Det skrives og diskuteres mye om at alle må gjøre sitt for å forhindre utenforskap og at folk med hull i CVen må få nye muligheter i samfunnet. Alle virker å være enige om at dette er noe som må ha fokus.

I Vestfold gjøres også en innsats på dette området med et stort engasjement og samarbeid mellom ulike organisasjoner og offentlige etater. Mye gjøres men alt er kanskje ikke like kjent. I Larvik ble det sommeren 2016 startet opp en liten og spesialisert inkluderingsbedrift, Sammen for livet AS, som kan vise til imponerende resultater.

Formålet med oppstarten var å bistå straffedømte med jobb i det ordinære arbeidslivet. Målet er at den straffedømte skal hjelpes med tilbud om arbeid og ordinær lønn straks etter endt soning. På eiersiden er Treschow-Fritzøe største aksjonær. Aksjeselskapet tar ikke utbytte, er i kategorien sosialt entreprenørskap og registrert i Frivillighetsregisteret.

Med svært begrenset økonomi og med et budsjett for 2019 i underkant av 2 millioner kroner. Med begrensede økonomiske midler og ekstrem lav bemanning, har Sammen for livet i dag 50 domfelte i sin portefølje.

Og hva kan de vise til: Jo at 98 % har fått lønnet arbeid og at etter 2 år står fortsatt 71 % i jobb. Kun en har falt tilbake til kriminalitet. Arbeidsgiverne er private og offentlige virksomheter som kontaktes i forbindelse med de straffedømtes ønsker om yrkesvalg. Yrkesvalget gjøres i et samspill mellom den domfelte og medarbeiderne i Sammen for livet. Kriminalomsorgen, NAV og kommunale boligkontor er også involvert i prosessen. Men det er Sammen for livet som sitter i «førersetet» i denne samhandlingsprosessen og er døråpner i forhold til arbeidsgiverne.

Vi mener organisasjonen Sammen for livet gjør en innsats der andre svikter. Organisasjonen sørger for at den domfelte blir sett av storsamfunnet etter flere år i fengsel, realitetsorientert om jobbmuligheter og gitt troen på at det nytter selv med store hull i CV.

Med måten Sammen for livet arbeider på blir ikke den domfelte lagt i papirbunken og henvist til en jobbsøkerprosess på egen hånd. Den domfelte kurses i hvordan mestre et liv uten kriminalitet og gis mestringskompetanse til å stå i lønnet arbeid hos en arbeidsgiver. De ansatte i Sammen for livet er personlig i kontakt med et utall potensielle bedrifter med siktemål å innfri den domfeltes jobbønsker.

Mer eller mindre har alle nasjonale partiledere understreket behovet for inkludering og forebygging av utenforskap og viktigheten av å få flere ut i ordinært lønnet arbeid.

Etter selv å ha fått en god innføring av hvordan Sammen for livet arbeider, er Venstre i fylket ikke i tvil om at de har tatt tak i utfordringen på en ny måte, og gjør en svært god jobb. Av de 50 domfelte i porteføljen til Sammen for livet, er 37 hjemmehørende i Vestfold og Telemark.

I fylkesutvalget foreslo derfor Venstre senest i år at organisasjonen skulle få en økonomisk støtte på 500.000 til sin drift for 2019. Forslaget fra Venstre fikk flertall med støtte fra partiene i posisjon i fylket; FrP, H, KrF og V. Dessverre mot stemmene til AP, SV og SP. Det samme skjedde ved behandling av saken i 2018. Er vi ikke alle enige om å hjelpe i stedet for å ri prinsipper?

Argumentasjon var at dette var en nasjonal sak og en statlig oppgave! Men med 500.000 i fylkeskommunal støtte har organisasjon gitt 50 tidligere domfelte et nytt tilbud i livet og hvor størstedelen fremdeles står i lønnet arbeid og har fått en ny start på livet. Skal ikke store regnekunnskapen til å forstå hva dette betyr for samfunnet.
Vi har videre foreslått overfor Venstre sentralt, at det bevilges statlig driftsstøtte til Sammen for livet i statsbudsjettet fra 2020.

Få av de domfelte ville vært i jobb i dag uten innsatsen til Sammen for livet. Trolig ville de fleste vært en betydelig utgiftspost i offentlige budsjetter. En støtte til Sammen for livet er en støtte til godt og viktig rehabiliteringsarbeid og en støtte til inkludering og forebygging av utenforskap.

For vi vil vel at alle skal med og at utenforskap skal bekjempes og ikke bare omtales i festtaler?