Gullvåg anbefaler, i tråd med anbefalinger fra KS, økt satsing på planlegging av aldersvennlige lokalsamfunn samtidig som han er optimistisk til Færder kommunes finansieringsevne i den forstand at han ikke vil gå inn for innføring av eiendomsskatt.

Gullvåg anbefaler å vente og se om behovet oppstår.

Jeg støtter forslaget om å satse på aldersvennlige lokalsamfunn, som i det alt vesentlige dreier seg om å møte psykososialt behov blant eldre og andre, samt legge til rette for frivillig arbeid med formål å aktivisere eldre mennesker, ref. Demenskoret, som vi er blitt kjent med.

LES OGSÅ: Kanskje får vi et eldreopprør?

Dette er vel og bra, men dette fjerner ikke behovet for snarest å utvide kommunens inntektsgrunnlag for å kunne iverksette proaktive tiltak for rekruttering og kompetanseutvikling innenfor eldreomsorgen, etablering av nye behovsbaserte tilbud – nye helsehus, flere sykehjemsplasser, omsorgsboliger, styrket hjemmebasert omsorg, ny teknologi og utvikling av forebyggende trivselsfremmende tiltak, det siste gjerne i samarbeid med frivilligheten.

Her er det smart å iverksette proaktive tiltak tidligst mulig framfor å erfare at toget har gått når krisa blir akutt på grunn av mangel på godt kvalifisert personell og adekvat bygningsmasse.

LES OGSÅ: Skatte- og avgiftslandet

Mangler folk

Personalmangelen er allerede et akutt problem i «trøste og bære»-sektoren siden mange ansatte er utbrente og velger å slutte i sine stillingerer på grunn av for stort arbeidspress og moralske anfektelser over at pleietrengende overlates til seg selv når de ikke får den pleien og omsorgen de trenger og har krav på.

Det vil ikke være mulig å organisere seg bort fra det pleie- og omsorgsbehovet som eldrebølgen medfører, og som vil komme som en tsunami. Vi vet at antall 67-åringer og eldre vil øke med 50 prosent, og antall personer med demens vil fordobles i løpet av få år.

LES OGSÅ: Stortinget og regjeringen må sette nordmenn først i 2023

Det virker svært naivt å tro at dette ikke vil medføre et stort ressursbehov i pleie- og omsorgstjenesten i Færder kommune, ressurser som ikke fullfinansieres av staten.

Det er vel og bra med ny teknologi, nye måter å jobbe på og organisere virksomheten med større innslag av frivillighet, men dette vil umulig erstatte all økning i nødvendig pleie- og omsorgsfaglig innsats.

LES OGSÅ: Forgubbing krever eiendomsskatt

Sykehus-kutt

I tillegg står vi nå overfor innstramminger i sykehussektoren som garantert vil medføre enda kortere liggetider på sykehus og derav økt etterspørsel for etterbehandling og opptrening i den kommunale pleie- og omsorgssektoren. Færder kommune har allerede etterslep på dette området, hvilket medfører at kommunen må betale dyrt for liggetid for ferdig behandlede pasienter på sykehuset.

Dette er utgifter som ikke dekkes av staten.

Å fristille sykehusplasser i større omfang enn i dag vil medfører større krav til sykepleiefaglig kompetanse i kommunene.

Samlet sett kan man ikke lenger late som at innføring av eiendomsskatt kan utsettes på ubestemt tid.

LES OGSÅ: SV vil ha rekordsatsing på barnehager, Mærøe


Å ikke programfeste innføring av eiendomsskatt i valgperioden 2024–2027 vil ha som konsekvens at det i beste fall går minimum 6 år før eiendomsskatt kan innføres. Da vil vi allerede være langt inne i tsunamien av eldrebølgen og alvorlig på etterskudd hva gjelder finansiering av kommunens budsjett som man pr. dato benytter fondsmidler for å balansere driftsutgiftene.

LES OGSÅ: SVs 10 millioner til barnehagene er dessverre ikke nok

Ny vei redder ingen

De som mener at ny fastlandsforbindelse skal tiltrekke de unge til å bosette seg i Færder kommune og sånn sett redde kommuneøkonomien, bør innse at en slik mulig effekt ikke vil oppnås før om svært mange år siden dette bruprosjektet ikke vil være realisert før nærmere år 2030.

LES OGSÅ: Boplikt og forgubbing


Et viktig moment i diskusjonen om den kommunale pleie- og omsorgssektoren er å skape trivsel og trygghet for at den som får kvalifisert behov for pleie og omsorg skal få adekvat tilbud til enhver tid.

Å etablere, rettere sagt fastholde, en vente-og-se-holdning skaper ikke trygghet og trivsel.