Selv om forsvarsbudsjettet iht. regjeringen reellt er økt med 30 % siden 2013, er Forsvarets operative evne for flere sentrale oppgaver fortsatt mindre god (i mine øyne IKKE tilfredsstillende). Dette har holdt seg på slikt svakt nivå i flere år. Enda værre: i årets rapportering er operativ evne for oppgaven «Sikre et nasjonalt beslutningsgrunnlag gjennom tidsmessig overvåking og etterretning» fra forrige til årets rapportering svekket ytterligere, fra «god» til «mindre god» operativ evne. Med dette, og øvrige oppgaver med «mindre god» operativ evne gir regjeringen en lite beroligende situasjonsbeskrivelse. Den uforutsigbare sikkerhetpolitiske utvikling tilsier derfor et forsvarsbudsjett som styrkes tilstrekkelig til å rette opp manglende operativ evne.