loven tilsier, og hvorvidt disse er i strid med hverandre.

Reklamasjon
En reklamasjon er en melding til håndverkeren om at det foreligger en feil ved tjenesten, og at man ønsker å gjøre feilen gjeldende. Dette følger av håndverkertjenesteloven (hvtjl.) § 22. Det er to reklamasjonsfrister man som forbruker må overholde.

For det første må man være innenfor den relative fristen, hvilket betyr at man må reklamere «innen rimelig tid» fra man oppdaget eller «burde» oppdaget mangelen. Det er viktig å merke seg at hva som er «rimelig tid» bedømmes konkret i ethvert tilfelle. Rettspraksis har vist at tre måneder, etter de konkrete omstendighetene, ikke var «innen rimelig tid», jf. Rt. 2010 s. 103, premiss 68. Samtidig løper ikke fristen før forbrukeren eventuelt fremstår uaktsom ved å ikke ha oppdaget mangelen. Dette gir forbrukeren en viss tid før fristen løper. Den løper altså ikke fra tjenesten avsluttes.

For det andre må man være innenfor den absolutte reklamasjonsfristen, som regnes fra avslutningen av oppdraget, er i utgangspunktet to år, men kan være fem år dersom resultatet av tjenesten er «ment å vare vesentlig lengre» ved vanlig bruk, jf. hvtjl. § 22 (2). Et eksempel på slike tjenester er arbeid på hus eller hytter.

Forsinkelse eller mangel
For å utløse en rekke rettigheter, som retting, prisavslag, erstatning eller heving, må det foreligge et avvik ved tjenesten, jf. håndverkertjenesteloven § 11 og håndverkertjenesteloven § 21. Avviket kan være tidsmessig eller kvalitativt. Dette avviket kan heller ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, jf. hvtjl. §§ 11 og 17. Dersom det foreligger et slikt avvik som ikke forbrukeren har risikoen for, foreligger det forsinkelse eller mangel.

En advokat kan bistå i å vurdere saken din hva gjelder eventuelle avvik, ut fra relevante rettskildefaktorer. Et kvalitativt avvik i form av mangel kan også foreligge hvis håndverkeren ikke har utført tjenesten «fagmessig» eller med «tilbørlig omsorg» for forbrukerens interesser, jf. hvtjl. § 5 (1). Vurderingen beror ofte på et skjønn som må utøves ut fra gitte kriterier. Dette vil en advokat være særlig egnet for.

Rettigheter
Ved klage på håndverkertjeneste kan en advokat gi veiledning om valg av rettigheter for å bøte på oppfyllelsesavviket. De ulike rettighetene kan sikre at resultatet blir som avtalt, eller at den økonomiske ubalansen som følge av kontraktsbruddet utjevnes. De fleste rettighetene er kun betinget av at det foreligger mangel eller forsinkelse, men det kan være enkelte rettigheter som har ytterligere vilkår, som erstatning. En advokat kan bistå til å kartlegge hvilke rettigheter som er aktuelle.