Det blir grønnere på Hjemseng Brygge etter utbyggingen enn det er nå

BRUA: Bildet viser utbyggingsområdet (markert med rødt)som etter planen skal bli Hjemseng Brygge.

BRUA: Bildet viser utbyggingsområdet (markert med rødt)som etter planen skal bli Hjemseng Brygge. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Visste du at 65 prosent av utbyggingsarealet på Hjemseng Brygge allerede er bebygd, at allmennheten vil få økt sin tilgang til kystlinjen, og at det vil være mer grønne arealer i området etter en utbygging enn det er i dag?

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Visste du at verken fylkeskommunen eller fylkesmannens miljøvernavdeling har hatt innsigelser eller vesentlige kritiske merknader til planforslaget? Dette er eksempler på opplysninger som ikke har vært de mest fremtredende i den offentlige debatten. Som utbygger ønsker vi å bidra til et mest mulig korrekt og faktabasert bilde.

.

Kan bidra til å snu befolkningsnedgangen

Format Eiendom utvikler planen for Hjemseng Brygge på Brua i tråd med kommuneplanen som ble vedtatt med stort flertall. Dette er for tiden det viktigste enkeltstående prosjektet av attraktive boliger i Færder kommune, og kan bidra til å snu befolkningsnedgangen, beholde skattebetalere og skape lokale arbeidsplasser i mange år framover. Samtidig mener vi prosjektet kan utvikles uten store negative konsekvenser for miljø og samfunn, og i tillegg skape mange positive muligheter for fellesskapet.

Daglig_leder_Andreas_Olsen_Format_Eiendom_Hjemseng_Brygge

Daglig_leder_Andreas_Olsen_Format_Eiendom_Hjemseng_Brygge Foto:

LES OGSÅ: Felleslista: Viktig å stoppe Hjemseng-utbyggingen

Format Eiendoms mål er å skape gode steder å bo og leve. Et godt boligprosjekt i vår tid må være ambisiøst og vise god arkitektur, gode møteplasser og varierte fellesfunksjoner. Prosjektet må være bærekraftig, både miljømessig og sosialt. For å innfri dette kreves kompetanse, kapital og risikovilje. Verdiskapning i prosjekter er avgjørende for investeringsvilje og langsiktighet.

LES OGSÅ: Hva slags utvikling ønsker Tønsberg og Færder?

Verksted og parkeringsplasser

Hele 65 prosent av utbyggingsarealet er ikke naturområder i dag, men verkstedområder, opplags- og parkeringsplasser. Dette er såkalt transformasjon av allerede utbygde områder. Prosjektet bidrar her med å rydde bort gammel grunnforurensning.

LES OGSÅ: Naturorganisasjoner og naboer er helt klare : Gigantprosjektet på Hjemseng Brygge må stoppes

Samlet vil det være mer grønne arealer i planområdet etter utbygging enn det er i dag. I tillegg skapes en unik tilgjengelighet for allmennheten til en del av Nøtterøys kystlinje som i dag er blant de minst tilgjengelige.

Udokumenterte påstander

Vi har registrert flere faktafeil og udokumenterte påstander om prosjektet i den senere tid, spesielt om naturmiljø. Både land- og sjøområdene er undersøkt og dokumentert av kompetente fagbiologer, og det kan slås fast at ikke noe av landområdene er opprinnelig naturmark. Landarealet på vestsiden ble fylt opp og forsøkt oppdyrket på 90-tallet. Biologene vurdere at dette nå har liten biologisk verdi. Den lange tangen langs Bruabekken er muddermasser fra bekken, maskinelt lagt opp for mindre enn 30 år siden.

LES OGSÅ: Tone og Jørn frykter det gigantiske boligprosjektet blir bygget på en miljøbombe

Takrørskogen er dominerende i hele strandsonen. Dette er en helt vanlig naturtype som rett nok er verdifull for en del småfuglarter, men ellers med svært lite biologisk mangfold. Takrør er tvert om en aggressiv art som fortrenger andre og mer artsrike plantesamfunn over hele Sørøst-Norge. Tellinger av fugl gjennom hele sesongen bekrefter at området ved Bruabekken er langt mindre viktig for sjøfugl enn det store deltaet ved Hjemsengbekken som ikke berøres av planen.

Redusert utbyggingsområde

Høringsuttalelser bekrefter likevel at hensynet til biologisk mangfold er viktig og opptar mange. Før neste planfase foreslås en betydelig reduksjon av utbyggingsområdet som gjør at størstedelen av grunnvannsområdene forblir urørt. Områdets verdi for sjøfugl vil da i stor grad opprettholdes og kan for noen arter også forbedres med små tiltak. Biologer med avansert kunnskap om bevaring og restaurering av naturtyper bistår derfor nå med et prosjekt for styrking av naturverdiene i området. Blant annet vurderes hvordan deler av de store takrørarealene kan utvikles til strandenger og andre stedstilpassete naturtyper med større artsmangfold enn i dag.

Det arbeides med et helhetlig miljøkonsept for prosjekteringen av hus, veier og utearealer. Det omfatter blant annet miljøvennlig transport, klimavennlig materialbruk og bruk av stedegne plantearter i utemiljøene. Nærhet til lokalsenter, god kollektivdekning og muligheter for bildeling vil redusere bilbruken betydelig. Attraktive, større utbyggingsprosjekter som dette skaper større muligheter for å få til gode fellesløsninger og sterk miljøprofil enn mindre utbygginger tillater.

LES OGSÅ: – Flere leiligheter er svaret på forgubbingen i Færder

Ubalanse i boligmassen

En studie utført av det uavhengige selskapet Prognosesenteret konkluderer med at det er stor ubalanse i dagens boligmasse i Færder kommune. 63 prosent av husholdningene i kommunen består av 1-2 personer, mens 90 prosent er eneboliger/småhus. Boligbehovet fremover vil drives av en sterk vekst i den eldste aldersgruppen (75+) som i stor grad etterspør leiligheter, ikke eneboliger. Det er samtidig dokumentert at leilighetsprosjekter på Nøtterøy i veldig stor grad frigjør bruktboliger i nærheten som er bedre tilpasset unge husholdninger og barnefamilier både i første og andre flytteledd.

Det er krevende å finne større arealer for boligbygging i Færder kommune som kan bygges ut helt uten virkninger for miljø og omgivelser. Hvor på Nøtterøy vil det være mulig å bygge et så stort antall boliger med disse kvalitetene, med bruk av mindre urørt natur, enn det er på Hjemseng?

Revidert plan etter høringen

Kommunestyret vedtok for få år siden i kommuneplanen at det kan bygges boliger på Brua blant annet for å styrke lokalsenteret Hjemseng. Hovedutvalget for kommunalteknikk vedtok så sommeren 2018, med stort flertall, at reguleringen kunne startes opp med grensene fra kommuneplanen. Omfanget av planen ble siden bekreftet ved at planutvalget i juni i år la planforslaget ut på høring. Vi tar nå med oss innspillene fra høringen og vil fremme en revidert plan som kan diskuteres slik det er normalt i plansaker, og som loven krever.

Det er viktig man har et forutsigbart plansystem i Færder kommune som alle kan ha tillit til, også næringsliv og utbyggere. Grunnprinsippet i plan- og bygningsloven er at kommuneplanen er overordnet andre planer. Planvedtak skal bygge på faktisk kunnskap og konsekvenser. Vi er nå midt i denne prosessen. La oss i samarbeid lage et attraktivt prosjekt som ivaretar både mennesker, miljø og klima.
Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.