Du har kanskje sett på den danske serien på NRK i disse dager som heter «Ulven kommer». Den handler om hvor viktig det er å ha en dyktig barnevernstjeneste, men ikke minst hvor viktig det er å stå frem, varsle og at noen tar signalene. Det kan være vanskelig å skille mellom hva som er sannhet og hva som er ikke. Det kan være flere troverdige versjoner av det som skjer. Men det er viktig at alle blir hørt. Saken om 14 år gamle Holly havner på pulten til kommunens beste sosialrådgiver som ikke gir seg. Serien viser hvordan tillit kan bygges mellom saksbehandler og familie, men også hvordan den kan rives ned.

Alle kan en eller annen gang i livet komme i en vanskelig livssituasjon, hvor de kan trenge hjelp og støtte til å ivareta egne barns omsorgsbehov. Da er det godt å ha en barnevernstjeneste som kan hjelpe slik at barn kan sikres en bedre daglig omsorg. De fleste som får hjelp av barnevernet, mottar hjelpetiltak i hjemmet. Dette kan være tiltak som råd og veiledning, støttekontakt eller besøkshjem.

Vi er opptatt av at vi skal ha en god barneverntjeneste i Tønsberg. I alle utvalgsmøter i Oppvekst og opplæring får vi politikere en sak til behandling om nøkkeltall i Oppvekstområdet. Der får vi blant annet nøkkeltall fra barnevernstjenesten per måned. Den viser en tabell med rapportering på ulike områder og som oppsummering for 2020 står det under tabellen:

Barneverntjenesten har mottatt og behandlet 88 bekymringsmeldinger i løpet av desember 2020.

Det rapporteres antall mottatt meldinger og ikke antall barn, dvs. at det kan ha kommet flere meldinger pr barn i løpet av måneden. Det er i 2020 ikke forekommet fristbrudd på behandling av bekymringsmeldinger eller undersøkelsesfrist. Alle barn har tiltaksplaner og omsorgsplaner. Alle barn har hatt lovpålagte besøk, tilsyn og evalueringer.

Tabellen viser også antall barn som får hjelpetiltak i hjemmet, antall hjelpetiltak i hjemmet for 18-23 år ettervern, antall akuttplasseringer og antall barn under omsorg av barnevernstjenesten.

Det er betryggende for oss som politikere å få slik rapportering. Den viser at barneverntjenesten gjør jobben sin. De får bekymringsmeldinger, disse følges opp uten fristbrudd og barn får hjelp i hjemmet eller kommer under omsorg av barnevernstjenesten etter behov. Vi vet at barnevernssaker ikke er enkle. Det har vi også fått bekreftet i medieoppslag der både foreldre eller barn opplever seg feil behandlet. Men heldigvis er disse sakene få og det er også medieoppslag på saker der barna skulle ønske at noen varslet tidligere og at de hadde fått hjelp tidligere.

Vi er stolte av barnevernstjenesten i Tønsberg. De har arbeidet iherdig med å snu trenden med at barn skulle settes i barnevernstjenestens omsorg til å få til flere hjelpetiltak i hjemmet. Men i noen situasjoner er det riktig å skille barn fra sine foreldre på kort eller lang sikt. De vurderingene stoler vi på at barnevernstjenesten i Tønsberg gjør. Men for å levere god kvalitet er også denne tjenesten som kommunen leverer avhengig av gode rammevilkår.

I den politiske plattformen for posisjonspartiene i perioden 2019-2023 står det om barnevern:

Vi vil:

· Satse på forebyggende barnevern (eksempelvis SMART barnevern) og øke ressurser til tilstedeværelse på skolene.

· Sikre ettervern for barn som har vært under omsorg av barnevernstjenesten fram til fylte 25 år. (Er inkludert i ny reform.)

· Styrke tidlig innsats ved å ha flere ansatte og med riktig kompetanse i barnevern.

· At det rekrutteres flere fosterhjemsfamilier og tilsynsførere i hele kommunen.

Dette er gode intensjoner som vi vil arbeide med å få til på vår vakt.

Vi vil at alle barn i Tønsberg skal oppleve en trygg oppvekst. Da må alle bidra; følger vi godt nok med om det er barn i vårt nærmiljø som ikke har det bra? Mye kan løses med forebygging og tidlig innsats, men noen ganger er det riktig å involvere videre i systemet vårt.

Alle kan ringe eller skrive brev til barneverntjenesten og fortelle at de er bekymret for et barn. En slik henvendelse kalles bekymringsmelding.

Til våre ansatte i barnevernstjenesten i Tønsberg: Takk for den gode jobben dere gjør hver eneste dag.