Graden av et samfunns sivilisasjon kan måles på hvordan minoriteter behandles. For SV er det viktig å inkludere alle marginaliserte grupper som må få ta sin selvfølgelige plass i samfunnet. Diskriminering og utestengelse på grunn av rase, kjønn, religion, seksuell orientering, alder eller funksjonsdyktighet er uakseptabelt og skal ikke forekomme. SV har en aktiv politikk med sikte på å fremme likestilling for grupper av mennesker som føler seg oversett av storsamfunnet. Diskriminering av grupper må bekjempes med ulike virkemiddel tilpasset ulike menneskers behov. Derfor vil SV i kommende periode arbeide for følgende:

  • Inkorporere FN konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne CPRD i menneskerettsloven
  • At BPA skal bli et reelt verktøy for likestilling og deltagelse for personer med funksjonsnedsettelser som trenger assistanse uavhengig av alder.
  • Forby homoterapi, man trenger ikke behandling når man er frisk.
  • Åpne for en tredje juridisk kjønnskategori.

Lista over gode tiltak for bedre inkludering kunne blitt gjort mye lenger. Arbeidet for et likestilt Norge er omfattende og krever en politisk vilje. SV har en klar og troverdig politikk på området. Godt valg.