Jeg synes dette arbeidet er både spennende og utfordrende – et arbeid som varierer stort i både problemstillinger og alvorlighetsgrad. Oftest er det travle vakter der man forsøker å være så effektiv man kan, for at pasientene ikke skal bli sittende å vente på legekonsultasjon for lenge. Det er sikkert mange pasienter som, grunnet lang ventetid, rekker å gjøre seg godt kjent med venterommet.

Mange har sikkert også fått med seg at flere leger nylig ble tatt ut i streik. Trolig er en del også klar over den prekære situasjonen som fastlegeordningen befinner seg i? Det er nemlig fastlegen din som også jobber på legevakten der du bor! Alle fastleger i Norge er forpliktet til å jobbe legevakt, og dette kommer i tillegg til full jobb som fastlege.

LES OGSÅ: Fastlege Tom Ole utelukker ikke streik i fylket: – Arbeidsbelastningen går på helsa løs

Årsaken til legestreiken var brudd i forhandlinger mellom KS (kommunesektorens organisasjon) og Den norske legeforening, med bakgrunn i en betydelig økning i arbeidsbelastningen de senere årene. Dette har vært en økende bekymring for legeforeningen gjennom mange år, og foreningen har gjentatte ganger varslet om for høy arbeidsbelastning for legevaktslegene.

Dersom dette budskapet hadde vært lyttet til på et tidligere tidspunkt, ville legestreiken antakelig vært unødvendig.

LES OGSÅ: Nytt smittetilfelle ved legevakta


Svært lange dager

Ved Tønsberg interkommunale legevakt er vaktbelastningen relativt lav. I tillegg til dagtidsarbeid som fastlege, innebærer legevaktsplikten to-tre faste vakter pr. måned.

I gjennomsnitt jobber landets fastleger 56,5 timer pr. uke i tillegg til dette, viser undersøkelser.

Leger i de større byene vil kanskje ikke merke dette presset like godt , men de fleste fastlegene i mindre kommuner kjenner på en langt høyere totalbelastning. Fordi det er færre leger å fordele vakter på.

Ettersom kommunene i prinsippet kan pålegge leger vakter langt utover arbeidsmiljølovens grenser, fører dette til at legene i enkelte småkommuner kan være alene som vakthavende lege i ukesvis.

LES OGSÅ: Tomt for influensavaksine hos fastleger – pasienter må betale mange ganger mer på apotek

Legeforeningen viser til en undersøkelse fra Helsedirektoratet, som fant at en fjerdedel av legene i små kommuner hadde mer enn 52,8 timer legevakt i uken - i tillegg til ordinært dagarbeid. Det er grunn til å spørre seg: Hva gjør dette med videre rekruttering til yrket?

Rundt om i landet er det pr. i dag store rekrutteringsvansker, og flere kommuner opplever ikke å få søkere til fastlegestillinger overhodet. Mange fastleger søker seg nå til andre stillinger, på sykehus eller i administrative roller.

Legeforeningen ønsker derfor at man skal kunne begrense arbeidstiden til at kommuner kun kan pålegge fastleger sju timer aktiv legevakt - eller maksimalt 28 timer passiv legevaktberedskap pr. uke.

LES OGSÅ: Pasienten ville ta sitt eget liv, ba om hjelp, men var ikke fornøyd med hjelpen. Fikk delvis medhold i klagen.

Men dette ønsket ikke KS å gå med på. Forhandlingsleder for KS, Tor Arne Gangstø, avviste kravet. Han mener at konsekvensene for kommunene med dette vil bli for store.

I går ble det klart at regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemd. President i legeforeningen, Marit Hermansen, belyser hovedpoenget. Nemlig at streiken har vist hvor skjør legevaktene er organisert og hvor tynn kapasiteten er. Streiken har gjort det tydelig hvor lite som skal til før beredskapen i kommunene påvirkes.

LES OGSÅ: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i legestreiken


Presset til randen

Tilbake står et fastlegekorps som er presset til randen hva gjelder administrative arbeidsoppgaver, daglig ansvar for liv og helse, oppfølging av alvorlige og kronisk syke pasienter, en pandemi-situasjon som krever ekstra innsats fra alle i tillegg til at familie og fritid skal ivaretas på hjemmebane. Det forventes i tillegg til dette at vi skal bruke ettermiddager, kveld, natt og helger på legevakt - helt uten mulighet til å regulere dette selv.

LES OGSÅ: Frykter alvorlige kutt i velferden på grunn av manglende korona-overføringer fra høyreregjeringen

Vi fastleger er svært glade i pasientene våre. Vi ønsker å møte våre pasienter med overskudd og opplagthet, være ansvarlige og trygge leger som tar jobben vår på høyeste alvor. For at vi skal være alt dette, er det avgjørende at arbeidsbelastningen vår må reduseres, og legene må selv gis mulighet til å regulere vaktarbeidet. Dette ansvaret og hensynet til våre pasienters ve og vel hviler nå på kommunenes skuldre.

Jeg håper regjeringen ser vår sak, og vi forventer at arbeidsretten tar tak i den uholdbare arbeidsbelastningen som landets fastleger utsettes for. En sliten lege er nemlig ingen god lege. En sliten lege er nok dessverre mer til besvær enn til nytte.