Gå til sidens hovedinnhold

Det er visst på tide å skru tiden litt tilbake og minne noen og enhver hva som egentlig er vedtatt, når det er vedtatt og av hvem det er vedtatt.

Handlingsrom 2024 er grunnlaget for økonomisk styring i Tønsberg kommune.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fellesnemda, som besto av 1 representant fra hvert parti i de to gamle kommunene, vedtok høsten 2019 en grundig gjennomgang av organisasjonen. Dette var helt nødvendig på grunnlag av den økonomiske situasjonen hvor gapet mellom inntekter og kostnader i den nye kommunen var uforholdsmessig stort. Prosjektleder ble satt på jobben med å gå systematisk gjennom hele organisasjonen. En viktig del av jobben var å se på sammenlignbare kommuner og vurdere tjenestenivået og økonomien i det som fikk navnet handlingsrom 2024. Dette ble deretter vedtatt i de to kommunene Re og Tønsberg.

PWC ble satt på prosjektet og satte i gang en gjennomgang av den kommende kommunen. I februar 2020 fikk vi som folkevalgte en grundig gjennomgang og mulighet til å komme med innspill for videre prosess. Hittil hadde det vært en prosess i organisasjonen. Det var mange oppdagelser som kom frem og realiteten hos de aller fleste slo inn de 2 dagene økonomiplanutvalget var samla til møte våren 2020. Saken om handlingsrom 2024 kom til behandling i september 2020. Det var mange tiltak til behandling, og det som var gjennomgående var at disse kuttene ville gjøre vondt.

Noen tiltak ble foreslått tatt ut i september slik at rådmannen kunne ta det med i videre budsjettarbeid. Ja for det er nå en gang slik at alt dette arbeidet med handlingsrom 2024 var mye av grunnlaget til budsjettet rådmannen skulle legge frem for det folkevalgte organet i desember. Når så rådmannen har lagt frem dette så ble budsjettet behandla gjennom hele møterekken, og det ble lagt fram til orientering i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldrerådet og ungdomsrådet. Budsjett og økonomiplan ble behandla i alle utvalgene, i administrasjonsutvalget og formannskapet og ble til slutt til endelig vedtatt i kommunens øverste beslutningsorgan, kommunestyret. Og frem til det kommunestyremøtet ble det jobbet i alle fløyer. Det var vanskelige prioriteringer, men politikk handler om å prioritere. Det vi ønsket inn av gode tiltak måtte vi ha økonomisk dekning for, systemet er slik at når rådmannen har lagt frem budsjettet som går i balanse så har han gjort sitt. Alle endringer vi som politikere måtte ønske å få inn må vi selv finne inndekning innenfor den samme pengesekken. Da sier det seg selv at man kan ikke få inn alt. Vi fikk et vedtak i desember 2020 for budsjett 2021, neste års budsjettarbeid setter skikkelig fart etter sommeren. Vi gjør altså denne jobben 1 gang i året.

Vi blir nå utfordret og kritisert på lovlig fattet vedtak av kommunestyret: Det blir satt frem etter hva vi oppfatter krav i media krav om å få opp saken om støttekontaktkuttene, altså kuttene i doble vedtak. Dette var en del av handlingsrom 2024 vedtatt av kommunestyret. Nå har det seg slik at vi har et regelverk å forholde oss til, dette er noe alle folkevalgte skal sette seg inn i samtidig som at vi har folkevalgt opplæring etter hvert valg. Vi kan ikke endre dette vedtaket i utvalget for mestring, helse og velferd uansett om Høyre og Frp skriker om det i media, dette vet de veldig godt. De bør i hvert fall vite det etter å ha sittet i posisjon i 45 år. Det kan allikevel se ut som at vi trenger en ny runde med politikeropplæring.

Det er ikke anledning for et utvalg å endre et vedtak vedtatt i et høyere organ. Det er kun kommunestyret som har myndighet til å endre dette vedtaket. Det kan løftes inn i kommunestyret dersom 1/3 av kommunestyret medlemmer som ønsker det. I så fall velger kommunestyret å åpne opp for en budsjettendring i midt budsjettåret og da må vi som politikere finne penger til det vi eventuelt angrer på at man kuttet. Og da kommer utfordringen, for nå kommer det flere saker på vårt sakskart som omhandler status på vedtakene fattet i handlingsrom 2024 og budsjettet. Skal man da angre på de også? Det kommer fortsatt kutt som kommer til å gjøre vondt, det er ikke mulig å «spare» inn nesten 200 millioner kroner over 4 år uten at noen merker det.

Altså, vi i posisjonen overtok en nesten umulig oppgave, en arv de aller fleste i en normal arvefordeling ville frasagt seg. Men det kan vi ikke. Vi vet at vi kommer til å komme godt ut i andre enden, vi mener det er fullt mulig også for Tønsberg å levere gode tjenester og samtidig ligge på samme nivå som sammenlignbare kommuner, vi har før ligget skyhøyt over. Dette er ikke er tatt tak i tidligere og derfor blir fallhøyden så mye større når man ikke har tatt ansvar før. Vi tar ansvaret, vi tåler kritikken og vi bidrar til denne helt nødvendige oppryddingen.

Så er det også et mål for oss at alle kommunens innbygger skal behandles likeverdig, både den som sitter stille i båten og den som reiser seg og sier høylytt ifra. For å få det til trenger man at det folkevalgte organet har stø kurs og forholder seg til de vedtakene vi har fattet, gjør vi ikke det får vi ikke utrettet så veldig mye, det eneste vi oppnår med det er en administrasjon som jobber på politiske vedtak og som da stadig må endre kurs og ingenting blir gjort grundig og godt. Mye tyder på at de politiske signalene har vært utydelige over lang tid i Tønsberg og da er det ikke så rart vi havner her vi er i dag.

Så til saksbehandlingsfeil som er påpekt, det er ikke greit og der det har forekommet og blitt avdekket blir tildelingene behandlet på nytt. Det er en selvfølge! Vi har en stødig og god administrasjon som hver dag jobber med å utvikle og forbedre tjenestetilbudet i kommunen vår. For dette handler ikke bare om kutt, det er også en kvalitetsforbedring som vi nå daglig ser kommer på plass. I parallell med å ha håndtert en pandemi nå i over et år, er dette formidabelt godt jobba. Nå må vi som politikere opptre forutsigbart og ansvarlig og ikke løpe fra de vedtakene vi selv har gjort. Det kommer en ny budsjettbehandling for 2022, da er tida inne for å prioritere igjen. Partiene bør så tidlig som mulig begynne å jobbe med budsjettet i høst, slik at det gjøres på en grundig og god måte og man slipper å «ombestemme» seg midt i budsjettåret.

Kommentarer til denne saken