(Østlands-Posten)

(Telemarksavisa): Covid-19 og flere dødsfall fra hjerte- og karsykdommer enn ventet, bidro til overraskende høy totaldødelighet på landsbasis i 2021. Det ble registrert 41 676 dødsfall blant personer bosatt i Norge. Det er 1125 flere enn i 2020.

I Vestfold og Telemark døde 3744 innbyggere i fjor. Det viser tallene fra Dødsårsaksregisteret til FHI.

91,6 prosent av dødsfallene i fylket skyldes sykdom. 8,4 prosent skyldes ytre dødsårsak, eller såkalte voldsomme dødsfall. Dette inkluderer narkotika, alkohol, ulykker og selvmord. Mer om det lenger ned.

Sykdommer

Kreft er fortsatt den hyppigste dødsårsaken, tett fulgt av hjerte- og karsykdommer. Dette utgjorde henholdsvis 1017 og 911 dødsfall i Vestfold og Telemark i fjor.

I 2021 ble det registrert 10 953 dødsfall som følge av kreft i Norge.

– Aldersstandardisert dødelighet av kreft var stigende til en topp i 1996, men har siden blitt redusert med 27 prosent. På grunn av økende folketall og økende gjennomsnittsalder i befolkningen er likevel antall dødsfall på grunn av kreft fremdeles stigende, skriver FHI.

Det ble registrert 10 175 dødsfall av hjerte- og karsykdommer i Norge. Det er 596 flere enn i 2020. Vårt fylke står for 8,9 prosent av denne andelen.

– Vi må helt tilbake til 1995 for å finne en tilsvarende økning i dødelighet fra år til år av disse sykdommene. Ut fra trenden fra de siste ti årene før pandemien, var det i overkant av 1200 flere hjerte- og kardødsfall enn forventet. Likevel døde 53 prosent færre av hjerte- og karsykdommer i 2021 sammenlignet med toppåret 1987, poengterer FHI.

Sett opp imot befolkningsveksten er det altså stadig lavere dødelighetsrate for hjerte- og karsykdommer. Særlig for akutt hjerteinfarkt og for karsykdommer i hjernen har dødeligheten blitt redusert.

– Det tyder på en gunstig effekt av endringer i livsstil, forebygging og behandling. Endrede røykevaner har overveiende sannsynlig bidratt til redusert dødelighet av både hjerte- og karsykdommer og noen kreftformer.

Flere koronadødsfall

Fra 2020 til 2021 er det covid-19 som er diagnosen med størst økning i antall dødsfall. I Vestfold og Telemark er det registrert 60 døde med korona i 2021. Det er 42 flere enn i det første pandemiåret.

På landsbasis var det 862 koronadødsfall i fjor, mot 414 i 2020.

– Det var 843 personer som hadde covid-19 og 19 personer med bivirkning av covid-19-vaksine som underliggende dødsårsak. Hos 97 prosent av disse var de fem vanligste dødsårsakene oppgitt i tillegg på dødsmeldingen. For eksempel hadde nesten halvparten hjerte- og karsykdom og mer enn en tredel kronisk lungesykdom som medvirkende dødsårsak, melder FHI.

Gjennomsnittsalder ved covid-19 som underliggende dødsårsak var 82 år for kvinner og 78 år for menn.

FHI melder samtidig at det bare er registrert sju influensadødsfall i Norge i 2021. Det laveste antallet noensinne. Til sammenligning døde 102 personer av influensa i 2020.

Nær dobling av fallulykker

Av ytre dødsårsaker er det fallulykker som dominerer statistikken, både i Vestfold og Telemark, samt i landet som helhet.

Av 193 dødsulykker i fylket er 113 av dem kategorisert som fallulykker. Det er nær en dobling fra 2020, da det ble registrert 66 fallulykker.

– Vi har sett en økning i antall fallulykker, mens det er færre uspesifiserte ulykker. Vi tror det først og fremst er en teknisk årsak som ligger bak, ved at dødsmeldinger har gått over fra papir til å bli digitale. Det har ført til endringer i hvilke dødsårsaker som meldes inn, sier Guttorm Raknes, som er overlege i dødsårsaksregisteret til FHI.

Han opplyser videre at 91 prosent av fallulykkene i Norge er personer over 70 år.

– For de eldste kan det ofte være vanskelig å slå fast underliggende dødsårsak, men fall bidrar oftere enn man skulle tro. Eldre har ofte flere sykdommer og bruker legemidler som øker faren for fall. I tillegg kan beinskjørhet og annen sykdom føre til at selv beskjedne fall kan føre til dødsfall, sier Raknes.

80 prosent av fallulykkene her til lands er uspesifiserte, men svært mange av dem skjer i hjemmet.

– De resterende 20 prosentene kan ofte være fall i dusj, fra toalett, trapp eller lignende. Det er svært få fall fra høyder ute i naturen. I fjor var det tre personer i Norge som døde etter fall fra stige, fire fra bygning, to fra stillas og ni fra klippe, opplyser Raknes.

– Fra 2018 til og med 2021 har leger kunnet melde dødsfall både elektronisk og på papir, men det er først fra 2020 at elektronisk dødsmelding har blitt så vanlig at det har gitt tydelige utslag, skriver FHI på sin nettside.

Det påpekes at dette har ført til at enkelte diagnoser brukes oftere eller sjeldnere enn ved innrapportering på papir.

Alkohol og narkotika

I 2021 ble det registrert 241 narkotikautløste dødsfall i Norge, som er det laveste siden 2005. 26 av overdosedødsfallene stammer fra Vestfold og Telemark.

Antall døde med alkohol som dødsårsak er høyere enn narkotika. 37 personer døde som følge av alkohol i Vestfold og Telemark. Det samme antallet som i 2020. På landsbasis var det 371 dødsfall som skyldes alkoholbruk.

– I begge pandemiårene var det flere alkoholutløste dødsfall enn forventet, melder FHI.

Selvmord

Tallene viser at totalt 658 nordmenn tok sitt eget liv i fjor. Av disse var 482 menn. Ikke siden 1990-tallet har et like høyt antall av menn tatt sitt eget liv.

54 av mennene var fra Vestfold og Telemark. Totalt tok 81 personer selvmord i Vestfold og Telemark i 2021. Det er en oppgang på 21 fra året før.

– Dette er en dårlig nyhet, og langt unna både vår og Regjeringens nullvisjon for selvmord i Norge, har generalsekretær i Leve – landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Knut Harald Ulland, uttalt til NTB.