Det er bred enighet om at vi trenger nye grep og ny politikk på rusfeltet i Norge, og vi har endelig fått fremlagt en rusreform fra regjeringen. SV støtter en reform, vi er klare på at straff virker ikke, og det er tydelig at straff rammer skjevt. Klassejustis er et ord som holder også her.

Og det kan ikke understrekes nok; dette er en avkriminalisering og ikke legaliseringsreform. Gjør politiet jobben sin så blir man fratatt sitt rusmiddel og får en reaksjon, men som hjelp- ikke straff.

Det er ulike virkelighetsbeskrivelser som nå deles, og den ene er ikke nødvendigvis mer rett enn den andre. Har man opplevd å miste venner i overdose fordi noen ikke turde ringe etter hjelp, har man blitt kastet på glattcelle fordi man har hatt narkotika på seg, eller slitt med store bøter av samme årsak- ja da ønsker man en avkriminalisering velkommen. Straff virker ikke, og human behandling av mennesker som har det vanskelig burde være en menneskerett. Det er ikke samfunnsnyttig at unge mennesker får et kriminelt rulleblad grunnet begynnende rusbruk eller avhengighet. Det er heller ikke noe som tilsier at rusmiddelavhengige blir motivert til å endre noe på sin situasjon når man møtes mot moralisme og nedlatenhet, heller enn forståelse og tilbud om en hjelpende hånd.

Så beskrives også en virkelighet der ungdom tilbys ruskontrakter/straffeunnlatelse og tett oppfølging av kommunens rustjeneste når man er tatt med brukerdoser. Da snakker vi om de unge, de som har begynt å ty til rus enten grunnet et vanskelig liv eller for å ruse seg på fest. Noen tok tak, og med tverrfaglig tilnærming gir man informasjon, hjelp, kontroll og veiledning. Denne beskrivelsen vil nok politiet fremsnakke, og de ser problemene på nært hold. Jeg har selv sett mye godt tverrfaglig arbeid og samarbeid mellom politi og helsevesen som alle ønsker å få den unge på rett vei videre i livet. Og for noen kan trusselen om straff ha en avskrekkende effekt.

Uansett med hvilke briller man ser verden med, det er på høy tid med en reform som sikrer hjelp og behandler mennesker med respekt og håp for fremtiden. Så er ikke denne reformen tilstrekkelig, de som sliter med tungt misbruk bør få mer hjelp og lettelser som gjør hverdagen bedre. Og vi trenger økte ressurser ut i kommune og spesialisthelsetjeneste, skal man kunne yte god hjelp så koster det. Sulteforede kommuner kutter i sine tilbud, det er stramme rammer for forebygging og lavterskel tiltak. Skal man lykkes med denne reformen så må man styrke behandlingskjeden betydelig, ellers blir det en reform som var "godt tenkt", men ikke skaper resultat på sikt.

SV støtter rusreformen som er et viktig skritt, og en holdningsendring som er helt avgjørende for det videre arbeidet. Men vi trenger i tillegg en satsing på forebygging og behandling. Det er ikke tilstrekkelig med gode intensjoner, det må følge midler til kommune og spesialisthelsetjeneste. Vi må skrote helseforetaksmodellen, få på plass lavterskeltiltak i alle kommuner, økt variasjon i behandlingstilbudet, sikre brukermedvirkning og få en tillitsreform på plass.

Rusreformen er et stykke på vei, så bretter vi opp ermene og jobber videre mot et helhetlig rus og behandlingspolitikk.