Tap av husdyr forårsaket av gaupe har aldri vært så lavt som nå i region 2 (Vestfold, Telemark, Buskerud og Aust - Agder). Til tross for at bestandsmålet på 12 gaupefamilier (fastsatt av Stortinget) ikke er nådd i 2018, har Rovviltnemda i region 2 søkt Miljødirektoratet om tillatelse til kvotejakt på gaupe og fått medhold.

Bestandsmålet er fastsatt med tanke på lokalt husdyrhold/næringsinteresser i området, samt hensyn til å bevare gaupebestanden, som er en truet rovviltart på verdensbasis. Kvotejakt på gaupe i region 2 kunne altså vært unngått dersom rovviltnemda hadde satt hensynet til å sikre en truet rovviltart foran hensynet til private næringsinteresser. Kvotejakta på gaupe i vår region i år er altså fullt lovlig.

De politiske partiene har imidlertid ulike meninger om rovviltforvaltning. 
Som mangeårig venstrevelger synes jeg det er underlig at varaordfører Kåre Pettersen (Venstre), medlem i rovviltnemda i region 2, går offentlig ut i et intervju i Tønsbergs Blad (16.11.2018) og forsvarer kvotejakt på gaupe i Vestfold med begrunnelse i skade på husdyr. I Venstres partiprogram står det «i den grad rovdyr og husdyrhold ikke lar seg forene, må Norges forpliktelser til å opprettholde levedyktige rovviltstammer gå foran, kombinert med forebyggende tiltak og økonomisk kompensasjon til næringsdrivende som blir berørt».

LES OGSÅ: Nå kan det åpnes for kvotejakt på gaupe i Vestfold (+)


Ifølge rovbase.no på Miljødirektoratets nettsider er tap av husdyr forårsaket av gaupe sunket drastisk de siste årene i vår region. I 2013 fikk staten 274 søknader om erstatning av sau som var drept av gaupe i region 2, i 2018 fikk staten kun 93 søknader. Hvordan kan en profilert venstrepolitiker som er medlem av Rovviltnemda i region 2 praktisere og offentlig forsvare rovviltnemdas søknad til Miljødirektoratet om kvotefelling av gaupe ut fra disse tallene?
 

Er dette i tråd med Venstres partiprogram? I så fall kan man jo like gjerne stemme Frp eller Sp….
Hva mener Vestfold Venstre i denne saken?