I en kaotisk situasjon mot slutten av kommunestyremøtet 29. mai, etter at rådmannen opplyste at avtalt kompensasjon ennå ikke var utbetalt, er det all grunn til å spørre om flertallet i kommunestyret visste hva det gjorde da de besluttet å utbetale pengene.

Arbeiderpartiet stemte for å utsette behandlingen av dette spørsmålet til neste kommunestyremøte, slik alle sider og konsekvenser av den inngåtte avtalen kunne belyses og vurderes nærmere.

I ettertid viser det seg nemlig at kommunestyrets vedtak om å tilby kompensasjon for påløpne planleggingskostnader, er fattet på sviktende grunnlag. Etter det jeg kan bedømme, hadde utbyggerne frasagt seg slik kompensasjon allerede i 2016, da de inngikk en planavtale for Borgheim Syd med kommunen.

Denne avtalen var ukjent for kommunestyret 13. februar da vi avbrøt planprosessen og ga rådmannen fullmakt til å forhandle med utbyggerne om delvis kompensasjon for planutgiftene.

Først etter at Senterpartiets Richard Fossum og felleslistas Jørn Magdal, som var i mindretall i formannskapet, begynte å borre i saken, kom den hemmeligholdte avtalen av 2016 for en dag.

Det førte til at kommunestyret 29. mai enstemmig besluttet å sende saken over til kommunens kontrollutvalg, som nå skal ettergå saken og vurdere de vedtak som er fattet.

Men noen har visst hele tida!

Avtalen av 16. september 2016 mellom Nøtterøy kommune og Nøtterøy Invest AS ved Veidekke Eiendom AS, OJO Invest AS og Borgheim Sentrumsbygg AS gjelder utarbeiding og finansiering av områdeplan for Borgheim Syd fram til kommunestyrets behandling.

Her er det viktig å understreke at avtalen ikke dreier seg om vederlag for utbyggernes utgifter, men kommunens medgåtte plankostnader.

Avtalen inkluderer annonsering, utarbeiding av planprogram, planbeskrivelse, nødvendige konsekvensutredninger, ROS-analyser, og alternative forslag.

Det går eksplisitt fram at avtalen ikke gir noen form for garantier til utbygger når det gjelder utfall av den politiske behandlingen.

Og seinere under et punkt som omhandler opphør av avtalen sies det at «partene kan på ethvert tidspunkt be om at planarbeidet stanses og at avtalen derav skal opphøre». 

Dette kommer i tid før en juridisk betenkning som konkluderer med at kommunen ikke er erstatningspliktig overfor utbyggere før vedtatt reguleringsplan.

Avtalen er underskrevet av utbyggerne, inkludert Sentrumsbygg AS ved leder og nestleder i styret – altså varaordfører Bjørn Kåre Sevik og Høyres gruppeleder og ordførerkandidat Tom Mello. Kopien jeg har fått innsyn i, er ikke undertegnet av kommunen – uvisst av hvilken grunn.

Som styremedlemmer i Sentrumsbygg har Sevik og Mello konsekvent meldt seg inhabile under behandlingen av Borgheim Syd i hovedutvalg, formannskap og kommunestyre. Men de må ha visst og tidde om det de visste. Jeg syns dette er alvorlig og det rokker ved den tillit vi må kunne ha til styremedlemmer i et kommunalt selskap.

Som møtende varamedlem av kommunestyret 13. februar og 29. mai, føler jeg meg ført bak lyset. Jeg har vært med på vedtak under gale forutsetninger. Ja jeg vil på vegne av mitt parti si at vi aldri ville fremmet noe forslag om økonomisk kompensasjon til utbyggerne, dersom vi i februar hadde kjent til denne avtalen.

Nå skal Kontrollutvalget i Færder kommune granske Borgheim Syd. Den vil etter hvert få sitt etterspill. Og selv om fristen for lovlighetsklage for lengst har gått, vil jeg mene at fylkesmannen, som har tilsynsplikt overfor kommunene, også bør interessere seg for denne saken.