Gå til sidens hovedinnhold

Eiendomsskatt og offentlig fattigdom

Artikkelen er over 1 år gammel

Færder kommune er i finansiell krise. Hvordan mener Anders Mathisen (Frp) at de store utfordringene i eldreomsorgen skal møtes uten eiendomsskatt, spør Tom Olav Madsen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Aftenpostens gravejournalistikk har i den senere tid avdekket og synliggjort et svært alvorlig samfunnsproblem. Avisa har tatt for seg i alt 13.000 registrerte avviksmeldinger som omhandler voldshandlinger og seksuell trakassering utført av beboere i landets sykehjem i løpet 2018, hendelser som rammer medpasienter, ansatte og pårørende.

Det som avdekkes er skremmende lesning om utagering, nød og fortvilelse blant pleie- og omsorgstrengende og om svært utfordrende forhold for pårørende og for ansatte som har til oppgave å gjøre tilværelsen for pleiepasienter så god som mulig i situasjoner som oppleves som svært truende, vanskelig og uverdig. Dette er nødvendigvis også relevant for eldreomsorgen i Færder kommune, som har en bemerkelsesverdig lav bemanningsressurs.

LES OGSÅ: Lisbet fikk lederen på sykehjemmet på døra etter at hun hadde klagd på oppholdet sitt: – Jeg satt i senga og gråt etterpå

Denne voldsproblematikken gjelder i alt vesentlig omsorgstrengende mennesker i sin avsluttende livsfase. Innenfor den kommunale helse- og omsorgstjenesten har målsettingen i mange år vært at flest mulig skal gis anledning til å bo hjemme lengst mulig i sin alderdom, hvilket er ønsket av de eldre selv og gir som resultat en bedre livskvalitet og mer kostnadseffektiv eldreomsorg. Dette er det stor politisk enighet om, og har ført til at det er kun de aller sykeste som gis plass på sykehjem.

Utviklingen på dette området har gått temmelig fort. Eksempelvis har dette i Oslo resultert i at gjennomsnittlig liggetid er redusert fra 10 - 15 år i perioden 2006 – 2011 til kun to år i dag. Dette varierer selvsagt fra kommune til kommune, men gir godt uttrykk for en trend som ikke er uvanlig i Kommune-Norge, også i kommuner i Vestfold.

LES OGSÅ: Har fulgt opp og beklaget overfor Lisbet: – Må ta lærdom av det som skjedde

Forgubbing

I Færder kommune skjer det utfordrende demografiske endringer som innebærer en forgubbing av befolkningen i form av en eldrebølge, nedgang i fødselstall og et synkende folketall. Dette gir som resultat at kommunens skatteinntekter reduseres, slik at kommunens evne til å opprettholde og videreutvikle eldreomsorgen, og da i særlig grad institusjonsomsorgen, nødvendigvis blir vesentlig redusert.

Det er da temmelig forstemmende å lese i Tønsbergs Blad uttalelsene fra Anders Mathisen (Frp) om formannskapets anbefaling til kommunestyret om å utrede eiendomsskatt som han mener er «politisk latskap» da han mener kommunen må gjøre andre grep for å møte utfordringen med eldrebølgen.

LES OGSÅ: Anders Mathisen (Frp) er oppgitt over mulig eiendomsskatt i Færder: – Det er usosial latskap

Det er all mulig grunn til å spørre om hvilke andre grep Anders Mathisen og Fremskrittspartiet da mener kommunen skal gjøre. Hvor skal det strammes inn, er det i skolesektoren, barnehagesektoren, barnevernet eller sosialomsorgen?

Det finnes ingen Sareptas krukke og det er heller ingen mulige effektiviseringsgevinster som monner i denne sammenheng. Det er heller det motsatte som skjer gjennom den politikken dagens stortingsflertall fører, der finansieringen av kommunal sektor snarere strammes inn enn utvides sett i forhold til behov og lovpålagte oppgaver.

LES OGSÅ: Ingen grunn til å uroe seg over eiendomsskatt i Færder

Svekker kommunene

Stortingsflertallet har til og med redusert rammene for kommunal eiendomsskatt. Landets politiske flertall har derved bestemt at kommunenes selvstyre skal reduseres, og undergraver derved kommunens evne til å gi sine innbyggere kvalitativt gode tjenester.

Færder kommune er i realiteten i en finansiell krise der kommunen ikke vil ha økonomisk styrke til å møte eldrebølgen på en proaktiv måte, langt mindre øke personalressursen som pr dato ligger langt under landsgjennomsnittet og som burde vært vesentlig større enn snittet for at vi skal kunne være bekjent og stolt av kvalitetsnivået i eldreomsorgen i kommunen.

LES OGSÅ: De rødgrønne i Færder kjører på rødt!

Denne krisen gir seg allerede utslag i form av redusert tjenestetilbud innen eldreomsorgen på Tjøme og varslet utsettelse en sårt tiltrengt utvikling av Tjøme sentrum og byggestart for oppgradering av Tjøme ungdomsskole som er nedslitt, forfallent og utdatert mht fasiliteter. Dette er tegn på utarming av Tjøme-samfunnet som vi ikke kan akseptere og som ikke henger på greip i forhold til unisone uttalelser fra de ulike partiene i valgkampen knyttet til frykten for befolkningsnedgang og behov for å legge til rette for tilflytting. Vi må ikke komme i en situasjon der passivitet i slike saker nødvendigvis vil føre til fraflytting og redusert folketall snarere enn tilflytting og befolkningsvekst.

LES OGSÅ: Vi foretrekker grønt lys!

Riktig med eiendomsskatt

Å innføre eiendomsskatt i Færder kommune er riktig politikk og kan begrunnes i ovenstående. I tillegg er det åpenbart urimelig at hytteeiere ikke bidrar til fellesskapet når de har rett til kommunale helse- og omsorgstjenester noe som innebærer store kostnader for kommunen.

Å hevde at hytteeiere bør skjermes for slike kostnader rimer svært dårlig når Færder er temmelig alene som en betydelig hyttekommune om ikke å ha innført eiendomsskatt. I tillegg er det slik at eiendomsskatt lett kan gis en sosial innretning der husholdninger med lav betalingsevne skjermes gjennom moderate eiendomstakster og rimelig stort bunnfradrag.

Kommentarer til denne saken