Andelen eldre i kommunen øker, flere har sammensatte omsorgsbehov og mange er ensomme. Dette er selvfølgelig utfordrende å løse på en god måte innenfor trange budsjettrammer, men det handler om prioriteringer og å bruke ressursene på en smart måte.

For Tønsberg Høyre er det viktig å sikre at den hjelpen som gis i hjemmet er god, og at de som trenger det skal få heldøgns omsorgsplass. Vi vil fortsette jobben som Solberg-regjeringen iverksatte med en historisk satsing på heldøgnsplasser, flere årsverk og økt kompetanse hos ansatte.

LES OGSÅ: Sykehjemsdrift på utstilling

Slå sammen tjenester?

De fleste eldre bor, og ønsker å bo hjemme. Stadig flere bor lenger hjemme. En viktig forutsetning for at eldre skal kunne bo hjemme lengst mulig, er en god hjemmetjeneste. Dette innebærer at de som mottar tjenestene skal oppleve trygghet, trivsel og kvalitet.

I høst lanserte Høyre en plan for et mer aldersvennlig samfunn. Også i eldreomsorgen er det viktig med tidlig innsats for å legge til rette for god fysisk og psykisk helse som fører til at eldre kan bo hjemme så lenge som mulig. Alle eldre skal få tilbud om forebyggende hjemmebesøk for å kartlegge behov og ønsker, og vurdere fremtidig bosituasjon.

LES OGSÅ: Meldingene tikker inn på telefonen til Tone: – Det har gått i ett hele uken

Tønsberg Høyre vil at alle eldre skal ha muligheten til å leve et aktivt og sosialt liv, nyte smakfulle måltider og få god pleie. Vi må inkludere flere aktører i hjemmetjenesten og bidra til bedre samarbeid mellom hjemmetjenesten, eldre- og pårørendekoordinator, pårørende og frivillige for å forebygge og redusere ensomhet, inaktivitet og fare for underernæring hos hjemmeboende eldre. Kompetansen i hjemmesykepleien må økes, og antall helsepersonell som den enkelte må befatte seg med må begrenses.

De hjemmebaserte tjenestene bør vurderes sammenslått; da kan praktisk bistand i hjemmet og hjemmesykepleien gis av faste team slik at fleksibiliteten kan økes, og de eldre og pårørende får færre mennesker å forholde seg til. Det handler om å gi de eldre en verdig alderdom. Mens noen er mest opptatt av hvem som utsteder lønnsslippen til de ansatte som utfører tjenestene, er Høyre mest opptatt av at de eldre skal få et best mulig tilpasset tjenestetilbud med høy kvalitet. Fritt brukervalg mellom kommunale, ideelle og private tjenesteytere gir den enkelte mulighet til å finne det tilbudet som passer best for seg selv.

LES OGSÅ: Slik vil vi styrke eldreomsorgen i Tønsberg

Rir prinsipper

Høyre vil skape et mer sammenhengende tjenestetilbud til eldre og deres pårørende. Målet er å gi eldre økt trygghet og forutsigbarhet gjennom pasientforløp og overganger mellom eget hjem, sykehus og sykehjem. Det innebærer tettere samarbeid mellom alle berørte parter.

De som trenger en heldøgnsplass skal få det. Kommunedirektørens beregninger sier at vi trenger 257 nye plasser før 2050. Vi må derfor komme i gang med bygging for å klare å ha nok plasser til enhver tid til de som trenger det. Da er det svært urovekkende at posisjonspartiene prioriterer å bygge 84 plasser på Eik og Re som skal erstatte dagens plasser ved Maribu og Marie Treschow. Dette innebærer ingen flere nye sykehjemsplasser, og at eldre som har bodd hele sitt liv i Slagen kan bli tvunget til å flytte til Re.

LES OGSÅ: Frp-veteranen Bent (70) tar gjenvalg: – Nå skal dere få se en annen Moldvær

Nok en gang beviser posisjonspartiene at prinsipper er viktigere enn at eldre skal få velge et tilbud som passer dem best. Vi blir stadig flere eldre, og med rekrutteringsutfordringer i kommunen må vi sette innbyggernes velferd først. I tillegg til vårt kommunale tilbud kommer vi til å trenge dyktige ideelle og private tilbydere. Tønsberg Høyre vil legge til rette for at flest mulig kan få et tilbud i sitt nærmiljø. Da må vi kunne tilby gode heldøgnsplasser som tilbyr behandling, pleie, aktivitet og fellesskap i hele kommunen.

Tønsberg skal være et godt sted å leve for eldre. Høyre vil jobbe for at du skal se fram til en trygg alderdom hvor du blir godt ivaretatt, og at du fortsatt er sjefen i ditt liv.