Strømmarkedet har blitt stadig mer liberalisert de siste 30 årene og strømprisen blir fastsatt ut fra tilbud og etterspørsel. ACER og utenlandskabler sørger for forsyningssikkerhet og legger til rette for internasjonal handel. I det store og hele er dette en suksesshistorie.

Spesielle omstendigheter har denne vinteren medført galopperende strømpriser uten at dette er i nærheten av å rettferdiggjøre reversering av inngåtte avtaler. Men markedet trenger litt hjelp og det kan myndighetene enkelt ordne.

Problemet er at husholdningenes basisforbruk av strøm er svært lite avhengig av pris. Priselastisiteten på den delen av forbruket som dekker grunnleggende behov for elektrisitet er altså liten. Der er enkelt å sette opp en lang rekke med bruksområde hvor husholdningene må bruke strøm og hvor forbruket heller ikke kan forskyves til et tidspunkt på døgnet hvor prisene er lavere.

Basisforbruket må skjermes

Dette er likevel ikke til hinder for at markedskreftene kan benyttes til å regulere strømmarkedet. Man må bare sørge for å skjerme husholdningenes basisforbruk for de prisene som vi har sett i vinter.

Utplassering av nye strømmålere i alle boliger gjør at myndighetene lett kan etablere et differensiert prissystem som sikrer hver enkelt husstand en mengde strøm tilsvarende et minimumsforbruk til en fastsatt maksimumspris inklusive nettleie og alle avgifter.

En viktig grunn til å skjerme basisforbruket er at norske boliger er basert på elektrisk strøm som primær energibærer. Dette har vært slik i mange mange årtier og lar seg ikke endre i en håndvending. Andre land benytter til sammenligning langt større andel gass i varmtvannsberedere, komfyrer og varmeovner. I slike land blir man da isolert sett mindre eksponert for svingninger i strømprisene.

Husholdningene trenger langsiktighet for å planlegge sine investeringer. Eksempelvis har Staten gjennom mange år motiverer til kjøp av elbiler gjennom avgiftsfritak og kampanjer. Effekten av alt dette forsvinner øyeblikkelig om folk nå opplever at strømprisen blir høy og uforutsigbar. Tankene går tilbake til tiden da myndighetene i en lengre periode oppfordret til kjøp av dieselbiler for deretter å skru opp dieselavgiftene.

Må lønne seg med ENØK

Toprissystemet kan f.eks. gjennomføres ved at hver husstand er sikret et månedlig basisforbruk definert til 1 500 kWh i vinterhalvåret og 500 kWh på sommeren hvor prisen uansett ikke skal overstige f.eks. én krone. Alt forbruk over dette er prisgitt markedskreftene.

Markedet vil da sørge for at husholdningene fortsatt har økonomisk interesse av å investere i ENØK-tiltak som varmepumper og etterisolering. Tilsvarende vil det være en solid motivasjon for å oppgradere gamle vannkraftanlegg og å bygge ny produksjon av miljøvennlig kraft i både stor og liten skala.

Markedskreftene vil også sørge for at strømmen ikke benyttes til å subsidiere utvinning av kryptovaluta, drift av datasentre eller dyrking av tropisk frukt.

Og systemet vil sørge for at de som likevel ønsker utendørs boblebad og varmekabler i oppkjørselen må betale reell markedspris.

Næringsdrivende taper penger

Men tilbake til den akutte situasjonen:

Myndighetene måtte lage en tiltakspakke som refunderte husholdningene i vinter.

Man kunne valgt å subsidiere basisforbruket mye, men landet i stedet på en modell som fordeler kompenasjonen over alt forbruk på inntil 5.000 kWh pr. måned.

Forklaringen kom etter hvert: Senterpartiet sørget for at bønder som eneste gruppe av næringsdrivende ble omfattet av støtteordningen. Og når man skal varme opp både bolig og driftsbygninger går det med mye strøm.

Jeg har ingenting mot bønder og forstår godt at de har behov for støtteordninger. Men det finnes også mange andre næringsdrivende som taper penger når strømprisen øker.

Vinnerne av den vedtatte kompenasjonspakken blir bønder og husstander med stort luksusforbruk av strøm. Taperne blir vanlige folk.

Jeg forstår godt at Senterpartiet ønsker å ivareta interessene til sine primærvelgere, men hvordan kunne Arbeiderpartiet og SV gå med på dette? Er det nå vanlige folks tur til å få dyr strøm?