Gå til sidens hovedinnhold

Er 10 millioner kroner småpenger?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når kommunestyret vedtar å bruke oppsparte midler til å kjøpe aksjer for over 10 millioner må man forvente at beslutningen bygger på et velfundert økonomisk grunnlag. Dette må gjelde også der formålet er aldri så bra. Den 19. juni besluttet kommunestyret i Færder, mot MDGs stemmer, å avstå fra å få vurdert hvilken betydning et aksjekjøp vil få for kommunens økonomi. Kommunestyrets behandling av saken tydet på at flertallet anser 10 millioner som småpenger.

Den Magiske Fabrikken

Etableringen av Greve Biogass og Den Magiske Fabrikken er et glimrende eksempel på et fremsynt, modig og klimavennlig tiltak. Drevet frem av kommunene i Vestfold og Grenland i fellesskap. Kommunefellesskapet eier selskapet Greve Biogass, men det er Tønsberg kommune som eier produksjonsanlegget, Den Magiske Fabrikken. Nå trenger Greve Biogass 310 millioner for bl.a. kjøp av anlegget fra Tønsberg kommune. Av dette beløpet skal kommunene samlet kjøpe aksjer for 100 millioner. Dette skjer gjennom en kapitalutvidelse i selskapet. Færder kommunes andel vil være mellom 10 og 11 millioner. 210 millioner må opptas som lån.

Det skal inngås en aksjonæravtale mellom kommunene som innebærer at Færder kommune ikke kan få avkastning på aksjekjøpet før tidligst i 2025. Avtalen innebærer i realiteten også et forbud mot at kommunen selger sine aksjer i denne perioden.

Samtidig med kjøpet av produksjonsanlegget fra Tønsberg kommune skal Greve Biogass deles i to. Dette skjer ved at det skilles ut et eget selskap som skal ha ansvar for behandling av matavfall og slam fra kommunene. Etter denne delingen blir Greve Biogass et rent industriselskap drevet etter ordinære kommersielle prinsipper. I den sammenheng skal selskapet endre navn til Greve Miljø AS.

Svakt beslutningsgrunnlag

Det er påfallende i denne saken at kommunestyret ikke har fått seg forelagt informasjon som er helt vanlig når man blir invitert til å delta i en kapitalutvidelse i denne størrelsesorden. Det forelå intet regnskap for virksomheten. Hverken for regnskapsåret 2018 eller så langt hittil i år. Det forelå heller ingen forretningsplan der det mer i detalj redegjøres for utviklingen av selskapet, anvendelsen av kapitalen som tilføres og når og hvordan man kan forvente at investeringen vil gi en fornuftig avkastning.

Ervervet av anlegget fra Tønsberg kommune forutsetter som nevnt også et lån på 210 millioner. Det er i saksunderlaget ikke angitt eventuelle vilkår for et slikt lån. Långiver vil trolig kreve pant i anlegget eventuelt kombinert med garantier fra kommunene.

Verre er det at saksunderlaget heller ikke gir noe svar på hvilken økonomisk effekt et slikt aksjekjøp vil ha for kommunens primæroppgaver. Aksjekjøpet på 10 millioner skal tas fra fond, dvs penger kommunen har i banken. Dette innebære at kommunens soliditet svekkes. At kommunen heller ikke får avkastning på investeringen i minst fem årene svekker i tillegg kommunens inntekter.

Private aktører bør med

Vi i MDG tror at Greve Biogass/Greve Miljø har fantastiske muligheter og at kommunen må legge til rette for at selskapet kan utvikle seg videre. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om dette skal være et kommunalt eneansvar. Vi mener derfor at private aktører med strategiske interesser i avfallshåndtering/biogassanlegg burde inviteres inn på eiersiden. På den måten vil selskapet bli tilført ytterligere kompetanse og kapital, og den økonomiske belastningen for kommunen blir redusert. Det er ikke naturlig at kommunen eksempelvis skal ta risikoen det er å ha ansvar for etablering og drift av fyllestasjoner for biogass.

Færder kommune har på fortjenestefull måte bidratt til å etablere Den Magiske Fabrikken. Men eierskap i en slik kommersiell virksomhet hører ikke til kommunens primæroppgaver og bør ha en begrenset tidshorisont.

Hvor er Høyre og FrP?

Det hastet ikke å få en beslutning i kommunestyret om aksjekjøpet på 10 millioner. Saksdokumentene er klare på dette punkt. Det er derfor vanskelig å forstå at kommunestyret, mot MDG stemmer, sa nei til utsette behandlingen for å få svar på konsekvensen aksjekjøpet vil få for kommunens økonomi i årene fremover.

Høyre og Frp er vanligvis pådrivere for å privatisere skoler, barnehager og sykehjem. Hvorfor gjelder ikke dette for en kommersiell virksomhet som Den Magiske Fabrikken?

10 millioner av kommunens midler er ikke småpenger!

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.