Og det må være tillatt å kaste et tilbakeblikk på Solberg-regjeringens to perioder ved makten, som har vært preget av tre ekstraordinære kriser med dertil store utfordringer.

Den første perioden til Solberg-regjeringen (2013-17) var sterkt preget av oljeprisfallet i 2014, hvor prisen på olje falt fra 115 dollar per fat i juni 2014 til 30 dollar halvannet år senere. Denne krisen medførte at over 40.000 oljerelaterte arbeidsplasser forsvant på to år, og at Rogaland gikk fra å ha lavest ledighet til å ha størst ledighet nærmest over natten. Dette prisfallet medførte at norsk økonomi gikk inn i en lavkonjunktur med betydelig svekket kronekurs.

I 2015 kom ca. en million flyktninger/asylsøkere til Europa, og hvor tusenvis druknet under tragiske omstendigheter i Middelhavet. Og over 31000 tusen fant veien til Norge. Og bare på Storskog i Sør-Varanger kom det via Russland over 5000 flyktninger/asylsøkere. 70 % av flyktningene/asylsøkerne kom for øvrig i månedene september-november, noe som skapte store utfordringer for det statlige mottaksapparatet. I ettertid kan vi slå fast at de aller fleste kommuner tok et solidarisk ansvar, med betydelig finansiell støtte fra staten, for å bosette alle dem som satt i mottak.

I inneværende stortingsperiode har koronapandemien vært den altoverskyggende utfordringen i snart ett år, med for oss nærmest utenkelige og detaljinngripende smittevernregler som konsekvens. Og hovedinntrykket er at befolkningen har fulgt lojalt opp de beslutningene som regjeringen har tatt i nærmest åpen diskusjon og meningsbryting med Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Og all statistikk viser at Norge til nå har kommet langt bedre ut av pandemien enn mange land vi kan sammenligne oss med.

Jeg har som møtende vara, sett at Stortinget har greid å legge de vanlige partiuenighetene til side i forbindelse med pandemien med unntak av opphevelsen av det nasjonale skjenkeforbudet 19. januar, hvor opposisjonen med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet i spissen overkjørte regjeringens midlertidige nasjonale skjenkestopp. Dette var meget uheldig og politiserte den ellers lojale dugnadsånden som vi er helt avhengig av for å bekjempe pandemien. Og i tillegg er det meget beklagelig at stortingsflertallet gjennom dette vedtaket fratok regjeringen det totale ansvaret for smitteverntiltakene under pandemikrisen. Mer forståelig er det at opposisjonen har bedrevet en type overbudspolitikk i forbindelse med de ulike koronakrisepakkene, noe som selvfølgelig har økt bruken av oljeformuen.

Alle håper at det pågående vaksinasjonsprogrammet vil bringe samfunnet tilbake i normalsituasjon i løpet av noen måneder, slik at vi også kan få gjennomført en tradisjonell valgkamp hvor møte med velgerne vil stå i fokus.

Samfunnet er i hurtig endring, og derfor er Høyre klare til å fortsette de store reformene som landet trenger for å sikre velferden. De rød-grønne opposisjonspartiene er tilbakeskuende og er tydeligvis opptatt å reversere helt nødvendige reformer. For Høyre er det overordnede målet å sikre velferden gjennom å ta vare på de arbeidsplassene vi har og, ikke minst, skape nye, særlig innen privat sektor. Og helt avgjørende her er å sikre EØS-avtalen som gir oss adgang til et marked på nesten 500 millioner mennesker. Det er her dypt bekymringsfullt at tre partier, Sp, SV og Rødt, som alle ønsker å utgjøre et nytt stortingsflertall etter valget, sier nei til EØS-avtalen. Og i tillegg er Ap under sterkt EØS-press fra det mektige Fellesforbundet i LO.

Høyre er opptatt av å se fremover og finne grønne løsninger på morgendagens utfordringer, og måten vi håndterte oljeprisfallet, flyktningkrisen og pandemien (til nå), viser at partiet med Erna Solberg i spissen er styringsdyktig og klare for fire nye år i posisjon.