Vi registrerer at planen er noe mangelfull på viktige områder, og hvor vi over en tid har etterlyst klarere føringer. For eksempel forventer vi at planen skal inneholde allmenngyldige lokasjonskriterier for hvor avfall for fremtiden ikke skal være. I henhold til europadomsavsigelse heter det at det nettopp er vesentlig at problemstillinger knyttet til blant annet lokasjoner ikke skal overlates til enkeltavgjørelser.

Det er derfor aktuelt å sikre å få på plass oppdaterte, allmenngyldige ekskluderende kriterier i planen som utarbeides i disse dager. Det vil si at planen må si noe om visse type steder i landet som helt og holdent utelates i planprosesser for deponering, ut fra egenskaper som at stedet er tettbebodd, rasutsatt, eksplosjonsutsatt og liknende. Dette vil også være i tråd med Avfallsrammedirektivet og Deponiforskriften, som Norge er pliktet å følge.

Avfallsfeltet bør også ha en plan å forholde seg til som regulerer avfallsimportørenes handlingsrom i større grad enn det nå gjør. Eksempelvis må det understrekes at Norge ikke er pliktet til å importere avfall fra land utenfor Norden; her gjelder Baselkonvensjonens målsettinger.

LES OGSÅ: Deponi i Brevik og Kronos Titan

Kan når man vil

Videre vil det være vesentlig å løfte frem teknologien som er i emning for å oppnå europakrav om minimering og utfasing av farlig uorganisk avfall. I sin oppfølging denne våren til ekspertutvalgets rapport om farlig avfall, peker Miljødirektoratet på flere begrensninger i ekspertutvalgets foreslåtte virkemiddelpakke.

Vi mener Miljødirektoratets vurderinger er vel defensive, og vi vil spesielt utheve situasjonen knyttet til Kronos Titans omfattende produksjon av miljøskadelig avfall. Det er ikke samfunnsmessig akseptabelt lenger at en virksomhet ikke pålegges rensing eller en miljøavgift etter de standarder som kreves nå, og etter forurenser- betaler-prinsippet.

LES OGSÅ: Deponi i Brevik og Kronos Titan

Vi viser til de skarpe miljøkrav som flere andre næringer nå må følge i vår felles samfunnsmessige målsetting om å redusere avfallsmengdene og ut fra krav om nulltoleranse for miljøskader. Vi vet også at der virksomheter har søkt å finne løsninger for å minimere sine utslipp og/eller avfallsmengder, har man ofte klart det. Et nylig eksempel fra prosessindustrien er salpeterfabrikken på Yara, Herøya Industripark, som på eget initiativ fikk til hva de selv benevner som sin «månelanding»: Fra 2017 til 2020 har de klart å redusere sitt avfall med imponerende 80 prosent ved hjelp av renseteknologi. Det viser at der det er vilje, finnes det også løsninger.