Gå til sidens hovedinnhold

Elefanten i det politiske rommet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har en utfordring når oljeinntektene avtar og vi blir mange flere eldre. Vi må rigge oss slik at vi fortsatt vil være i stand til å ta godt vare på eldre og andre medmennesker som trenger hjelp. Dette bør få større oppmerksomhet i det politiske arbeidet i kommunene. I Færder bruker vi allerede av oppsparte midler. Dette kan føre til at vi ikke har «penger på bok» når behovet for velferdstjenester blir enda større enn det er nå.

I Høyre bruker vi uttrykket «forandre for å bevare». Med dette menes at vi må utvikle oss for å bevare vår velferd. Vi må sørge for at det private næringslivet har rammebetingelser som stimulerer til utvikling og investering, og vi må sørge for at offentlige tjenester blir utført så bra og effektivt som mulig. Dette dreier seg om alt fra skattesatser til utnyttelse av teknologi og sammenslåing av kommuner.

Sosialistiske partier sier gjerne at de vil øke skatter og avgifter for å unngå kutt i velferdstilbud. Høyre mener at dette er en dårlig løsning fordi økt skattetrykk medfører økte kostnader for bedriftene. Disse får da redusert sin evne til å selge varer og tjenester og taper i konkurransen mot utenlandske produsenter. Dette går ut over de ansatte og dermed skatteinngang for kommunene og deres evne til å levere gode tjenester til innbyggerne. Høyres oppskrift er lave skattesatser som bidrar til høy aktivitet. Over tid gir dette også den beste skatteinntekten til det offentlige.

Les også

I våres så Myriam helmørkt på det hele – men så skjedde det noe som rørte henne til tårer

Når vi tar i bruk nye teknologiske verktøy i kommunene, så har vi valget mellom å ta ut gevinst i form av lavere bemanning eller vi kan ytterligere øke kvaliteten på tjenestene som effektiviseres. Dersom vi ikke styrer dette aktivt så skjer det siste, på godt og vondt. Vi har innenfor alle profesjoner et iboende ønske om å levere best mulig kvalitet og ha mest mulig fornøyde «kunder». Samtidig er det nettopp her vi virkelig har mulighet til å skape oss det nødvendige handlingsrommet for å bevare det gode velferdstilbudet som vi har nå. Vi må ta ut gevinster av effektiviseringsarbeidet. Digitalisering, selvbetjeningsløsninger og sensorteknologi er nyttig først når dette gir økt velferd eller redusert kostnad.

Les også

Den nye koronaregelen vil koste Harald dyrt – likevel ønsker han den velkommen: – Jeg er enig, selv om jeg taper penger på det

Forbedring og effektivisering innebærer gjerne at en ekstra kostnad må tas før gevinster kan høstes. Systemer og rutiner må anskaffes eller utvikles. Det er derfor viktig at tiltak igangsettes før kommunen mister økonomisk handlekraft. Innenfor noen områder er det viktigere med økt kvalitet fremfor å bruke mindre penger, men vi må som nevnt være innstilt på å løse flere oppgaver med mindre ressurser i fremtiden. Da må vi som ansvarlige politikere være villige til å stå for at noen oppgaver ikke får økte budsjetter fra år til år.

Hva som lar seg effektivisere og hvilke tiltak som er aktuelle, vil være forskjellig i de ulike sektorene i kommunen. Innen omsorg har vi allerede kommet et stykke på vei med sensorer som reduserer behov for oppfølging av pleietrengende. I skolesektoren er det kanskje kommunikasjonsmuligheter som kan hentes fra håndteringen av Koronaepidemien. Innen kommunalteknikk er det kanskje selvbetjeningsløsninger som kan effektivisere driften. Mulighetene er mange, men jeg påstår ikke at dette er enkelt. Vi må også ta vare på det positive med kontakt mellom mennesker. Effektivisering har lite for seg dersom den samtidig skaper nye problemer.

Kunsten er å velge riktige tiltak for hver enkelt utfordring. I Færder har vi allerede sett gode resultater av «tidlig innsats» i barnehager. Det er ofte mer effektivt å forhindre en dårlig utvikling enn å reparere skader. Godt samarbeid mellom politikere, administrasjon, de ansatte og frivilligheten er helt nødvendig for å lykkes med dette arbeidet.

Jeg har tro på at alle mennesker ønsker å være til nytte og at ansatte i offentlige og private virksomheter gjør like god innsats. Med omstillingsvilje i alle ledd så skal vi klare å levere like gode velferdstjenester også i fremtiden.

Kommentarer til denne saken