Et hinder vi møter for å delta i dagens samfunnsdebatt kan være debatteringsklima. Det er mange som får hets og trusler når de velger å ytre seg i forskjellige kanaler. Du kan angripes for å være alt fra jenter, kvinner, gutter, menn, trans eller etniske eller religiøse tilhørigheter. Polarisering er tydelig i alle leirer. Enten er du for eller imot. Om du faktisk kommer med et mer balansert innlegg blir du ofte ignorert. Skal du få fram budskapet ditt, så må du spisse det. Totalt sett er det lettere å vegre seg for å ha en mening nå, enn det var før.

Mange velger likevel å engasjere seg.

Men hva når man så endelig har tatt det valget å bli med i for eksempel lokalpolitikken?

I Tønsberg er vi veldig heldige. Det er stort sett et godt samarbeidsklima og gode samtaler på tvers av partigrenser. Det er i stor grad prinsippet om å skille sak og person som råder i vår kommune. Men vi har andre utfordringer. Bystyret i Tønsberg har en skjevfordeling av generasjoner. Det er en overvekt av den eldre generasjonen i vårt politisk styrende organ, og den yngste i bystyret er 40 år. Det er også en skjevfordeling i lederverv. Samtlige ledere i alle utvalg, ordfører og varaordfører er menn. Lite inspirerende.

Jeg mener det er viktig at vi får involvert og engasjert alt fra unge til eldre, av begge kjønn. At det er skal være et mangfold i politisk ledelse.

Vi er alle i forskjellige livsfaser som alle har sine behov. Hvordan skal vi få fram forskjellige behov på en god måte om det er livsfaser som ikke er representert?

Møtetider gjør politikerrollen utfordrende

Som småbarnsmor i full jobb har jeg merket utfordringen med å få hverdagen til å gå opp. Alle møter er på kveld, bortsett fra i ett utvalg: utvalg for bygg og areal. Jeg har et sterkt ønske om å engasjere meg for å gi både mine og andre barn et bedre tilbud i kommunen. Møtetidene gjør dette veldig utfordrende.

Er småbarnsforeldre mindre verd som politikere enn næringsdrivende?

Jeg, og mitt parti har ved flere anledninger prøvd å få flere møter over på dagtid, men responsen er at «da ekskluderer vi de selvstendig næringsdrivende». Det vil altså si at det er viktigere å ha alle møter på kvelden for at de selvstendig næringsdrivende skal ha minimal påvirkning av hverdagen. Signalet er at «Småbarnsforeldrenes påvirkning av hverdagen er ikke så viktig.»

Jeg mener vi burde få til begge deler. Noen møter på kvelden, og noen på dagen. Ikke forfordele enkeltgrupper.

Det er utfordrende å delta i det politiske liv fordi en må balansere flere roller. Foreldrerollen, politikerrollen og arbeidstakerrollen. De fleste av oss gjør dette på ideell basis i fritida vår. Vi har en genuin interesse for å gi et så godt tilbud som mulig for alle innbyggerne i kommunen.

Det er flere ting vi kan gjøre for å få til dette:

■  Variere noe mer på møtetidspunktene. Ha noen møter på dagtid.

■  Fortsette å ha et godt samarbeidsklima.

■  Gi plass til de yngre på listene, slik at de kommer i reel maktposisjon

Det du som menig person kan gjøre er å sørge for et bedre debattklima. Støtt noen som uttaler seg. Ikke at du trenger å være enig, men gi anerkjennelse til den som tør å ytre seg. Kom med saklige argumenter mot eller for. Si ifra til de som driver med personkarakteristikker at det de gjør ikke er greit.

Selv om det er utfordrende å være med i politikken så er det også givende. Du blir bedre kjent med kommunen din, og andre mennesker. Du kan utvide din egen horisont og lære nye ting. Du får mulighet til å komme fram med egne synspunkter og argumentere for dem. Du lærer mye om hvordan samfunnet er bygget opp, og hvorfor demokratiet er viktig.