Gå til sidens hovedinnhold

Det gis 3750 igangsettelses-tillatelser for bygging i strandsonen hvert år. Hvorfor skjer det?

Hvordan bør den nye regelen som er på høring nå bli?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

For å svare på det må en først se på hvordan dagens situasjon er. 70% av strandsonen ved Oslofjorden bygget ned. Bare siden 2014 har det vært gitt mellom 3500 og 4000 byggeigangsettelsestillatelser i strandsonen hvert år i følge Statistisk sentralbyrå. Det tallet inkludere ikke påbygg og ombygging. Vi har ikke klart å få bukt med problemet med dagens regel.

Det er viktig å få stanset den massive nedbyggingen for å beskytte artsmangfoldet, matproduksjonen og friluftslivet. Tallene fra SSB viser klart at disse verdiene stiller alt for svakt i forhold til utbyggernes interesser med dagens regler.

Men hvordan er egentlig dagens regel?

Les også

Kyrre søkte om flytebrygge her og fikk ja fra kommunen. Da satte fylkesmannen ned foten. – De tar ikke hensyn til at dette er på en øy

Dagens ordning praktiseres slik at det er byggeforbud i strandsonen, men hvis kommunen finner det formålstjenlig å ha en reguleringsplan som åpner for utbygging i strandsonen, så skal det veie mer enn forbudet.

Slik lokalt handlefrihet hadde vært utelukkende positivt om ikke tallene hadde vist at det har ført til massiv nedbygging. Lokal handlefrihet kan ikke bulldose alle andre hensyn. Noen ganger veier andre hensyn tyngre.

Samtidig er det utfordrende for kommunene å ha oversikt over den totale arealutviklingen når hver og en kommune sitter for seg selv å gjør vurderingene i hver enkelt sak. Dermed fører dagens regel til at vi samlet i sett ikke får den arealutviklingen vi ønsker i Norge.

Et siste aspekt er at arealplaner blir til ved en omfattende prosess, og de er vedtatt av det øverste folkevalgte organet i kommunene. Det kan derfor være svært uheldig om det ofte gis dispensasjoner.

Les også

Arkitektkontor kalte det hulrom. Tegningen viser en kjeller på over 600 kvadratmeter under hele tennisbanen

Derfor bør den nye regelen kreve mye større interesseovervekt for utbygging før kommunen kan gi dispensasjon til det enn det dagens regel gjør. Bare slik kan vi verne om vår vakre natur, sårbare arter og den viktige matproduksjonen.

Kommentarer til denne saken