Utbygger har fått medhold av administrasjonen, men flertallet av politikerne er av en annen oppfatning. På tomten ligger en enetasjes bolig som er omsøkt revet og erstattet av to nye bygg i to etasjer med saltak. Tomtearealet fremstår trangt, og bebyggelsens høyde i lite samsvar med omgivelsenes til sammenligning lave eneboliger.

Utbygger hevder å ha forholdt seg korrekt til planer, regler og veiledere, men har tydeligvis ikke fått med seg hva kommuneplanens arealdel § 1.16.1 sier om byggeskikk og utforming av bebyggelse. Heller ikke hva Plan- og bygningslovens §§ 29–1 og 29–2 fremhever om blant annet utforming og tilpasning av tiltak.

LES OGSÅ: Planene om å rive og bygge to nye hus ble nedstemt: – Dette passer ikke godt nok inn i området

Dette er helt elementær informasjon om hva som kreves når et nytt tiltak skal prosjekteres og bygges. At utbygger har unnlatt å ta hensyn til de grunnleggende krav som lov og planverk krever, er åpenbart. Det er sjelden at man ser en så utiltalende arkitektur i så tiltalende omgivelser.

Allikevel får han støtte av en Høyre-politiker og en Frp-er, som mener at utbygger har fulgt alle reglene, og at det får være godt nok. Ifølge dem trengs det ingen ny vurdering på politisk nivå. Dette er oppsiktsvekkende. Om flertallet politikere er uenige i den administrative vurderingen, kan de selvfølgelig stemme for avslag. Men avslaget må være begrunnet i en politisk vurdering ut fra et fritt skjønn.

LES OGSÅ: Jill Eirin sablet ned det nye bygget: – Det framstår for meg som totalt skivebom

Underlig standpunkt

Egentlig er saken avgjort på det punkt, men fra de to Høyre- og Frp-politikerne blir det påpekt at en vurdering på grunnlag av fritt skjønn allerede er gjort på faglig nivå, så ytterlig vurdering trengs ikke.

Et underlig standpunkt fra rutinerte politikere, som burde vite at lokaldemokratiets makt og myndighet ligger i vurderinger og vedtak på politisk nivå. Det er altså ikke fagetaten som styrer kommunen, selv når de gjør sine vurderinger på fritt skjønn. Fagetatens frie skjønn gir ikke automatisk et endelig resultat. Det vil bli vurdert på politisk nivå, også på fritt skjønn, men ut fra andre parametere enn de faglige.

LES OGSÅ: Her hadde de gledet seg til ny gymsal, bibliotek og musikkrom – nå kan det bli lenge til

I tilfellet Havørnveien 3b Søndre Slagen betyr det at miljø og samfunnsmessige faktorer kommer i fokus, så også de plan- og lovbestemte krav om tiltakets arkitektoniske egenart og tilpasning. Nå er det ikke alle politikere som har peiling på arkitektur og stedstilpasning, som oftest bor de også et helt annet sted uten slike problemer. Derfor burde de være litt mer lydhøre for naboklager og selvsagt søke bistand på estetikkens område når den slags mangler på politisk nivå.

Alliansen mellom grådige utbyggere og inkompetente politikere har vist seg gang på gang å være et tapsprosjekt for så vel kommunedemokratiet som innbyggernes sosiale engasjement.