Når kommunedirektøren la frem saken om heltid til politisk behandling tok han utgangspunkt i en ren teoretisk fremstilling, som legger til grunn at arbeidsmengden er lik i helg og ukedager. Dette tallet, 325 helgetimer, er hentet ut fra en FAFO-rapport ved Moland og Bråthen fra 2021, «Mulige og umulige løsninger på veien mot heltidskultur».

Med Arbeiderpartiet, ved utvalgsleder i helse, Trude Viola Nordli, i spissen, valgte altså flertallet i kommunestyret ikke å utsette saken, noe som kunne sikret en bedre prosess og forankring i alle ledd. Det skaper engasjement!

LES OGSÅ: Ap-Trude etter omstridt turnus-vedtak: – Vil heller ha en blid bestemor og ta med en sur tillitsvalgt på kjøpet

Kommunedirektøren skriver i sitt saksfremlegg at det var kickoff i oktober 2021, hvem var der?

Jo, ledelsen, tillitsvalgte og folkevalgte. Hva har kommunen gjort for å få med seg alle sine ansatte i et så viktig arbeid og endring i ansattes arbeidsforhold? Med svært pressede arbeidsforhold i helsetjenesten har det ikke vært mulig for tillitsvalgte å få forankret dette godt nok hos medlemmene på så kort tid.

Flere ansatte og ledere i kommunen forteller meg at de ikke har hørt noe om dette, og jeg stiller meg undrende til at ikke Ap, Sp, KrF og MDG er mer nysgjerrige på nettopp det. Hvorfor kunne de ikke ta seg tid til å sende saken tilbake til administrasjonen for å sikre en god prosess? Det skaper engasjement, og til dels motstand, i egne rekker!

Man kan ikke sette et fast tall på helgetimer som er likt overalt. Ulike steder har ulike behov for bemanning, og dette gjelder også i helger. Noen steder har man lik bemanning i helg som på hverdager, mens andre steder har man redusert aktivitet og bemanning i helgene. Noen steder kan arbeidsoppgavene også kreve ulik kompetanse på hverdag og i helg.

Økt grunnbemanning er også et viktig stikkord i denne debatten. En allerede stram bemanning gjør slike regnestykker enda mer krevende. Bemanningen er mange steder for lav. Det tas ikke høyde for sykefravær og annet kjent fravær (ferie, permisjoner, kompetanseutvikling m.v.) når bemanningskabalen legges. Dette påpeker også Moland og Braathen i denne rapporten om utlysningspraksis.

Start i feil ende

Administrasjonen og flertallet i kommunestyret har etter min mening valgt å starte i feil ende.

Jeg kan på ingen måte lese av saken at det er gjort evaluering av bemanningsplaner og aktivitetsplaner på alle avdelinger, noe som må ligge til grunn før nye turnuser skal lages. Kartlegging av kompetansebehovet på hverdager og helg, vurdering av ny oppgavedeling og vurdering av hvorvidt det er andre yrkesgrupper som bør inn på helg må gjøres. Hadde de tatt seg tid til det viktige kartleggingsarbeidet før saken kom til politisk behandling, ville en sikret rett kompetanse på rett sted og til rett tid. Dette ville også gitt et reelt bilde av hvilke merarbeid vi må påberegne av helgearbeid for å få til heltid i kommunen.

Norsk Sykepleierforbund har over flere år gjennomført en undersøkelse av planlagt og faktisk bemanning. Resultatene gjøres kjent for arbeidsgivere i alle deltagende kommuner, og undersøkelsen har også fått stor oppmerksomhet i NOVA-rapporten 14/20, «En utvikling som må snus. Bemanning og kompetanse i sykehjem og hjemmesykepleien." I rapporten kommer det frem at et stort antall vakter hvor det er planlagt både sykepleier og helsefagarbeidere ikke blir dekket opp av noen. Det kommer også frem at ledere som er intervjuet gir uttrykk for at grunnbemanningen og sammensetningen av kompetanse er på et minimumsnivå.

I vårt fylke peker ikke lørdag og søndag seg spesielt ut, men ukedager.

Synes Ap ved Trude Viola Nordli at det er greit at bestemor er sur midt i uka?

Trenger flere folk

Ved å øke grunnbemanningen i hverdagene og på den måten øke stillingen til helsearbeidere tror jeg vi kan lykkes bedre med heltidsstrategien, og samtidig gi gode helse – og omsorgstjenester.

Det å ansette andre yrkesgrupper, som ivaretar renhold og kjøkkenarbeid i helgene, slik at helsearbeidere kan konsentrere seg om de oppgaver en har kompetanse til, vil også gi større handlingsrom for å lage gode arbeidstidsordninger for alle.

Svaret kan ikke ene og alene være at de som er presset i jobbhverdagen fra før, skal presses enda mer. Det får konsekvenser for privatlivet, og NSF mener at velferdshensyn må ivaretas. En turnusordning må gi tilstrekkelig mulighet til samvær med familie og venner og tid til fritidsaktiviteter. Velferdshensynet er også fremhevet i arbeidsmiljølovens formålsparagraf.

Arbeidsgiver er lovpålagt å samarbeide om en forsvarlighetsvurdering av ønsket turnus i tråd med kravene fra arbeidstilsynet. Med det som utgangspunkt tør jeg å hevde at du får en blid bestemor 24/7!