Færder kommune har i den senere tid fått flere negative medieoppslag grunnet svikt i omsorgstjenestene både i hjemmetjeneste og i institusjon. Inntrykket vi sitter igjen med er at pasient/pårørende føler seg sveket av systemet mer enn av den enkelte tjenesteutøver. Vi er åpne for at de ansatte og ledelsen kan ha en annen virkelighetsoppfatning enn de som mottar tjenestene og at taushetsplikten er til hinder for å få belyst sakene fra flere synsvinkler. Likevel mener vi det er grunn til å undre seg - og stille spørsmål ved hva dette skyldes og hvorfor vi får disse medieoppslagene.

Det blir stadig flere eldre, også i vår kommune. Antall innbyggere over 75 øker, mange bor alene. Dette gir utfordringer for kommunens tjenestetilbud på alle nivå.

Kompetanse og kvalitetsikring

Uansett hva slags tjenester, og i hvilket omfang de behøves, skal den enkelte bruker være sikret god kvalitet og størst mulig forutsigbarhet på tjenesten som mottas. Færder kommune har kvalitetssikringsplaner som er under revidering i disse dager - og ansatt koordinator som skal påse at tjenestene utformes og utføres forsvarlig. Likevel tyder avisoppslagene på at noe svikter. Dette kan vi ikke slå oss til ro med slik en kan få inntrykk av at Høyre gjør i media. Vi vet også at mange utfører sitt arbeid godt og samvittighetsfullt, men vi må stille spørsmål om hvordan avvik virkelig blir håndtert i praksis og om de fører til nødvendige forbedringer.

Avvikling av sommerferie vil alltid være en utfordring når turnus skal settes opp. Sykepleiemangelen i vår kommune er også stor. Vi vet at det denne sommeren ble brukt 166 % mer ufaglært hjelp/assistenter enn planlagt. Selv om disse arbeider under sykepleiefaglig veiledning er det grunn til å spørre om dette er forsvarlig. Uansett er det langt fra en ideell situasjon.

For rehabilitering i institusjon er det slik at fysio- og ergoterapeuter må delta i pleie og stell i flere helger. Dette får som konsekvens at på fredager og mandager før/etter er det redusert bemanning av ergo- og fysioterapeuter grunnet overtidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven.
Dette gjelder hele året og gjør rehabiliteringen ineffektiv. Felleslista mener dette blir feil - kun to kommuner i landet har denne ordningen fortsatt, alle andre har avsluttet dette for lengst. Derfor har vi bedt om at denne måten å bruke ressurser på revideres. Vi erfarer nå at over 100 søknader om hjelpemidler i hjemmet står på vent fordi det ikke er ergoterapikapasitet til å betjene behovene og hjemmeboende taper derfor mulighet til selvhjelp og optimal selvstendighet. Slik kan funksjonsnivået deres forverres unødvendig.

Belastning for brukerne

Trygghetsalarm og kontinuitet i hjemmebaserte tjenester har også vist seg å være en stor utfordring. Brukere får blant annet ikke et fast tidspunkt for mottak av tjenester. Et morgenstell kan forventes utført mellom kl. 08.00 og kl 12.00. Når man i tillegg må forholde seg til et stort antall forskjellige pleiere er det forståelig at frustrasjon oppstår. Selv om hver og en gjør sitt arbeid på best måte, er det en belastning for den pleietrengende å måtte forklare om rutiner og behov gang på gang.

Kommunikasjons- og rapporteringsrutiner må skjerpes både i og utenfor institusjonstjenesten, bruker og pasient/pårørende må sikres sin rett til medvirkning så langt mulig. En viktig forutsetning for å unngå dette er er blant annet å øke antall hele stillinger i tjenesten. Arbeidet med dette er igang men det er fortsatt lang vei å gå.

Ufaglærte assistenter må få sikret sin kompetanse gjennom fagbrevopplæring. Deres innsats trengs. Grunnbemanning i hele sektoren og i rehabilitering må økes og hensyntas i budsjettbehandlinger.

Alle nyopprettede stillinger må utlyses som HELE stillinger. Alle i deltid må få mulighet til å bygge opp til å bli hele faste stillinger.
Felleslista vil sikre et verdig og forsvarlig tilbud i pleie og rehabilitering på våre institusjoner og i hjemmetjenesten.
Vi krever i likhet med Arbeiderpartiet full gjennomgang av helse- og omsorgstjenestens organisering, ledelse og bemanning.
Pleie, omsorg og rehabilitering fortjener større oppmerksomhet fra politisk hold. Å gi gode og trygge tjenester til våre innbyggere er også vårt ansvar som politikere - et ansvar Felleslista er beredt til å ta.