23. juli skrev Tønsbergs Blad om Stian «Staysman» Thorbjørnsen som trakk seg fra det offisielle åpningsarrangementet til Fosen Vind etter å ha mottatt en storm av protester fra naturvernere over hele landet. Torbjørn Steen, som er kommunikasjonssjef i Fosen Vind, forsøkte i denne forbindelse å skape et rosenrødt bilde av vindkraftselskapet, noe han er betalt for å gjøre. Blant annet påstod han at konsesjonene ble gitt etter en «grundig prosess hvor alle berørte parter ble hørt, og hvor forholdet til reindriften ble spesielt vektlagt i behandlingen». Steen påstod videre at «driftsgrunnlaget [til reindriften] ikke blir borte, og at konsesjonen ikke innebærer brudd på folkeretten». Nå viser det seg at vindkraftverkene i Roan og på Storheia, som inngår i Fosen-anlegget, begge er lovstridige. Konsesjonene er ugyldige fordi de strider mot urfolks rettigheter. Denne ubehagelige sannheten ble kunngjort mandag 11. oktober, av Høyesterett i storkammer. Elleve høyesterettsdommere stiller seg bak den enstemmige dommen som gjør det klart, for allmennheten, at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) ble brutt da Fosen Vind ødela senvinterbeiteområdene til Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida.

Også i Frostating lagmannsrett, i fjor, ble det slått fast at Storheia og Haraheia (Roan) «i praksis har gått tapt som senvinterbeiteområder for reindriften». Lagmannsretten mente at «tapet ikke vil kunne kompenseres fullt ut ved å ta i bruk alternative beiteområder». Reindriften ble derfor pålagt å gå over til en type vinterfôring som det ikke er tradisjon for. Fosen Vind skulle dekke kostnadene. Frostating lagmannsrett mente at dette opplegget «under en viss tvil» ikke ville krenke retten til å utøve samisk kultur. «Erstatning for kostnader til vinterfôring vil ikke hindre krenkelse», er imidlertid Høyesteretts konklusjon (min utheving). «Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida har vunnet saken».

At vindindustriens interesser skulle kollidere med reindriftens interesser er på ingen måte overraskende. Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energidepartementet har ikke nektet for naturødeleggelsene, men har stadig gjentatt en frase om at «fordelene er større enn ulempene». Man har veid utbyggers interesser opp mot reindriftens interesser. Videre har man vist til et såkalt «grønt skifte» og et fremtidig økt energibehov som skal kunne legitimere naturødeleggelser. «Ordlyden i artikkel 27 åpner i utgangspunktet ikke for at statene kan foreta en interesseavveining mellom urfolks rettigheter og andre legitime formål», blir det presisert i dommen. Det er ingenting i FNs artikkel som «tyder på at statene kan innvilges en skjønnsmargin». Rettighetene fremstår derfor «som absolutte»: «In those States in which ethnic, religious or linguistic minorities exist, persons belonging to such minorities shall not be denied the right, in community with the other members of their group, to enjoy their own culture, to profess and practice their own religion, or to use their own language». Reindriften blir i drøftingsdelen av dommen beskrevet som en «bærebjelke» for sørsamisk språk og kultur.

Nå som Høyesterett har gjort det klinkende klart at samiske rettigheter er absolutte, og ikke kan skyves til side når de kommer i konflikt med storsamfunnets krav, må vi kunne forvente endring. Flertallet av våre stortingsrepresentanter, som tidligere har stemt ja til fortsatt vindkraftutbygging i samiske reinbeiteområder, må innse at de har gjort seg selv medskyldige i alvorlige lovbrudd. Dommen som kom i dag var viktig, og den må få konsekvenser. Skal Fosen Vind få lov til å tjene penger på vindkraftanlegg som mangler gyldige konsesjoner? Når skal turbinene demonteres og fjernes? Hvordan kan vi gå frem for å tilbakeføre naturen? Jeg oppfordrer Tønsbergs Blad til å kontakte Torbjørn Steen for å få svar på disse spørsmålene. Kanskje kan han også forklare hvorfor han gikk så hardt ut i sommer, når han åpenbart ikke har innsikt i de problemene Fosen Vind skaper for reindriften? Sikkert er det at Stian «Staysman» Torbjørnsen gjorde klokt i å trekke seg fra Fosen Vinds famøse arrangement.