Nåværende regjering har iverksatt kvalitetsreformen «Leve hele livet» der ett av hovedpoengene er at innbyggerne selv i størst mulig grad skal kunne få mulighet til å bo lengst mulig hjemme med oppfølging fra kommunen med hjemmehjelp og ved hjelp av velferdsteknologi. Tidligere Tønsberg kommune fulgte dette opp på en god måte, ikke minst fikk de eldre valgfrihet, og velge om de ville ha private eller kommunalt tilbud av tjenester, herunder hjemmehjelp.

Det er altså ikke Aps fortjeneste at også «nye» Tønsberg kommune med Nordli til rors satser på å øke graden av hjemmebaserte tjenester. Men AP står i bresjen for at kommunen skal overta alle oppgavene også i denne sektoren, som ofte på en bedre måte kan løses av private og ideelle organisasjoner. AP har dessverre dreid skuta langt til venstre også i denne sammenheng.

Nordlis «fortelling» om det planlagte Olsrød sykehjem er heller ikke korrekt. Hun påstår at «Det var heller ikke gjennomført en god prosess med tanke på beliggenhet og andre aktører som er i området i dag.» Hvor har hun det fra? Det var nettopp i møter med brukere/aktører på Olsrød at tidligere Tønsberg kommune, med ordfører Petter Berg i spissen, kom frem til et meget egnet og flott prosjekt, som alene av økonomiske grunner foreløpig er lagt på is.

«Å kvalitetssikre i alle ledd er essensielt for å lykkes, det var ikke gjort her, og det var ikke på Arbeiderpartiets vakt», fortsetter hun. Og hun gir seg ikke med det; med AP og Nordli i spissen har man angivelig også sørget «for bedre tjenester til våre innbyggere».

Ja, vel, nei. Hva med støttekontaktordningen? hvor brukerne fortviler og hvor Statsforvalteren nylig (i saken gjeldende Jørgen Sæther) slakter kommunens saksbehandling, og hvor bruker/støttekontaktene ikke er hørt før vedtak fattes.

Og hva med ordningen med brukerstyrt personlig assistanse (BPA) som nåværende regjering har båret frem, og som er lovpålagt? I Tønsberg opplever nå brukerne at tjenesten tas fra dem/reduseres til et minimum, også uten brukermedvirkning – på Trude Viola Nordli og APs vakt.

Lovisenberg omsorg, en privat, ideell stiftelse, har overtatt driften av Maribu og Marie Treschow. Men selv ideelle stiftelser er ikke «godt nok» for AP og Nordli som også her vil ha full offentlig og kommunal kontroll. «For å få kontroll i eget hus, må kommunen ha kontroll over alle tjenester selv og planlegge for kommunal drift, hvilket er fullt mulig», understreker Nordli. AP lar ideologien styre på bekostning av kommunens valgfrihet/mulig til å planlegge fremtidig behov for sykehjemsplasser i samarbeid med private aktører.

Høyre beklager APs klare kursendring mot venstre og nærmest allergi mot private og ideelle aktører i omsorgssektoren. Vi tror at samfunnet er best tjent med en sterk offentlig sektor, også innen helse- og omsorg, men med et godt supplement av private og ideelle aktører. I barnehagesektoren er det greit å minne om «barnehageforliket» for flere år siden, hvor et samlet storting innså at man var avhengig av private barnehager (nær 50%) for å oppnå målsettingen om full dekning.

For det offentlige og Tønsberg kommune kan ikke løse alle utfordringene, heller ikke i omsorgssektoren. For å få til en smidig og best mulig omsorg for brukerne, er det nettopp kombinasjonen av offentlig og private/ideelle tilbydere om gir det beste resultatet og valgfrihet for brukerne.

Nordli avslutter sitt innlegg med nærmest å vedta at etter 40 år har AP og posisjonen angivelig klart å «snu skuta». Men til det bedre?

Nei, spør de eldre som har mistet sin private hjemmehjelp, de ansatte ved Bjørgs hjemmehjelp som måtte legge ned virksomheten, brukere av støttekontaktordningen og BPA som over natten har mistet eller fått redusert sitt tilbud.

Men det er vel for mye forlangt at AP og Nordli vil høre på dem det virkelig gjelder, brukerne av de tjenestene Nordli omtaler. For AP synes ideologien å være viktigst. Og Nordli følger opp, for hun vet best selv. Og det viktigste ifølge Nordli er jo «å få kontroll i eget hus».