Gå til sidens hovedinnhold

Forringelse av naturmiljø og kulturlandskap i Færder

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det er blitt mye turgåring på stier ved kyst og i skog det siste året. Aldri før har så mange brukt naturområdene våre til rekreasjon og friluftsliv som nå. Barn, unge og voksne kommer ut i naturen. Det gir variasjon i en mer begrenset hverdag, bedre velvære og psykisk helse. På turene registreres det imidlertid større endringer i naturlandskapet i Færder. I det siste har det vært en stor aktivitet med hogst på flere steder på Nøtterøy. Det er særlig flathogst på flere og større områder enn før. Tidligere var det mer tilpassede hogstformer. Det er et trist syn som møter oss flere steder på øya. Landskapet er ikke til å kjenne igjen. Alt er hogd ned, stort som smått. Det meste har nok vært kulturskog med større innslag av gran, men gamle løvtrær og miljøforholdene som de ulike artene i skogen er avhengig av, er endret. Fugler, insekter og planter får vanskeligere livsvilkår. Reir er rast sammen, fredet fugl er skremt bort, bekken ligger åpen for tørke.

Skogen er en del av den grønne strukturen, og den er viktig for naturmangfoldet. Det er ingen estetisk opplevelse å vandre rundt i slike hogstfelt. Uframkommelig med store sår etter hogstmaskiner. Det hogges nå bit for bit i skogene i et annet tempo enn før på en liten øy. Sakte men sikkert endres landskapet rundt oss uten at folk har mulighet til å kunne gjøre noe med det. En stor aktør, Viken skog, står blant annet for mye av denne flathogsten på øya vår.

Konsekvensene av denne massive hogsten kan umulig være gjennomtenkt ut fra miljøhensyn, friluftsliv og biologisk mangfold. At det er behov for å ta ut ressurser i skogen økonomisk er forståelig, men på en slik måte og i et så stort omfang på en liten øy som Nøtterøy er ikke i tråd med hvordan naturmiljøet og kulturlandskapet skal ivaretas i Færder.

Det er forøvrig interessant å lese Nøtterøy kommunes informasjonshefte "Naturmiljø og kulturlandskap på Nøtterøy" fra mars 1990. Heftet tar for seg en historisk beskrivelse og Nøtterøy i dag og i morgen. Det kommer blant annet fram at "Gårdbrukere og andre grunneiere har hovedansvaret for en fornuftig og miljøriktig forvaltning av gårdsbruk og arealressurser, dyrket mark, skog og utmarksområder.." "Kommunens ansvar er særlig knyttet til å registrere, vurdere, bevare og vedlikeholde landskapstrekk, kulturminner og naturmiljøer..." Hvordan står det til med dette i dag? Hva har skjedd de siste 30 årene på disse områdene?

Utbygging av strandsoner, nedbygging av koller og massiv flathogst i skogene fører til at særpreget og identiteten i Nøtterøylandskapet ikke ivaretas tilfredsstillende. Forandringene skjer så hurtig. Det er viktig at vi belyser og diskuterer de utfordringene vi står overfor når det gjelder natur og miljø på øya vår, og de livskvaliteter i Færder vi ønsker skal komme de neste generasjonene til gode.

Kommentarer til denne saken