Et av argumentene for dette var og er at man da utsetter behovet for ytterligere utbyggingsprosjekter innen helse- og omsorgstjenester frem mot 2030. I dette lå det at man utsetter bygging av Olsrød sykehjem og Træleborg omsorgsboliger til ny evaluering i 2022.

For å få dette til har vi vedtatt at vi skal øke graden av hjemmebaserte tjenester. Vi skal la folk få bo lenger hjemme, noe som er mulig med mer ustrakt bruk av velferdsteknologi. Det skal satses enda mer på forebyggende tiltak, øke graden av aktivitetssenter og videreutvikle sosiale arenaer og møteplasser. Det skal jobbes bedre og videre med aldrings- og demensvennlig samfunn.

Da denne saken var oppe til behandling kom det frem mange usikkerhetsmomenter rundt planlagte Olsrød sykehjem, én ting er økonomien, da det var stor usikkerhet rundt kostnadsbildet. Det var heller ikke gjennomført en god prosess med tanke på beliggenheten og andre aktører som er i området i dag. Det er det alltid lurt å gjøre. Å kvalitetssikre i alle ledd er essensielt for å lykkes, det var ikke gjort her, og det var ikke på Arbeiderpartiets vakt.

Avtalen med Maribu og Marie Treschow, som tidligere ble drevet av Attendo, var sagt opp med virkning fra juni 2023, planen i sak 030/20 var da at man skulle benytte Træleborg sykehjem når Hogsnes Helsehus står ferdig i 2022. I en Workshop gjennomført i utvalget for mestring, helse og omsorg kom det frem at man er villig til å benytte Marie Treschow og Maribu. Noen mente nok permanent, mens andre mente i den perioden kommunen har behov for det, siden det har forgått et eierskifte ved disse to sykehjemmene som nå drives av Lovisenberg omsorg.

For å få kontroll i eget hus, må kommunen ha kontroll over alle tjenestene selv og planlegge for kommunal drift, hvilket er fullt mulig. Det er også fullt mulig å sette denne prosessen i gang etter evalueringen av dekningsgraden i 2022, da vet vi mer.

Det er ingen tvil om at vi blir flere eldre, vi både lever lenger og er sprekere lenger. Vi vet også at de aller fleste vil bo hjemme så lenge man kan. Derfor styrker vi hjemmebaserte tjenester og derfor satser vi tungt på velferdsteknologi, noe vi også i utvalget har hatt en workshop på. Vi vet også at vi blir færre hender i omsorgstjenesten, enda en grunn til styrking av hjemmebaserte tjenester.

Har fått til mye

Vi vet i tillegg at gruppen unge demente øker, og da er et aktivitetstilbud viktig, slik at denne gruppen også kan bo hjemme så lenge det er mulig. Et tilbud som kan foregå på dagsenter eller andre steder. Slike tilbud gir pusterom for den med diagnosen og pusterom for pårørende. Dette jobbes det også strategisk med.

Vi har i grunn fått fart i mye på veldig kort tid, og det handler om å gjøre det som var grunnlaget for sammenslåingen, sørge for bedre tjenester til våre innbyggere. Jeg forstår at opposisjonen i Tønsberg kommune protesterer på alt vi endrer, for det var jo på deres vakt denne manglende kontrollen oppsto, både økonomisk og på ikke tilfredsstillende tjenester. Vi har da fulgt med de siste 40 årene. Jeg må helt ubeskjedent si at det er jammen ikke verst å snu skuta såpass allerede når vi etter drøye to måneder i posisjon fikk en pandemi å håndtere oppå alle andre oppryddingsprosjekter.

Så ja - vi står helt støtt i denne saken, og mener det er helt realistisk jf. saksutredning i sak 030/20 om dekningsgrad. Lenger avtale enn til 2028 er heller ikke realistisk for Lovisenberg omsorg, da de ikke har avklart avtale med huseier.