Tone Lind Jørgensen fra Venstre uttaler i Tønsbergs Blad 2. februar at det går utover kvinners likestilling i arbeidslivet når man ikke har døgnåpne barnehager. Mange kvinner jobber turnus og deltid.

Det er ikke første gang Venstre tar opp denne saken. Vi i SV er de første til å støtte opp om likestillingsfremmende tiltak, men det blir likevel helt feil å sette barns hverdag og barns behov opp mot en arbeidslivsdebatt.

LES OGSÅ: Tone vil ha barnehage som er åpen døgnet rundt

Barns beste?

Vi mener vi nå må utfordre hverandre på følgende, i dagens effektivitetssamfunn: Skal vi tilpasse ethvert område til arbeidslivets behov, eller skal vi innrette samfunnet også etter barns behov? Er det de små barna som skal ta støyten når det er behov for endringer og tilpasninger i samfunnet? Det er på høy tid å ta denne debatten.

Barnehagene gjør en svært viktig og god jobb og er en hjørnestein i manges liv. Men barnehagen er ikke, og skal ikke være, barnas «andre hjem».

LES OGSÅ: Høyre satser på kvalitet og innhold i barnehagene

Barns stemme skal etter lovverket tas i betraktning i saker som angår dem. Også når de er små. Barnets beste skal etter norsk lov og etter Barnekonvensjonen være grunnleggende prinsipp i alle saker som angår barnet. Har man «glemt» å inkludere dette perspektivet?

Det er nå på tide å snu på denne debatten: Vi mener arbeidslivet må legge mer til rette for foreldre som trenger mer fleksibilitet i småbarnsfasen. For eksempel kan man la aleneforeldre jobbe dagvakter. Det kan også være på tide å teste ut 6-timersdag i småbarnsfasen. Vi som samfunn har innført en ekstra ferieuke for de eldste arbeidstakerne. Det er riktig og viktig å anerkjenne at også yngre arbeidstakere i småbarnsfasen kan ha behov for mer tilpasning fra arbeidsgiver.

LES OGSÅ: Billigere kvalitetsbarnehager for en ny tid

En pedagogisk virksomhet

Det er snart 50 år siden den første barnehageloven kom. I Norge i dag er barnehager en pedagogisk virksomhet med et omfattende mandat og med en meget viktig samfunnsfunksjon. I rammeplanen for barnehager står det:

«Barnehagens samfunnsmandat er, i samarbeid og forståelse med hjemmet, å ivareta barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Lek, omsorg og læring skal ses i sammenheng».

I dette bildet blir det klart at «tilsyn» av barn bare er en liten del av hva barnehagene skal omfatte, og det faller dermed ikke naturlig inn under barnehagenes samfunnsmandat å tilby «nattlig tilsyn». Dette ville dessuten krevd en enorm omstilling av sektoren, inkludert enorme summer, og man kunne ikke lenger nødvendigvis definert barnehagenes kjernevirksomhet som et pedagogisk tilbud.

LES OGSÅ: Småbarnsfar Fredrik (31) trodde livet ville bli lettere da familien flyttet til Tønsberg: – Hårreisende

Sliter med rekruttering

Et annet moment i denne debatten er at skolene heller ikke har døgnåpent. De vil høyst sannsynlig aldri innføre det, nettopp fordi skolens mandat ikke først og fremst er tilsyn med barn. Svært mange familier har barn i både barnehage og skole. I disse familiene vil ikke døgnåpne barnehager være til stor hjelp, da barn i skolealder også må ha trygge, gode voksne hos seg om natten.

Et tredje moment er at barnehagepedagoger nok ikke søkte seg til dette yrket fordi de ønsket å jobbe nattevakter. Dette er også et viktig perspektiv i en tid da man sliter med rekrutteringen til dette viktige yrket.

Søkertallene til barnehagelærerstudiet går ned. Å pålegge barnehageansatte mer ugunstig arbeidstid er selvsagt helt feil vei å gå, også tallenes tale tatt i betraktning.

LES OGSÅ: Nytt år, nye muligheter: Det blir moro å fargelegge Tønsberg blå

Bedre bemanning

Vi har til gode å møte barnehageansatte som mener det er en god idè med døgnåpne barnehager. Dette lytter vi til og tar på alvor, det er tross alt de barnehageansatte som representerer fagstemmene i dette bildet. Vi lytter til både de ansatte og til foreldre som sier at det som først og fremst trengs i barnehagene våre, for barnas beste, er bedre bemanning. Det vil si flere ansatte. I dag er barnehagene våre åpne i over ni timer. Likevel er barnehagene fullt bemannet kun to-tre timer om dagen. Dette er selvsagt en uholdbar situasjon vi som politikere har ansvaret for å endre.

LES OGSÅ: Politikerne skryter av satsing på barnehagene, men om du tror det blir mange nye ansatte tar du feil

Dette har barnehageansatte og foreldre - og vi - påpekt i årevis. Det haster, og det er altså her vi som politikere må legge trykket: Vi må sørge for at barnehagene er fullt bemannet den tiden de har åpent per i dag.