Det store flertallet av norske elever går i den offentlige skolen, men noen elever og foreldre ønsker å velge et annet alternativ. For Høyre er alle elever like mye verdt, uavhengig av om de går på en offentlig, ideell eller privat drevet skole. Høyre mener at friskoler er et viktig supplement til den offentlige skolen. Derfor er vi glade for at kunnskapsdepartementet mener at Skagerak International School kan etableres i Tønsberg.

Ordførerens uttalelser om Skagerak International School og andel friskoler synes vi avslører en særdeles negativ holdning til det supplementet og mangfoldet som friskolene i Tønsberg gir elever og foresatte. Ordføreren er ordfører også for de som velger et annet tilbud enn det offentlige, og Anne Rygh Pedersens kommentar oppleves som stigmatiserende og unødvendig splittende. Vi har en ordfører som mener at det er belastende at vi har et mangfold i skoler, at foreldre får velge hvilken skole barna sine skal gå på.

Posisjonen i Tønsberg, med ordføreren i spissen, viser at de er mer opptatt av prinsipper og ideologi enn et skoletilbud som gir foreldre og elever valgfrihet. Skal dette tilbudet fratas de barna som ønsker det fordi posisjonen er redde for private initiativ?

Høyre mener at departementets vurdering er riktig

Saken, om etablering av Skagerak International School ble første gang behandlet i Bystyret 19.06.19, og innstillingen ble vedtatt med 20 mot 19 stemmer.
Pga en formell feil ved søknaden, måtte saken «dessverre» opp nok en gang, men da i det nye kommunestyret. 19.05.2020 ble saken behandlet på nytt i kommunestyret, denne gang ble det vedtatt 25 mot 24 stemmer at Tønsberg Kommune ikke ønsket skolen velkommen.

Når resultatet av behandlingen begge ganger viser at de folkevalgte er delt omtrent på midten, første gang i favør av etablering, andre gang i disfavør, så er det ikke noe overveldende flertall eller klart signalet som kommer fra lokalt hold.

Friskoler som Skagerak International School er underlagt strenge og grundige reguleringer på lik linje med offentlige skoler. For at en friskole skal få godkjenning, må den oppfylle lovens minstekrav. Friskoleloven slår også fast at godkjenning ikke skal gis hvis dette vil føre til negative konsekvenser for vertskommunen. Vertskommunens uttalelser er imidlertid ikke alene avgjørende for utfallet, men jo bedre begrunnet en innsigelse er, desto større betydning vil uttalelsen ha. I hver enkelt sak gjøres det derfor en konkret skjønnsmessig vurdering av om skolen oppfyller lovens krav. Dersom vurderingen tilsier at lovens krav er oppfylt, kan skolen få godkjenning.

Etter Høyres vurdering vil ikke etableringen av Skagerak International School gå utover det offentlige skoletilbudet i Tønsberg, men heller tilføre skoletilbudet noe nytt. I dag har vi fem friskoler i Tønsberg, disse er alle gode tilbud, men de drives ikke etter en internasjonal læreplan. International Baccalaurate – som Skagerak International School drives etter. Det har vært etterspurt av Tønsbergs næringsliv i lang tid, blant annet gjennom næringsforeningen. Etableringen av Skagerak vil være et vesentlig tilskudd for å øke vår næringsattraktivitet og gjøre det lettere for internasjonalt orienterte bedrifter å rekruttere fremmedspråklig arbeidskraft.

Er mulig å si ja til Skagerak og å styrke den offentlige skolen

Tønsberg Høyre vil ha en god, offentlig skole som bidrar til å løfte alle elever uansett bakgrunn. I tillegg vil vi legge til rette for valgfrihet der dette ikke går utover det offentlige skoletilbudet. Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Det ene slår ikke ihjel det andre.

Ved hver anledning hvor Høyre har foreslått ekstra midler til skolene og tiltak for å nå lærenormen, har posisjonen foreslått mindre penger eller stemt ned våre forslag. Tønsberg kan få Skagerak International School og vi kan styrke den offentlige skolen i Tønsberg. Det siste halvåret har vist oss hvor lite villige posisjonen er til å styrke skolebudsjettene – til tross for at situasjonen i skolene er alvorlig. I tillegg er det ventet at det vil komme ytterligere kutt i skolebudsjettene til høsten, men dette er mulig å unngå dersom posisjonen faktisk begynner å prioritere skolene i sine alternative budsjetter.